Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Download

MỤC LỤC

 

Chương I      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.     Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2.     Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất

Điều 3.     Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

Điều 4.     Những bảo đảm cho người SD đất

Điều 5.     Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về đất đai

Điều 6.     Phân loại đất

Điều 7.     Xác định thửa đất

Chương II  HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 8.     Cơ quan quản lý đất đai

Điều 9.     Văn phòng ĐK QSDđất

Điều 10.     Tổ chức phát triển quỹ đất

Điều 11.     Tổ chức hoạt động dịch vụ trong quản lý, SD đất đai

Chương III     QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 12.     Nội dung quy hoạch SD đất

Điều 13.     Nội dung kế hoạch SD đất

Điều 14.     Nội dung quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã, phường, thị trấn, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 15.     Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch SD đất

Điều 16.     Lập và điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước

Điều 17.     Lập và điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước

Điều 18.     Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với quy hoạch SD đất chi tiết

Điều 19.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW.

Điều 20.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh

Điều 21.     Xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

Điều 22.     Xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

Điều 23.     Xét duyệt quy hoạch sdụng đất chi tiết, kế hoạch sdụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 24.     Quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 25.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 26.     Điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết

Điều 27.     Công bố quy hoạch, kế hoạch SD đất

Điều 28.     Quản lý quy hoạch, kế hoạch SD đất

Điều 29.     Xử lý đối với DT đất đã được xác định phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích SD trong kế hoạch SD đất đã được công bố mà sau ba (03) năm không được thực hiện

Chương IV     GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT,THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT

Điều 30.     Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất

Điều 31.     Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất, thu hồi đất

Điều 32.     Thẩm quyền điều chỉnh QĐ giao đất, cho thuê đất đối với đất đã giao, đã cho thuê trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

Điều 33.     Thời hạn SD đất do Nhà nước giao, cho thuê

Điều 35.     Xử lý tiền SD đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất trong T.hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

Điều 36.     Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

Điều 37.     Trưng dụng đất có thời hạn

Chương V     ĐK QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Điều 38.     ĐK QSDđất

Điều 39.     Người chịu trách nhiệm ĐK QSDđất

Điều 40.     Hồ sơ địa chính

Điều 41.     GCN QSDđất

Điều 42.     Đính chính, thu hồi GCN QSDđất

Điều 43.     Ghi tên người SD đất trên GCN QSDđất

Điều 44.     GCN QSDđất trong T.hợp có tài sản gắn liền với đất

Điều 45.     Cấp GCN QSDđất ở cho HGĐ, cá nhân trong T.hợp thửa đất ở có vườn, ao

Điều 46.     Cấp GCN QSDđất đối với đất xây dựng nhà chung cư, nhà tập thể

Điều 47.     Cấp GCN QSDđất cho người có nhà ở thuộc sở hữu chung

Điều 48.     Cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất

Điều 49.     Cấp GCN QSDđất cho tổ chức sự nghiệp, DNNN đang SD đất nông nghiệp

Điều 50.     Cấp GCN QSDđất đối với đất SD cho kinh tế trang trại

Điều 51.     Cấp GCN QSDđất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Điều 52.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do doanh nghiệp đang SD làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh

Điều 53.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do hợp tác xã đang SD

Điều 54.     Cấp GCN QSDđất đối với đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh

Điều 55.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang SD

Điều 56.     Ủy quyền cấp GCN QSDđất

Điều 57.     Thẩm quyền chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất

Điều 58.     Thống kê, kiểm kê đất đai

Chương VI     QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 59.     Đất được tham gia thị trường bất động sản

Điều 60.     Nội dung hoạt động của thị trường QSDđất trong thị trường bất động sản

Điều 61.     Các T.hợp đấu giá và không đấu giá QSDđất

Điều 62.     Đấu giá QSDđất, đấu thầu dự án có SD đất đối với quỹ đất được SD để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Điều 63.     QSDđất của DNNN khi cổ phần hoá

Điều 64.     Đăng ký các giao dịch bảo đảm về QSDđất

Điều 65.     Xử lý QSDđất đang cho thuê, đang thế chấp, bảo lãnh, góp vốn khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 66.     Sàn giao dịch về QSDđất, tài sản gắn liền với đất

Điều 67.     Quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đất đai

Chương VII     CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 68.     Chế độ SD đất nông nghiệp khác

Điều 69.     Hạn mức giao đất nông nghiệp

Điều 70.     Giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối cho HGĐ, cá nhân

Điều 71.     Giải quyết T.hợp đã giao đất nông nghiệp vượt hạn mức

Điều 72.     SD đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Điều 73.     Giao khoán đất SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong DNNN

Điều 74.     Đất nông nghiệp SD vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn

Điều 75.     Đất SD cho kinh tế trang trại

Điều 76.     Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư SD

Điều 77.     Đất có mặt nước nội địa thuộc địa phận nhiều tỉnh, TP. trực thuộc TW.

Chương VIII     CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Điều 78.     Thời hạn SD đất phi nông nghiệp khác

Điều 79.     Hạn mức giao đất ở cho HGĐ, cá nhân

Điều 80.     Đất ở có vườn, ao và đất nông nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư

Điều 81.     Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện

Điều 82.     Đất SD để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn

Điều 83.     Đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 84.     Đất khu công nghiệp

Điều 85.     Đất khu công nghệ cao

Điều 86.     Đất khu kinh tế

Điều 87.     Đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

Điều 88.     Đất cụm công nghiệp nhỏ, làng nghề

Điều 89.     Đất SD cho hoạt động khoáng sản

Điều 90.     Đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm

Điều 91.     Đất SD vào mục đích công cộng

Điều 92.     Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Điều 93.     Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh

Điều 94.     Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Chương IX     QUẢN LÝ VÀ ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

Điều 95.     Quản lý đất chưa SD

Điều 96.     Biện pháp đưa đất chưa SD vào SD theo kế hoạch SD đất đã được xét duyệt

Điều 97.     Đất tự khai hoang, đất chưa SD bị bao chiếm

Chương X     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 98.     Thời điểm được thực hiện các quyền của người SD đất

Điều 99.     Nhận QSDđất

Điều 100.     Điều kiện nhận chuyển nhượng QSDđất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Điều 101.     Điều kiện để chuyển nhượng QSDđất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê

Điều 102.     T.hợp được chuyển đổi QSDđất nông nghiệp

Điều 103.     T.hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDđất

Điều 104.     T.hợp HGĐ, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho QSDđất có điều kiện

Điều 105.     T.hợp đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển QSDđất

Điều 106.     Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDđất

Điều 107.     Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp là pháp nhân mới được hình thành do góp vốn bằng QSDđất

Điều 108.     Quyền của doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất của HGĐ, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài

Điều 109.     QSDđất của hợp tác xã khi bị giải thể, phá sản

Điều 110.     Quyền của người SD đất xây dựng nhà chung cư

Điều 111.     Quyền và nghĩa vụ của nhóm người SD đất mà QSDđất là tài sản chung

Điều 112.     Giải quyết T.hợp Nhà nước đã mượn đất của HGĐ, cá nhân

Điều 113.     Giải quyết T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác

Điều 114.     Giải quyết T.hợp tổ chức mượn đất, thuê đất hoặc cho mượn đất, cho thuê đất

Điều 115.     Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất

Chương XI     TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Mục 1     Thủ tục hành chính áp dụng chung khi người SD đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ

Điều 116.     Thực hiện thủ tục hành chính trong T.hợp người SD đất chưa được cấp GCN QSDđất

Điều 117.     Thực hiện thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất đối với một phần thửa đất

Điều 118.     Thu hồi GCN QSDđất hoặc giấy tờ về QSDđất trong T.hợp Nhà nước thu hồi đất

Điều 119.     Việc chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với hợp đồng hoặc văn bản khi người SD đất thực hiện các quyền

Điều 120.     Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người SD đất trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và SD đất đai

Điều 121.     Thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Điều 122.     Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, SD đất đai

Mục 2     Trình tự thủ tục hành chính trong quản lý đất đai

Điều 123.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với HGĐ, cá nhân

Điều 124.     Trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở đối với HGĐ, cá nhân tại nông thôn không thuộc T.hợp phải đấu giá QSDđất

