Suất vốn đầu tư XDCB

Tập suất vốn đầu tư năm 2014
Tập suất vốn đầu tư 2014
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2010
Tập suất vốn đầu tư năm 2010
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2013
Tập suất vốn đầu tư năm 2013
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2012
Tập suất vốn đầu tư năm 2012
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2011
Tập suất vốn đầu tư năm 2011
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2009
Tập suất vốn đầu tư năm 2009
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2008
Tập suất vốn đầu tư năm 2008
Download
Tập suất vốn đầu tư năm 2007
Tập suất vốn đầu tư năm 2007
Download
Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND
Vê việc điều chỉnh, bổ sung quyết định 05/2012/QĐ-UBND
Download
Quyết định số 420/QĐ-SXD
Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc năm 2013
Download
Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND
Bảng giá làm căn cứ tính phi trước bạ
Download
Quyết định số 725/QĐ-BXD
Tập suất vốn đầu tư xây dựng năm 2011
Download
Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND
Bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm,…
Download
Quyết định số 295/QĐ-BXD
Tập suất vốn đầu tư xây dựng năm 2010
Download

 186 total views,  1 views today