Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC ngày 22/04/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.

KHÁCH HÀNG