Điều 125.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Điều 126.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Điều 127.     Trình tự, thủ tục giao đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 128.     Trình tự, thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 129.     Trình tự, thủ tục đối với T.hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền SD đất

Điều 130.     Trình tự thu hồi đất đối với T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đất đai

Điều 131.     Trình tự thu hồi đất đối với các T.hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai

Điều 132.     Trình tự thu hồi đất đối với các T.hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

Điều 133.     Trình tự, thủ tục ĐK chuyển mục đích SD đất đối với T.hợp không phải xin phép

Điều 134.     Trình tự, thủ tục chuyển mục đích SD đất đối với T.hợp phải xin phép

Điều 135.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất tại xã, thị trấn

Điều 136.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất tại phường

Điều 137.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho tổ chức đang SD đất

Điều 138.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 139.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho người trúng đấu giá QSDđất, trúng đấu thầu dự án có SD đất

Điều 140.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho người nhận QSDđất thuộc T.hợp quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 của NĐ này

Điều 141.     Trình tự, thủ tục gia hạn SD đất đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất; HGĐ, cá nhân SD đất phi nông nghiệp; HGĐ, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

Điều 142.     Trình tự, thủ tục gia hạn SD đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 143.     Trình tự, thủ tục ĐK biến động về SD đất do đổi tên, giảm DT thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

Điều 144.     Trình tự, thủ tục cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất

Điều 145.     Trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

Mục 3     Trình tự thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người SD đất

Điều 146.     Hợp đồng về QSDđất

Điều 147.     Trình tự, thủ tục chuyển đổi QSDđất nông nghiệp của HGĐ, cá nhân

Điều 148.     Trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSDđất

Điều 149.     Trình tự, thủ tục ĐK cho thuê, cho thuê lại QSDđất

Điều 150.     Trình tự, thủ tục xoá ĐK cho thuê, cho thuê lại QSDđất

Điều 151.     Trình tự, thủ tục thừa kế QSDđất

Điều 152.     Trình tự, thủ tục tặng cho QSDđất

Điều 153.     Trình tự, thủ tục ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất

Điều 154.     Trình tự, thủ tục ĐK xoá ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất

Điều 155.     Trình tự, thủ tục ĐK góp vốn bằng QSDđất

Điều 156.     Trình tự, thủ tục xoá ĐK góp vốn bằng QSDđất

Điều 157.     Trình tự, thủ tục ĐK nhận QSDđất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDđất

Điều 158.     Trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Chương XII     GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 159.     Hoà giải tranh chấp đất đai

Điều 160.     Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về QSDđất

Điều 161.     Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về QSDđất

Điều 162.     Các QĐ hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại

Điều 163.     Trình tự giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh

Điều 164.     Trình tự giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.

Điều 165.     Việc giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai không thuộc T.hợp quy định tại Điều 162 của NĐ này

Chương XIII     PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ

Mục 1     Nguyên tắc xử lý vi phạm, hình thức kỷ luật và biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất đối với người quản lý

Điều 166.     Đối tượng bị xử lý vi phạm

Điều 167.     Nguyên tắc xử lý vi phạm

Điều 168.     Hình thức kỷ luật, biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất

Mục 2     Hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm đối với người quản lý

Điều 169.     Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính

Điều 170.     Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch SD đất

Điều 171.     Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất

Điều 172.     Vi phạm quy định về thu hồi đất

Điều 173.     Vi phạm quy định về trưng dụng đất

Điều 174.     Vi phạm quy định về quản lý đất được Nhà nước giao để quản lý

Điều 175.     Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và SD đất

Điều 176.     Áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất

Mục 3     Thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật đối với người quản lý

Điều 177.     Thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật

Điều 178.     Quyền của người bị xử lý kỷ luật

Điều 179.     Xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người quản lý xảy ra trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành

Mục 4     Phát hiện, xử lý các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 180.     Tổ chức việc tiếp nhận phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 181.     Giải quyết phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 182.     Trách nhiệm của cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và SD đất

Chương XIV     ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 183.     Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP và UBND các cấp, người SD đất

Điều 184.     Thời hạn thống nhất thực hiện các giao dịch về QSDđất bằng GCN QSDđất

Điều 185.     Việc thành lập được Văn phòng ĐK QSDđất

Điều 186.     Hiệu lực thi hành

Chương I      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.     Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. NĐ này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
 2. Việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; thu tiền SD đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định tại các NĐ khác của CP.
 3. Đối tượng áp dụng của NĐ này bao gồm:
  a) Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai;
  b) Người SD đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai;
  c) Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, SD đất.

Điều 2.     Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất

Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất được quy định như sau:
1. Người đứng đầu của tổ chức, tổ chức nước ngoài là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất của tổ chức mình.
2. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất nông nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho UBND xã, phường, thị trấn để SD vào mục đích xây dựng trụ sở UBND và các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác của địa phương.
3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất đã giao cho cộng đồng dân cư.
4. Người đứng đầu cơ sở tôn giáo là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất đã giao cho cơ sở tôn giáo.
5. Chủ HGĐ là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất của HGĐ.
6. Cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất của mình.
7. Người đại diện cho những người SD đất mà có QSDchung thửa đất là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất đó.

Điều 3.     Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

 1. Người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc quản lý đất trong các T.hợp sau:
  a) Tổ chức được giao quản lý các công trình công cộng quy định tại khoản 3 Điều 91 của NĐ này;
  b) Tổ chức kinh tế được giao quản lý DT đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của NĐ này;
  c) Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông lớn và đất có mặt nước chuyên dùng;
  d) Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo QĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc quản lý đất SD vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất đã thu hồi thuộc khu vực nông thôn đối với T.hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương.
  3. Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc quản lý đất chưa SD tại các đảo chưa có người ở thuộc địa phương.
  4. Người đại diện của cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất lâm nghiệp được giao cho cộng đồng dân cư để bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 4.     Những bảo đảm cho người SD đất

 1. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác SD theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các T.hợp sau:
  a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc; chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam;
  b) Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho HGĐ, cá nhân;
  c) Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao;
  d) Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đất ở; đất ở và đất vườn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai hoang; ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;
  đ) Đất đã chia cho người khác khi hưởng ứng cuộc vận động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho người không có ruộng và thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng.
  2. Việc giải quyết các T.hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về đất đai tại thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh chấp bao gồm các văn bản có liên quan đến đất đai sau đây:
  a) Luật cải cách ruộng đất ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1953 của nước VN dân chủ cộng hoà;
  b) Thông tư số 73/TTg ngày 07 tháng 7 năm 1962 của Thủ tướng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang tại nội thành, nội thị;
  c) Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao ban hành ngày 01 tháng 5 năm 1969;
  d) Nghị quyết số 125-CP ngày 28 tháng 6 năm 1971 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc tăng cường công tác quản lý ruộng đất;
  đ) NĐ số 47-CP ngày 15 tháng 3 năm 1972 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà ban hành Điều lệ tạm thời về việc lựa chọn địa điểm công trình và quản lý đất xây dựng;
  e) Nghị quyết số 28-CP ngày 16 tháng 12 năm 1973 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc di chuyển dân cư để giải phóng lòng sông;
  g) QĐ số 129-CP ngày 25 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng CP nước VN dân chủ cộng hoà về việc ban hành chính sách đối với các hợp tác xã mở rộng DT phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở trung du và miền núi;
  h) NĐ số 01/NĐ/75 ngày 05 tháng 3 năm 1975 của CP Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam VN về chính sách ruộng đất;
  i) Chỉ thị số 235-CT/TW ngày 20 tháng 8 năm 1976 của Ban Chấp hành TW. Đảng Lao động VN về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề ruộng đất ở miền Nam;
  k) QĐ số 188/CP ngày 25 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam VN;
  l) QĐ số 318/CP ngày 14 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về xoá bỏ hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa về ruộng đất và xúc tiến điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn miền Nam;
  m) QĐ số 201/CP ngày 01 tháng 7 năm 1980 của Hội đồng CP nước CHXHCN VN về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước;
  n) Luật Đất đai năm 1987 và NĐ số 30/HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật Đất đai năm 1987;
  o) QĐ số 13-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN VN về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.
  3. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có công trình xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý, bố trí SD trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Điều 5.     Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về đất đai

 1. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư cho hoạt động sự nghiệp địa chính (bao gồm khảo sát, đo đạc, lập các loại bản đồ về đất đai; đánh giá phân hạng đất; lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất; lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDđất; thống kê, kiểm kê đất đai và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác) theo quy định của pháp luật.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật cho các hoạt động sự nghiệp địa chính để làm cơ sở cho việc bố trí và quản lý kinh phí.
  3. Ngân sách TW. bảo đảm nhiệm vụ chi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và sự nghiệp địa chính ở TW.. Ngân sách địa phương bảo đảm nhiệm vụ chi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và sự nghiệp địa chính ở địa phương theo quy định về phân cấp quản lý.

