Đây là một chức năng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của IVC Việt Nam. Chúng tôi đã tập hợp lực lượng những thẩm định viên về giá và chuyên gia có phẩm chất đạo đức, năng lực và giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. IVC Việt Nam luôn luôn cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả thẩm định giá, luôn đáp ứng yêu cầu chính đáng của khách hàng bằng sự phục vụ chu đáo, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản gồm: giá trị bất động sản, giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải ….. và xác định giá trị doanh nghiệp cho các mục đích sau:

 

1.     Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước.  

2.     Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình.

3.     Thế chấp vay vốn Ngân hàng.

4.     Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng.

5.     Bán đấu giá Tài sản.

6.     Xét thầu các dự án.

7.     Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.

8.     Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.

9.     Hạch toán Kế toán tính thuế.

10.     Xác định giá trị được Bảo hiểm.

11.     Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi thành phần kinh tế.

12.     Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi nhận giao đất hay thuê đất.

13.     Cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG