Quyết định số 122/QĐ-BXD ngày 28/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật kinh doanh Bất động sản.

KHÁCH HÀNG