Điều 6.     Phân loại đất

 1. Loại đất, mục đích SD đất của mỗi thửa đất được xác định theo một trong các căn cứ sau:
  a) QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  b) GCN QSDđất đã cấp cho người đang SD đất được Nhà nước công nhận QSDđất;
  c) ĐK chuyển mục đích SD đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất đối với T.hợp không phải xin phép chuyển mục đích SD đất;
  d) Đất đang SD ổn định phù hợp với quy hoạch SD đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
  đ) Đối với T.hợp chưa có căn cứ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì căn cứ vào hiện trạng SD đất ổn định, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh xác định loại đất, mục đích SD đất.
  2. Ngoài mục đích SD đất chính đã được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này, người SD đất được SD kết hợp vào các mục đích khác nhưng không làm ảnh hưởng đến mục đích SD chính và không trái với quy định của pháp luật về đất đai.
  3. Đất đai được phân loại theo các nhóm như sau:
  a) Nhóm đất nông nghiệp;
  b) Nhóm đất phi nông nghiệp;
  c) Nhóm đất chưa SD.
  4. Nhóm đất nông nghiệp được chia thành các phân nhóm sau:
  a) Đất sản xuất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm.
  Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác;
  b) Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
  c) Đất nuôi trồng thuỷ sản;
  d) Đất làm muối;
  đ) Đất nông nghiệp khác.
  Đất nông nghiệp khác là đất tại nông thôn SD để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của HGĐ, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.
  5. Nhóm đất phi nông nghiệp được chia thành các phân nhóm sau:
  a) Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
  b) Đất chuyên dùng bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất SD vào mục đích công cộng.
  Đất SD vào mục đích công cộng là đất SD vào mục đích xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, cảng đường thuỷ, bến phà, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê, đập; hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí; đất SD làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, khu an dưỡng, khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở tập luyện thể dục – thể thao, công trình văn hoá, điểm bưu điện – văn hoá xã, tượng đài, bia tưởng niệm, nhà tang lễ, câu lạc bộ, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma tuý, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ bảo vệ; đất để chất thải, bãi rác, khu xử lý chất thải;
  c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo SD; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;
  d) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
  đ) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
  e) Đất phi nông nghiệp khác.
  Đất phi nông nghiệp khác là đất có các công trình thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hoá nghệ thuật và các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh mà các công trình đó không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất tại đô thị SD để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng kho, nhà của HGĐ, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.
  6. Nhóm đất chưa SD được chia thành các loại đất sau:
  a) Đất bằng chưa SD;
  b) Đất đồi núi chưa SD;
  c) Núi đá không có rừng cây.

Điều 7.     Xác định thửa đất

 1. Thửa đất mà trên đó có một mục đích SD đất được xác định trong các T.hợp sau:
  a) Thửa đất có ranh giới xác định trong quá trình SD đất;
  b) Thửa đất có ranh giới được xác định khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDđất;
  c) Thửa đất có ranh giới được xác định khi hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất (gọi là hợp thửa) hoặc tách một thửa đất thành nhiều thửa đất (gọi là tách thửa) do yêu cầu của quản lý hoặc yêu cầu của người SD đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.
  2. Thửa đất mà trên đó có nhiều mục đích SD đất được xác định trong các T.hợp sau:
  a) T.hợp mà xác định được ranh giới phân chia giữa các mục đích SD thì thửa đất được xác định theo từng mục đích SD;
  b) T.hợp có mục đích SD chính và các mục đích SD phụ được SD theo mùa vụ trong năm hoặc SD đồng thời trên DT đất đó thì thửa đất được xác định như quy định tại khoản 1 Điều này và phải xác định mục đích SD chính và mục đích SD phụ, trừ T.hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 45 của NĐ này.

Chương II  HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 8.     Cơ quan quản lý đất đai

 1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được thành lập thống nhất từ TW. đến cơ sở gắn với quản lý tài nguyên và môi trường, có bộ máy tổ chức cụ thể như sau:
  a) Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở TW. là Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  b) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, TP. trực thuộc TW. là Sở Tài nguyên và Môi trường;
  c) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  2. Xã, phường, thị trấn có cán bộ địa chính.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; quy định nhiệm vụ và tiêu chuẩn của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.
  4. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đất đai tại địa phương và bố trí cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9.     Văn phòng ĐK QSDđất

 1. Văn phòng ĐK QSDđất là cơ quan dịch vụ công có chức năng tổ chức thực hiện ĐK SD đất và biến động về SD đất, quản lý hồ sơ địa chính và giúp cơ quan tài nguyên và môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, SD đất đai.
  2. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thành lập Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành lập các chi nhánh của Văn phòng tại các địa bàn cần thiết.
  UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh căn cứ vào nhu cầu ĐK QSDđất trên địa bàn QĐ thành lập Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Văn phòng ĐK QSDđất.

Điều 10.     Tổ chức phát triển quỹ đất

 1. Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu hoặc DNNN thực hiện nhiệm vụ công ích do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thành lập để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong T.hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch SD đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư; nhận chuyển nhượng QSDđất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người SD đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước QĐ thu hồi đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi và tổ chức đấu giá QSDđất theo QĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với DT đất được giao quản lý.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất.

Điều 11.     Tổ chức hoạt động dịch vụ trong quản lý, SD đất đai

 1. Tổ chức sự nghiệp có thu, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được cấp phép hoạt động hoặc được ĐK hoạt động dịch vụ trong quản lý, SD đất đai.
  2. Các lĩnh vực hoạt động dịch vụ trong quản lý, SD đất đai bao gồm:
  a) Tư vấn về giá đất;
  b) Tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  c) Dịch vụ về đo đạc và BĐĐC;
  d) Dịch vụ về thông tin đất đai.
  3. Trách nhiệm quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, ĐK hoạt động dịch vụ trong quản lý, SD đất đai như sau:
  a) Bộ Tài chính quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, ĐK hoạt động tư vấn về giá đất;
  b) Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện hoạt động, ĐK hoạt động tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch SD đất, dịch vụ về thông tin đất đai; điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, ĐK hoạt động dịch vụ về đo đạc và BĐĐC.

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 12.     Nội dung quy hoạch SD đất

 1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn thực hiện quy hoạch.
  2. Đánh giá hiện trạng và biến động SD đất trong kỳ quy hoạch trước theo các mục đích SD gồm đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối; đất nông nghiệp khác; đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan và công trình sự nghiệp; đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất SD vào mục đích công cộng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất bằng chưa SD, đất đồi núi chưa SD, núi đá không có rừng cây.
  3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng SD đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ theo quy định sau:
  a) Đối với đất đang SD thì đánh giá sự phù hợp và không phù hợp của hiện trạng SD đất so với tiềm năng đất đai, so với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong SD đất;
  b) Đối với đất chưa SD thì đánh giá khả năng đưa vào SD cho các mục đích.
  4. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch SD đất đã được QĐ, xét duyệt của kỳ quy hoạch trước.
  5. Xác định phương hướng, mục tiêu SD đất trong kỳ quy hoạch và định hướng cho kỳ tiếp theo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của các ngành và các địa phương.
  6. Xây dựng các phương án phân bổ DT các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch được thực hiện như sau:
  a) Khoanh định trên bản đồ hiện trạng SD đất các khu vực SD đất nông nghiệp theo mục đích SD đất, loại đất mà khi chuyển mục đích SD phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khu vực SD đất phi nông nghiệp theo chức năng làm khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu hành chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu dịch vụ, khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh, khu vực đất quốc phòng, an ninh và các công trình, dự án khác có quy mô SD đất lớn; các khu vực đất chưa SD.
  Việc khoanh định được thực hiện đối với khu vực đất có DT thể hiện được lên bản đồ quy hoạch SD đất;
  b) Xác định DT đất không thay đổi mục đích SD; DT đất phải chuyển mục đích SD sang mục đích khác, trong đó có DT đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện các công trình, dự án.
  7. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án phân bổ quỹ đất theo nội dung sau:
  a) Phân tích hiệu quả kinh tế bao gồm việc dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
  b) Phân tích ảnh hưởng xã hội bao gồm việc dự kiến số hộ dân phải di dời, số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ cấu SD đất;
  c) Đánh giá tác động môi trường của việc SD đất theo mục đích SD mới của phương án phân bổ quỹ đất.
  8. Lựa chọn phương án phân bổ quỹ đất hợp lý căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường thực hiện ở khoản 7 Điều này.
  9. Thể hiện phương án quy hoạch SD đất được lựa chọn trên bản đồ quy hoạch SD đất.
  10. Xác định các biện pháp SD, bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường cần phải áp dụng đối với từng loại đất, phù hợp với địa bàn quy hoạch.
  11. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch SD đất phù hợp với đặc điểm của địa bàn quy hoạch.

