Quyết định số 51/QĐ-BXD ngày 15/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc Cấp giấy Chứng nhận cụm thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng - cốt liệu.

KHÁCH HÀNG