Quyết định số 764/QĐ-BXD ngày 12/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ.

KHÁCH HÀNG