Điều 13.     Nội dung kế hoạch SD đất

 1. Đánh giá, phân tích kết quả thực hiện kế hoạch SD đất kỳ trước gồm:
  a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SD đất đối với từng loại đất;
  b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất;
  c) Kết quả khai hoang mở rộng DT đất để SD vào các mục đích;
  d) Chất lượng việc thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch SD đất;
  đ) Việc thực hiện các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và chi phí cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
  e) Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch SD đất.
  2. Lập kế hoạch thu hồi DT các loại đất để phân bổ cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn; quốc phòng, an ninh; đối với các công trình, dự án đã có chủ đầu tư thì lập danh mục kèm theo quy mô SD đất, địa điểm, dự kiến tiến độ thực hiện và tiến độ thu hồi đất.
  3. Lập kế hoạch chuyển DT đất chuyên trồng lúa nước và đất có rừng sang SD vào mục đích khác, xác định khu vực được chuyển đổi cơ cấu SD đất trong đất nông nghiệp theo các nội dung sau:
  a) Xác định địa điểm, DT và tiến độ chuyển đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang SD vào mục đích khác;
  b) Xác định khu vực đất được ĐK chuyển đổi cơ cấu SD các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp.
  4. Lập kế hoạch đưa đất chưa SD vào SD cho các mục đích bao gồm việc xác định địa điểm, DT và tiến độ khai hoang đưa đất chưa SD vào SD cho mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp.
  5. Cụ thể hoá việc phân bổ DT các loại đất trong kế hoạch SD đất đến từng năm.
  6. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
  7. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SD đất bảo đảm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.

Điều 14.     Nội dung quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã, phường, thị trấn, khu công nghệ cao, khu kinh tế

 1. Quy hoạch SD đất chi tiết bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 12 của NĐ này; phương án quy hoạch SD đất được lựa chọn phải được thể hiện trên BĐĐC; T.hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt thì phải thể hiện trên BĐĐC.
  2. Kế hoạch SD đất chi tiết bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 13 của NĐ này và gắn với thửa đất.

Điều 15.     Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch SD đất

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp CP tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất của cả nước.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nhu cầu SD đất của Bộ, ngành, địa phương.
2. Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng.
Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xác định nhu cầu SD đất vào mục đích quốc phòng tại địa phương.
3. Bộ Công an tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích an ninh.
Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xác định nhu cầu SD đất vào mục đích an ninh tại địa phương.
4. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW.. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch SD đất.
Sở, ban, ngành của tỉnh, TP. trực thuộc TW. và UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nhu cầu SD đất của ngành, địa phương.
5. UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất của địa phương, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch SD đất.
Phòng, ban của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh và UBND phường, thị trấn, UBND xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nhu cầu SD đất của ngành, địa phương.
6. UBND xã nơi không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã.
7. Ban quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết cho toàn khu công nghệ cao.
8. Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đối với phần DT đất giao cho Ban quản lý khu kinh tế được xác định trong quy hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW.; việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất đối với phần DT đất còn lại được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh và quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã, phường, thị trấn.
9. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ lập quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết được thuê các tổ chức được phép hoạt động trong lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch SD đất làm tư vấn trong việc lập quy hoạch, kế hoạch SD đất.
10. Không phải lập quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất đối với huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đối với xã, phường, thị trấn nếu việc SD đất trong kỳ quy hoạch SD đất tiếp theo không có thay đổi; T.hợp có thay đổi mục đích SD giữa các loại đất trong cùng một nhóm mà DT đất phải thay đổi mục đích SD dưới mười phần trăm (10%) so với kỳ quy hoạch trước thì chỉ QĐ việc điều chỉnh phần DT đất phải chuyển mục đích SD.
Quy hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao được lập một lần cho toàn khu; T.hợp có thay đổi nhu cầu SD đất thì lập điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết.

Điều 16.     Lập và điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước

 1. Quy hoạch SD đất của cả nước được lập dựa vào các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật Đất đai.
  2. Trước khi kết thúc kỳ quy hoạch SD đất mười tám (18) tháng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm gửi văn bản đề xuất nhu cầu SD đất của ngành và địa phương trong kỳ quy hoạch SD đất tiếp theo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3. Trong thời gian năm (05) tháng kể từ khi nhận được nhu cầu SD đất của các ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch SD đất của cả nước theo quy định sau:
  a) Thẩm tra nhu cầu SD đất của các ngành và địa phương trong kỳ quy hoạch SD đất tiếp theo;
  b) Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho kỳ quy hoạch SD đất tiếp theo bảo đảm cho việc thực hiện phương án chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước;
  c) Gửi dự thảo báo cáo thuyết minh quy hoạch SD đất của cả nước đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP để lấy ý kiến.
  4. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  5. Trong thời hạn không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh quy hoạch SD đất của cả nước để trình CP.
  6. Hồ sơ quy hoạch SD đất của cả nước gồm có:
  a) Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình CP về quy hoạch SD đất của cả nước;
  b) Báo cáo thuyết minh quy hoạch SD đất của cả nước;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất của cả nước;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất của cả nước.
  7. Việc điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước được thực hiện trong T.hợp có sự điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, điều chỉnh mục tiêu chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu SD đất hoặc trong T.hợp do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi cơ cấu SD đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước để trình CP. Khi lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch SD đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP có liên quan đến loại đất phải điều chỉnh. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước gồm có:
  a) Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình CP về việc điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước;
  b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước;
  c) Bản đồ điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước.

Điều 17.     Lập và điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước

 1. Kế hoạch SD đất của cả nước được lập dựa vào các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Đất đai.
  2. Việc lập kế hoạch SD đất của cả nước đối với năm (05) năm đầu của kỳ quy hoạch SD đất (gọi là kế hoạch SD đất kỳ đầu) được thực hiện đồng thời với việc lập quy hoạch SD đất của cả nước quy định tại Điều 16 của NĐ này. Hồ sơ kế hoạch SD đất kỳ đầu được lập chung với hồ sơ quy hoạch SD đất. Nội dung kế hoạch SD đất là tiến độ triển khai nội dung quy hoạch SD đất cho năm (05) năm đầu của kỳ quy hoạch và cụ thể hoá đến từng năm bảo đảm cho việc thực hiện phương án kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước.
  3. Việc lập kế hoạch SD đất của cả nước năm (05) năm cuối của kỳ quy hoạch SD đất (gọi là kế hoạch SD đất kỳ cuối) được quy định như sau:
  a) Trước khi bắt đầu kế hoạch SD đất kỳ cuối mười hai (12) tháng, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy hoạch SD đất của cả nước và quy định tại khoản 1 Điều này để xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho kế hoạch SD đất kỳ cuối bảo đảm cho việc thực hiện phương án kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước và xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch SD đất; gửi dự thảo báo cáo thuyết minh đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP để lấy ý kiến;
  b) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được ý kiến  góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh kế hoạch SD đất để trình CP.
  4. Hồ sơ kế hoạch SD đất kỳ cuối bao gồm:
  a) Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình CP về kế hoạch SD đất của cả nước;
  b) Báo cáo thuyết minh kế hoạch SD đất của cả nước;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất của cả nước.
  5. Việc điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước được thực hiện trong T.hợp có sự điều chỉnh quy hoạch SD đất của cả nước, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch SD đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước để trình CP. Khi lập hồ sơ điều chỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP có liên quan đến loại đất phải điều chỉnh. Hồ sơ điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước bao gồm:
  a) Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình CP về việc điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước;
  b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh kế hoạch SD đất của cả nước.

