Chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý I năm 2016 TP Hà Nội

Quyết định số 6541/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng Hà Nội.

Download