Core value

Core value

Company value axis

  1. I = Itellectual (Tri thức)
  2. V = Vital (Sức sống) 
  3. C = Confident (Tự tin) 

According to the company's service quality axis

  1. I = Independent (Độc lập) 
  2. V= Valid (Căn cứ pháp lý) 
  3. C=Confidential (Bảo mật)

KHÁCH HÀNG