Điều 18.     Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với quy hoạch SD đất chi tiết

 1. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch SD đất chi tiết của xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
  a) Dự thảo quy hoạch SD đất chi tiết phải được giới thiệu đến từng tổ dân phố, thôn, xóm, buôn, ấp, làng, bản, phum, sóc và các điểm dân cư khác; đồng thời phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;
  b) Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp của nhân dân hoặc ý kiến đóng góp thông qua đại diện của điểm dân cư, MTTQ VN và các tổ chức đoàn thể ở địa phương; lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  2. Thời hạn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 Điều này là ba mươi (30) ngày.
  3. Cơ quan lập quy hoạch SD đất chi tiết của xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch SD đất chi tiết.

Điều 19.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW.

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW. được lập thành mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. trình CP xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất đối với T.hợp xét duyệt quy hoạch SD đất.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất được quy định như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất đến các Bộ, cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các Bộ, cơ quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. hoàn chỉnh hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch SD đất; gửi năm (5) bộ hồ sơ đã được Hội đồng nhân dân thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất quy định tại điểm b khoản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình CP xét duyệt.

Điều 20.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh được lập thành mười (10) bộ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất đối với T.hợp xét duyệt quy hoạch SD đất.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất được quy định như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch SD đất; gửi ba (3) bộ hồ sơ đã được Hội đồng nhân dân thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất quy định tại điểm b khoản này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.

Điều 21.     Xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập thành mười (10) bộ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất chi tiết đối với T.hợp xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết được quy định như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết; gửi bốn (04) bộ hồ sơ đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết quy định tại điểm b khoản này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.
  3. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được trình đồng thời với hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh quy định tại Điều 20 của NĐ này hoặc được trình muộn hơn nhưng phải được xét duyệt trong năm cuối của kỳ quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất trước đó.

Điều 22.     Xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập thành mười (10) bộ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của UBND xã trình UBND huyện, thị xã, TP. thuộc tỉnh xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất chi tiết đối với T.hợp xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết được quy định như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến UBND xã để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, UBND xã trình Hội đồng nhân dân xã thông qua quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết; gửi ba (03) bộ hồ sơ đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết quy định tại điểm b khoản này, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND huyện, thị xã, TP. thuộc tỉnh xét duyệt.

Điều 23.     Xét duyệt quy hoạch sdụng đất chi tiết, kế hoạch sdụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế được lập thành mười (10) bộ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết.
  b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  c) Bản đồ hiện trạng SD đất;
  d) Bản đồ quy hoạch SD đất chi tiết đối với T.hợp xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế  gửi bốn (04) bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được hoàn chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.

Điều 24.     Quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

 1. Kỳ quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như sau:
  a) Kỳ quy hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh là mười (10) năm phù hợp với kỳ quy hoạch SD đất của địa phương và của cả nước;
  b) Kỳ kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh là năm (05) năm phù hợp với kỳ kế hoạch SD đất của địa phương và của cả nước.
  2. Nội dung quy hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm:
  a) Đánh giá tình hình quản lý, SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;
  b) Xác định nhu cầu SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch SD đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước;
  c) Xác định vị trí, DT đất quốc phòng, an ninh giao lại cho địa phương để SD vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội;
  d) Các giải pháp để tổ chức thực hiện quy hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.
  3. Nội dung kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm:
  a) Đánh giá tình hình quản lý, SD đất quốc phòng, an ninh của kỳ kế hoạch trước đó;
  b) Xác định vị trí, DT đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kế hoạch năm (05) năm và cụ thể hoá đến từng năm;
  c) Xác định cụ thể vị trí, DT đất quốc phòng, an ninh bàn giao lại cho địa phương quản lý trong năm (05) năm;
  d) Các giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều 25.     Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

 1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được lập thành mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình CP xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;
  b) Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. về nhu cầu SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương;
  c) Báo cáo thuyết minh tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.
  2. Trình tự xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được thực hiện như sau:
  a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đến các Bộ, ngành có liên quan để lấy ý kiến.
  Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các Bộ, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để hoàn chỉnh hồ sơ;
  b) Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi năm (05) bộ hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được hoàn chỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình CP xét duyệt.

Điều 26.     Điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết

 1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết gồm:
  a) Bổ sung, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch, kế hoạch;
  b) Thay đổi cơ cấu các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp; thay đổi vị trí, DT các khu đất đã khoanh định theo chức năng trong nhóm đất phi nông nghiệp; thay đổi chỉ tiêu đưa đất chưa SD vào SD;
  c) Thay đổi tiến độ thực hiện kế hoạch nhanh hơn hoặc chậm hơn từ ba (03) năm trở lên so với kế hoạch SD đất, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt;
  d) Giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất.
  2. Việc điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết được thực hiện trong T.hợp có sự điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, điều chỉnh mục tiêu chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu SD đất hoặc trong T.hợp do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi cơ cấu SD đất.
  3. Hồ sơ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW. được lập thành mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh và của phường, thị trấn, xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập thành mười (10) bộ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập thành mười (10) bộ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của UBND cấp lập quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất hoặc quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
  b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất hoặc quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  c) Bản đồ quy hoạch SD đất của khu vực cần điều chỉnh đối với T.hợp điều chỉnh quy hoạch SD đất hoặc quy hoạch SD đất chi tiết.
  4. Hồ sơ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế được lập thành mười (10) bộ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết.
  b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết;
  c) Bản đồ quy hoạch SD đất chi tiết khu vực cần điều chỉnh đối với T.hợp điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết.
  5. Hồ sơ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được lập thành mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:
  a) Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình CP xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;
  b) Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. về điều chỉnh nhu cầu SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương;
  c) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.
  6. Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết thực hiện như sau:
  a) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất của tỉnh, TP. trực thuộc TW. thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 19 của NĐ này;
  b) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất của huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 20 của NĐ này;
  c) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 21 của NĐ này;
  d) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 22 của NĐ này;
  đ) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 23 của NĐ này;
  e) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 25 của NĐ này;
  g) Việc lấy ý kiến khi thẩm định điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết chỉ thực hiện đối với các cơ quan có liên quan đến DT các loại đất phải điều chỉnh.

Điều 27.     Công bố quy hoạch, kế hoạch SD đất

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch, kế hoạch SD đất của cả nước đã được Quốc hội QĐ tại trụ sở cơ quan Bộ trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch SD đất; đăng Công báo; công bố trên mạng thông tin quản lý nhà nước của CP và trích đăng trên một báo hàng ngày của TW..
  2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch, kế hoạch SD đất của địa phương đã được xét duyệt tại trụ sở cơ quan mình trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch SD đất; công bố trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh, TP. trực thuộc TW. và trích đăng trên báo của địa phương.
  3. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết và các dự án, công trình đầu tư đã được xét duyệt tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch SD đất.
  4. Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt tại trụ sở Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch SD đất; công bố trên trang thông tin điện tử của khu công nghệ cao, khu kinh tế và trích đăng trên một báo ngành và một báo địa phương nơi có quy hoạch đó.
  5. Toàn bộ tài liệu về điều chỉnh quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt phải được công bố công khai như việc công bố quy hoạch SD đất, kế hoạch SD đất, quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
  6. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch SD đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được quản lý theo chế độ mật.

