Công văn số: 1531/BTC-QLG

Download

    BỘ TÀI CHÍNH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:   1531/BTC-QLG

V/v thực hiện đúng các quy định pháp luật

về thẩm định giá

 

                                                                                Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014                                                                                           Kính gửi:  Các doanh nghiệp thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-BTC ngày 04/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá năm 2013;

Căn cứ Biên bản kiểm tra/Biên bản làm việc về việc chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá;

Trong năm 2013, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra 19 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá (danh sách kèm theo), kết quả thực hiện việc chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá được đánh giá khái quát như sau:

  1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

Về cơ bản, các doanh nghiệp thẩm định giá đều có ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về thẩm định giá và hệ thống các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, cụ thể: các doanh nghiệp được kiểm tra đều có đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc định giá tài sản hoặc xác định giá trị doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền có Thẻ thẩm định viên về giá; các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp hoặc chi nhánh đều ký hợp đồng lao động. Nội dung Chứng thư thẩm định giá và báo cáo kết quả thẩm định giá các doanh nghiệp cơ bản tuân thủ theo Tiêu chuẩn thẩm định giá.

  1. Một số tồn tại của doanh nghiệp hoặc chi nhánh thẩm định giá trong thời kỳ kiểm tra

Qua kiểm tra, vẫn còn tồn tại một vài doanh nghiệp hoặc chi nhánh chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá. Cụ thể:

–        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của một số doanh nghiệp đăng ký ngành thẩm định giá chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh giá và Nghị định số 101/2005/NĐ-CP, nay là Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ;

–        Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá một vài hồ sơ được phát hành trước khi có Thông báo đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính vài ngày hoặc người ký Chứng thư và báo cáo thẩm định giá chưa thực hiện đúng theo mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

–        Một số doanh nghiệp chưa trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp hoặc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

–        Phương pháp thẩm định giá của một số hồ sơ thẩm định giá chưa thực hiện đầy đủ các bước trong tưng Phương pháp thẩm định giá hoặc áp dụng căn cứ pháp lý chưa phù hợp.

– Một số doanh nghiệp chưa bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

III. Yêu cầu chấn chỉnh tồn tại chung đối với các doanh nghiệp.

Qua kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót đối với các vấn đề sau đây:

  1. Về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 38 và Điều 39 Luật Giá, đề nghị các doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cần theo quy định, đăng ký đúng ngành kinh doanh: Dịch vụ thẩm định giá tài sản.

  1. Về chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá

– Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá chỉ được phát hành sau khi có Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá. Đối với các Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành trước ngày Bộ Tài chính ban hành Thông báo Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có hiệu lực thi hành, Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

–        Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá phải có đầy đủ chữ ký trực tiếp của 02 thẩm định viên: (1) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền ký chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá phải là người có Thẻ thẩm định viên về giá; (2) Thẩm định viên về giá có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp. Hai thẩm định viên trên đều phải đăng ký hành nghề tại đơn vị phát hành Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá và được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hành nghề tại đơn vị đó.

–        Nội dung Báo cáo kết quả thẩm định giá: cần phải có phân tích, đánh giá đầy đủ cơ sở của những kết luận hoặc nhận định của thẩm định viên về tài sản và giá trị của tài sản theo đúng quy định của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 về báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản và phương pháp thẩm định giá mà thẩm định viên về giá lựa chọn.

  1. Về quản lý thẩm định viên về giá:  Đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng dụng lao động như: hợp đồng lao động, trả lương, chế độ trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,…đối với người lao động là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp hoặc chi nhánh.
  2. Về trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp về thẩm định giá:

Đối với các doanh nghiệp thẩm định giá chưa trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp đề nghị trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định  tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

  1. Về phương pháp thẩm định giá:

Đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ đúng các phương pháp thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đối với phương pháp so sánh phải thu thập ít nhất 03 tài sản tương tự đã có giao dịch mua, bán trên thị trường; phân tích về việc điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh căn cứ vào chênh lệch các yếu tố so sánh; nêu rõ điều kiện hạn chế thị trường (nếu có).

  1. Về bảo quản và lưu trữ hồ sơ thẩm định giá:

Đối với hồ sơ thẩm định giá, đề nghị cần phải lưu trữ đầy đủ các tài liệu đính kèm theo quy định, ví dụ: phiếu khảo sát thị trường, nguồn số liệu thu thập,…

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc rút kinh  nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để b/c);

– Hội thẩm định giá Việt Nam;

– Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, QLG.

         TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Anh Tuấn