Điều 28.     Quản lý quy hoạch, kế hoạch SD đất

 1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích SD đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt.
  Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các T.hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch SD đất tại địa phương.
  2. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SD đất tại địa phương. Khi phát hiện những T.hợp SD đất không đúng quy hoạch, kế hoạch đã được công bố thì xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.
  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chính về việc không ngăn chặn, không xử lý kịp thời, để xảy ra T.hợp SD đất không đúng quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt tại địa phương.
  3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SD đất tại địa phương; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch SD đất. T.hợp phát hiện vi phạm về thực hiện quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để xem xét xử lý.
  T.hợp phát hiện nhu cầu thực tế cần điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SD đất thì báo cáo UBND cùng cấp về nhu cầu đó.
  4. Hàng năm, UBND các cấp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SD đất của địa phương đến ngày 31 tháng 12; thời hạn nộp báo cáo được quy định như sau:
  a) UBND xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm sau;
  b) UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. trước ngày 31 tháng 01 năm sau;
  c) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 năm sau.
  5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước.
  Hàng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo CP về kết quả thực hiện kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đến ngày 31 tháng 12 đồng thời gửi một (01) bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp; thời hạn nộp báo cáo là trước ngày 31 tháng 01 năm sau.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch SD đất hàng năm của cả nước để báo cáo CP; thời hạn nộp báo cáo là trước ngày 15 tháng 3 năm sau.
  7. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SD đất hàng năm đối với năm cuối của kế hoạch SD đất kỳ đầu thì phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ kế hoạch SD đất.
  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SD đất hàng năm đối với năm cuối của kỳ quy hoạch SD đất thì phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kế hoạch SD đất kỳ cuối và báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ quy hoạch SD đất.

Điều 29.     Xử lý đối với DT đất đã được xác định phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích SD trong kế hoạch SD đất đã được công bố mà sau ba (03) năm không được thực hiện

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất được phép điều chỉnh vào quy hoạch, kế hoạch SD đất kỳ này hoặc kỳ tiếp theo đối với DT đất đã được xác định phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích SD trong kế hoạch SD đất đã được công bố mà sau ba (03) năm không được thực hiện trong các T.hợp sau:
  a) DT đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nhưng chưa đủ kinh phí để thực hiện;
  b) DT đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phục vụ mục đích phát triển kinh tế mà xác định được nhà đầu tư vào năm cuối của thời hạn ba (03) năm phải công bố điều chỉnh hoặc huỷ bỏ kế hoạch SD đất theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đất đai.
  2. Các T.hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất phải công bố huỷ bỏ kế hoạch SD đối với DT đất đã được xác định phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích SD.

CHƯƠNG IV GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT

Điều 30.     Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất

Căn cứ để QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất bao gồm:
1. Nhu cầu SD đất thể hiện trong các văn bản sau:
a) Dự án đầu tư của tổ chức có SD nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.
b) Văn bản thẩm định về nhu cầu SD đất để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không SD vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định về nhu cầu SD đất trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
c) Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo đã được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.
d) Đơn xin giao đất, chuyển mục đích SD đất của HGĐ, cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu SD đất đối với T.hợp xin giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất hoặc giao đất làm nhà ở.
đ) Đơn xin giao đất của cộng đồng dân cư có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu SD đất.
2. Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của người xin giao đất, thuê đất đối với T.hợp người xin giao đất, thuê đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở bản tự kê khai của người xin giao đất, thuê đất về tất cả DT đất, tình trạng SD đất đã được Nhà nước giao, cho thuê trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đang làm thủ tục giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đã giao, đã cho thuê để xác minh mức độ chấp hành pháp luật về đất đai của người SD đất trong quá trình thực hiện các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
3. Quy hoạch SD đất chi tiết hoặc kế hoạch SD đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
T.hợp chưa có quy hoạch SD đất chi tiết hoặc kế hoạch SD đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 31.     Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất, thu hồi đất

 1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật Đất đa
  UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao đất cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quản l
  2. Thẩm quyền thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai.
  T.hợp thu hồi đất để giao, cho thuê đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà trên khu đất bị thu hồi có HGĐ, cá nhân đang SD hoặc có cả tổ chức, HGĐ, cá nhân đang SD thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thu hồi toàn bộ DT đất. Căn cứ vào QĐ thu hồi toàn bộ DT đất của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ thu hồi DT đất cụ thể đối với từng HGĐ, cá nhân.
  3. T.hợp người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích SD đất do điều chỉnh dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. cho phép chuyển mục đích SD đất.

Điều 32.     Thẩm quyền điều chỉnh QĐ giao đất, cho thuê đất đối với đất đã giao, đã cho thuê trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 37 của Luật Đất đai là cơ quan có thẩm quyền QĐ điều chỉnh đối với T.hợp người SD đất đã có QĐ giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2004).

Điều 33.     Thời hạn SD đất do Nhà nước giao, cho thuê

 1. Đất do Nhà nước giao, cho thuê thì thời hạn SD đất tính từ ngày có QĐ giao, cho thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  T.hợp đất đã được giao, cho thuê trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà trong QĐ giao đất hoặc trong hợp đồng thuê đất không ghi rõ thời hạn giao, cho thuê thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 68, Điều 71, Điều 78, khoản 5 Điều 84, khoản 3 Điều 86, khoản 1 Điều 87 của NĐ này và được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.
  2. Người SD đất được tiếp tục SD trong thời hạn còn lại của thời hạn ghi trong QĐ giao đất hoặc trong hợp đồng thuê đất.

Điều 34.     Tiếp tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp; gia hạn thời hạn SD đất hoặc thu hồi đất khi hết thời hạn SD
1. Khi hết thời hạn SD đất, HGĐ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối SD đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền SD, nhận chuyển QSDđược tiếp tục SD đất với thời hạn SD đất quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, trừ T.hợp Nhà nước có QĐ thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật Đất đai.
2. Việc gia hạn thời hạn SD đối với các loại đất SD có thời hạn không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định sau:
a) Trước thời điểm kết thúc thời hạn SD đất sáu (06) tháng, nếu có nhu cầu tiếp tục SD đất thì người SD đất làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để xem xét, giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 67 của Luật Đất đai;
b) Thời hạn gia hạn SD đất đối với T.hợp HGĐ, cá nhân thuê đất nông nghiệp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai;
c) Thời hạn gia hạn SD đất đối với T.hợp tổ chức kinh tế SD đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân SD đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức kinh tế SD đất để thực hiện dự án đầu tư; người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài SD đất để thực hiện các dự án đầu tư tại VN được xác định theo dự án bổ sung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhưng không vượt quá thời hạn đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
3. T.hợp người SD đất không có nhu cầu tiếp tục hoặc xin gia hạn SD đất theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn SD đất thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai.
4. Hàng năm, UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường rà soát về thời hạn SD đất để QĐ thu hồi đất đối với những T.hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 35.     Xử lý tiền SD đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất trong T.hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

 1. UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất thành lập Hội đồng định giá để xác định phần giá trị còn lại của tiền SD đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất đối với T.hợp tiền SD đất, tiền thuê đất, tiền đầu tư trên đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; phần giá trị còn lại đó thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất.
  T.hợp đất do Nhà nước giao không thu tiền SD đất, do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, do Nhà nước giao có thu tiền SD đất hoặc do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất cho nhiều năm mà tiền SD đất, tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì chỉ có phần giá trị còn lại đã đầu tư trên đất mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất.
  2. Phần giá trị còn lại của tiền SD đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất được giải quyết theo quy định sau:
  a) T.hợp đất bị thu hồi thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực quy hoạch phát triển đô thị mà giao cho tổ chức phát triển quỹ đất thì tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất; ở những nơi chưa có tổ chức phát triển quỹ đất thì do ngân sách của cấp quản lý đất sau khi thu hồi trả cho người bị thu hồi đất;
  b) T.hợp đất bị thu hồi thuộc khu vực nông thôn mà giao cho UBND xã, thị trấn để quản lý hoặc để bổ sung vào quỹ đất công ích thì UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất;
  c) T.hợp đất bị thu hồi được Nhà nước giao cho người khác hoặc cho người khác thuê thì người được giao đất, thuê đất có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất.
  3. T.hợp đất bị thu hồi thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được tham gia thị trường bất động sản thì UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất được áp dụng hình thức đấu giá QSDđất, tài sản đã đầu tư trên đất và giải quyết phần giá trị còn lại của tiền SD đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất theo quy định sau:
  a) Nếu số tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phí tổ chức việc đấu giá mà thấp hơn phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất thì người bị thu hồi đất được nhận lại toàn bộ số tiền đó;
  b) Nếu số tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phí tổ chức việc đấu giá mà cao hơn hoặc bằng phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất thì người bị thu hồi đất được nhận phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của mình; phần chênh lệch được nộp vào ngân sách nhà nước.
  4. T.hợp thu hồi đất do nhận chuyển nhượng QSDđất thì tiền nhận chuyển nhượng, giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất được giải quyết như đối với T.hợp thu hồi đất do được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
  5. T.hợp thu hồi đất mà người bị thu hồi đất đã cho thuê đất, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng QSDđất thì quyền lợi của người thuê đất, nhận thế chấp, nhận bảo lãnh hoặc nhận góp vốn bằng QSDđất được giải quyết theo quy định tại Điều 65 của NĐ này.

Điều 36.     Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

 1. Nhà nước thu hồi đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong những T.hợp sau:
  a) SD đất cho mục đích quốc phòng, an ninh;
  b) SD đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất;
  c) SD đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
  d) SD đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh;
  đ) SD đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn;
  e) SD đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
  g) SD đất cho các cơ sở tôn giáo;
  h) SD đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
  2. Nhà nước thu hồi đất để SD vào mục đích phát triển kinh tế trong các T.hợp sau:
  a) SD đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy định tại Điều 90 của Luật Đất đai, khu công nghệ cao quy định tại Điều 91 của Luật Đất đai, khu kinh tế quy định tại Điều 92 của Luật Đất đai;
  b) SD đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch thuộc nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  c) SD đất để thực hiện các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
  d) SD đất để thực hiện dự án có một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  3. Tất cả các T.hợp thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đều phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
  4. DT đất đã thu hồi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 và tại  khoản 2 Điều này được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý đối với T.hợp sau khi quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được công bố mà chưa có dự án đầu tư; giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đối với T.hợp đã có dự án đầu tư, chủ đầu tư phải SD đất đúng mục đích được giao hoặc thuê.
  5. Nhà nước thu hồi đất đối với T.hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của  Luật Đất đai và  giao cho UBND xã quản lý nếu đất đã thu hồi thuộc khu vực nông thôn, giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý nếu đất đã thu hồi thuộc khu vực đô thị và khu vực có quy hoạch phát triển đô thị.
  6. Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế đối với các dự án không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này hoặc trong T.hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê QSDđất, nhận góp vốn bằng QSDđất của người đang SD đất.
  T.hợp nhận chuyển nhượng QSDđất hoặc nhận góp vốn bằng QSDđất để SD vào mục đích sản xuất, kinh doanh mà làm thay đổi mục đích SD đất thì người nhận chuyển QSDđất phải được phép chuyển mục đích SD đất theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Đất đai hoặc ĐK chuyển mục đích SD đất theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai.
  T.hợp thuê đất của người đang SD đất thì người thuê đất không được chuyển mục đích SD đất.
  7. Không được chuyển mục đích SD đất đối với đất đã giao để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu công nghiệp, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang mục đích xây dựng kinh doanh nhà ở.
  8. Việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đất trong T.hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được giải quyết theo quy định tại các Điều 162, 163 và 164 của NĐ này.
  Việc giải quyết tranh chấp về QSDđất trong các T.hợp quy định tại khoản 6 Điều này được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 37.     Trưng dụng đất có thời hạn

 1. T.hợp Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, T.hợp khẩn cấp của chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn hoặc các T.hợp khẩn cấp khác đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức, tài sản, tính mạng của nhân dân mà cần SD đất thì CP; UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.; UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có thẩm quyền trưng dụng đất.
  QĐ trưng dụng đất phải ghi rõ mục đích trưng dụng đất và thời hạn trưng dụng đất.
  2. Hết thời hạn trưng dụng đất mà chưa thực hiện xong mục đích trưng dụng đất thì cơ quan nhà nước đã trưng dụng đất ra QĐ kéo dài thời hạn trưng dụng đất; thời hạn kéo dài trưng dụng đất không vượt quá thời hạn đã trưng dụng đất.
  3. Cơ quan nhà nước đã trưng dụng đất có trách nhiệm trả lại đất và bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra cho người có đất bị trưng dụng khi đã thực hiện xong mục đích trưng dụng đất hoặc đã hết thời hạn trưng dụng đất; việc bồi thường thiệt hại được thực hiện trong thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày hết thời hạn trưng dụng đất.
  T.hợp việc trưng dụng đất ảnh hưởng đến thu nhập bảo đảm đời sống của người bị trưng dụng đất thì việc bồi thường phải được thực hiện không quá ba (03) tháng một lần đối với thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra.

Chương V     ĐK QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Điều 38.     ĐK QSDđất

 1. ĐK QSDđất gồm ĐK QSDđất lần đầu và ĐK biến động về SD đất.
  2. ĐK QSDđất lần đầu được thực hiện trong các T.hợp sau:
  a) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để SD;
  b) Người đang SD đất mà thửa đất đó chưa được cấp GCN QSDđất.
  3. ĐK biến động về SD đất được thực hiện đối với người SD thửa đất đã được cấp GCN QSDđất mà có thay đổi về việc SD đất trong các T.hợp sau:
  a) Người SD đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất;
  b) Người SD đất được phép đổi tên;
  c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, DT thửa đất;
  d) Chuyển mục đích SD đất;
  đ) Có thay đổi thời hạn SD đất;
  e) Chuyển đổi từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất;
  g) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người SD đất;
  h) Nhà nước thu hồi đất.

Điều 39.     Người chịu trách nhiệm ĐK QSDđất

 1. Người chịu trách nhiệm ĐK QSDđất là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất quy định tại Điều 2 của NĐ này.
  Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân SD đất thì người chịu trách nhiệm ĐK QSDđất là Thủ trưởng đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được xác định là người SD đất theo quy định tại khoản 3 Điều 83 của NĐ này.
  2. Người chịu trách nhiệm ĐK QSDđất quy định tại khoản 1 Điều này được ủy quyền cho người khác ĐK QSDđất theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 40.     Hồ sơ địa chính

 1. Hồ sơ địa chính được lập chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
  Mỗi thửa đất phải có số hiệu riêng và không trùng với số hiệu của các thửa đất khác trong phạm vi cả nước.
  2. Nội dung của hồ sơ địa chính phải được thể hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, phải được chỉnh lý thường xuyên đối với các biến động theo quy định của pháp luật trong quá trình SD đất.
  3. Hồ sơ địa chính được lập thành một (01) bản gốc và hai (02) bản sao từ bản gốc; bản gốc được lưu tại Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, một bản sao được lưu tại Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, một bản sao được lưu tại UBND xã, phường, thị trấn.
  Bản gốc hồ sơ địa chính phải được chỉnh lý kịp thời khi có biến động về SD đất, bản sao hồ sơ địa chính phải được chỉnh lý phù hợp với bản gốc hồ sơ địa chính.
  4. BĐĐC được lập theo quy định sau:
  a) BĐĐC được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhất trên hệ thống tọa độ nhà nước;
  b) Nội dung BĐĐC thể hiện thửa đất; hệ thống thuỷ văn, thuỷ lợi; hệ thống đường giao thông; mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp, mốc giới hành lang an toàn công trình; điểm tọa độ địa chính; địa danh và các ghi chú thuyết minh;
  c) Thửa đất phải được thể hiện chính xác về ranh giới; đỉnh thửa phải có toạ độ chính xác. Mỗi thửa đất phải kèm theo thông tin về số hiệu thửa đất, DT thửa đất và ký hiệu loại đất;
  d) BĐĐC phải do các đơn vị được cấp giấy phép hành nghề hoặc được ĐK hành nghề đo đạc bản đồ lập.
  5. Hồ sơ địa chính được lưu giữ và quản lý dưới dạng tài liệu trên giấy và từng bước chuyển sang dạng số để quản lý trên máy tính. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm đầu tư tin học hoá hệ thống hồ sơ địa chính.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế đối với việc lập hồ sơ địa chính trên giấy và hồ sơ địa chính dạng số; hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính trên giấy và hồ sơ địa chính dạng số; quy định tiến trình thay thế hệ thống hồ sơ địa chính trên giấy bằng hệ thống hồ sơ địa chính dạng số.

Điều 41.     GCN QSDđất

 1. GCN QSDđất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành.
  Mọi người SD đất đều được cấp GCN QSDđất trừ các T.hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Nhà nước không cấp GCN QSDđất cho những T.hợp sau:
  a) Đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 3 của NĐ này;
  b) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND xã, phường, thị trấn quản lý SD;
  c) Người SD đất do thuê, thuê lại của người khác mà không phải là đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;
  d) Người đang SD đất mà không đủ điều kiện để được cấp GCN QSDđất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai;
  đ) Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường.
  3. GCN QSDđất được cấp theo từng thửa đất gồm hai (02) bản, trong đó một bản cấp cho người SD đất và một bản được lưu tại Văn phòng ĐK QSDđất. T.hợp cấp GCN QSDđất có nhà chung cư thì thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 46 của NĐ này.
  4. Trong quá trình SD đất, những biến động sau đây phải được ghi nhận trên GCN QSDđất:
  a) Khi người SD đất thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDđất hoặc góp vốn bằng QSDđất mà hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất; cho thuê, cho thuê lại QSDđất (trừ T.hợp cho thuê, cho thuê lại QSDđất trong khu công nghiệp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này) hoặc thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất hoặc góp vốn bằng QSDđất mà không hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất hoặc một phần thửa đất;
  b) Những biến động đối với cả thửa đất khi thực hiện kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện QĐ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện QĐ hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc QĐ của Toà án nhân dân, QĐ thi hành án của cơ quan thi hành án; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDđất phù hợp với pháp luật đối với cả thửa đất; thực hiện việc chia tách QSDđất theo văn bản phù hợp với pháp luật đối với HGĐ hoặc nhóm người có QSDđất chung;
  c) Người SD đất được phép đổi tên;
  d) Giảm DT thửa đất do sạt lở tự nhiên;
  đ) Tăng hoặc giảm DT thửa đất do sai số khi đo đạc;
  e) Có thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất;
  g) Chuyển mục đích SD đất;
  h) Có thay đổi thời hạn SD đất;
  i) Chuyển từ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất;
  k) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người SD đất;
  l) Có thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người SD đất phải thực hiện.
  5. Trong quá trình SD đất, những T.hợp sau đây phải được cấp mới GCN QSDđất:
  a) Tạo thửa đất mới do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
  b) Tạo thửa đất mới do hợp nhiều thửa đất thành một thửa;
  c) Tạo thửa đất mới trong T.hợp chuyển QSDmột phần thửa đất, chuyển mục đích SD một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người SD đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép;
  d) Khi người SD đất cho thuê, cho thuê lại QSDđất trong khu công nghiệp; cho thuê, cho thuê lại QSDđất đã có hoặc để xây dựng nhà xưởng, cơ sở dịch vụ công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao trong khu công nghệ cao; cho thuê, cho thuê lại QSDđất trong khu phi thuế quan và khu công nghiệp, khu giải trí đặc biệt, khu du lịch trong khu thuế quan của khu kinh tế (gọi là cho thuê, cho thuê lại QSDđất trong khu công nghiệp);
  đ) Ranh giới thửa đất bị thay đổi khi thực hiện kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện QĐ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh;  thực hiện QĐ hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc QĐ của Toà án nhân dân, QĐ thi hành án của cơ quan thi hành án; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDđất phù hợp pháp luật; thực hiện việc chia tách QSDđất theo văn bản phù hợp với pháp luật đối với HGĐ hoặc nhóm người có QSDđất chung;
  e) GCN QSDđất của người SD đất bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc bị mất.
  6. GCN QSDđất đã cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993; GCN QSHữu nhà ở và QSDđất ở theo quy định tại NĐ số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của CP về QSHữu nhà ở và QSDđất ở tại đô thị có giá trị pháp lý như GCN QSDđất được cấp theo quy định của Luật Đất đai và được gọi chung là GCN QSDđất. Khi có biến động về SD đất quy định tại khoản 5 Điều này thì cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp GCN QSDđất có trách nhiệm thu hồi GCN QSDđất đã cấp và làm thủ tục cấp GCN QSDđất mới cho người SD đất theo quy định của Luật Đất đai.
  7. Các T.hợp có GCN liên quan đến QSDđất đã được cấp trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành mà không thuộc T.hợp quy định tại khoản 6 Điều này thì người SD đất phải làm thủ tục xin cấp GCN QSDđất theo quy định tại các Điều 135, 136, 137, 138, 139 và 140 của NĐ này.
  8. T.hợp khi cấp GCN QSDđất mà người SD đất được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì phải ghi phần nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trên GCN QSDđất và trong hồ sơ địa chính.

Điều 42.     Đính chính, thu hồi GCN QSDđất

 1. Khi phát hiện nội dung ghi trên GCN QSDđất có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với GCN QSDđất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. cấp; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với GCN QSDđất do UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh cấp.
  2. Việc thu hồi GCN QSDđất đã cấp được thực hiện theo quy định sau:
  a) Thu hồi GCN QSDđất trong T.hợp cấp đổi GCN QSDđất; sạt lở tự nhiên đối với cả thửa đất; có thay đổi ranh giới thửa đất mà phải cấp mới GCN QSDđất;
  b) Thu hồi GCN QSDđất trong T.hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai;
  c) T.hợp không thu hồi được GCN QSDđất thì thông báo cho Văn phòng ĐK QSDđất và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;
  d) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDđất thuộc thẩm quyền cấp giấy của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDđất thuộc thẩm quyền cấp giấy của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh đối với T.hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
  3. T.hợp đã cấp GCN QSDđất cho người đang SD đất ổn định được Nhà nước công nhận QSDđất thì việc thu hồi GCN QSDđất chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc QĐ của Toà án nhân dân đã được thi hành trừ T.hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 43.     Ghi tên người SD đất trên GCN QSDđất

 1. Đối với tổ chức, tổ chức nước ngoài SD đất thì ghi tên tổ chức theo QĐ thành lập, giấy ĐK kinh doanh, giấy phép đầu tư.
  Đối với đơn vị vũ trang nhân dân SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ghi tên đơn vị SD đất quy định tại khoản 3 Điều 83 của NĐ này.
  2. Đối với cơ sở tôn giáo SD đất thì ghi tên cơ sở tôn giáo đó.
  3. Đối với HGĐ SD đất được thực hiện theo quy định sau:
  a) T.hợp HGĐ SD đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất hoặc QSDđất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng; T.hợp HGĐ đề nghị chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng thì phải có văn bản thoả thuận của vợ và chồng có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.
  b) T.hợp HGĐ SD đất là tài sản chung của cả HGĐ không thuộc T.hợp quy định tại điểm a khoản này thì ghi họ, tên chủ hộ.
  c) T.hợp HGĐ SD đất mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài hoặc người VN định cư ở nước ngoài không thuộc T.hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai thì chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng là cá nhân trong nước.
  Đối với HGĐ SD đất mà vợ hoặc chồng là người VN định cư ở nước ngoài thuộc T.hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai thì việc ghi tên trên GCN QSDđất được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
  4. Đối với cộng đồng dân cư SD đất thì ghi tên cộng đồng dân cư đó.
  5. Đối với cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất thì ghi họ, tên cá nhân đó.
  6. Đối với T.hợp nhiều người SD đất có QSDchung thửa đất thì ghi tên tất cả những người SD đất đó, trừ T.hợp nhà chung cư.
  Đối với nhà chung cư thì việc ghi tên trên GCN QSDđất được thực hiện theo quy định tại Điều 46 của NĐ này.
  7. T.hợp người SD đất đã được cấp GCN QSDđất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà việc ghi tên trên GCN QSDđất không phù hợp với quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, nếu có nhu cầu thì làm thủ tục chỉnh lý trên GCN QSDđất đã cấp.

Điều 44.     GCN QSDđất trong T.hợp có tài sản gắn liền với đất

 1. GCN QSDđất trong T.hợp có nhà ở, công trình kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm gắn liền với đất thì nhà ở, công trình kiến trúc, cây rừng, cây lâu năm đó được ghi nhận trên GCN QSDđất và hồ sơ địa chính. Việc ĐK QSHữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ĐK bất động sản.
  2. T.hợp đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh mà có công trình trên đất thì chỉ đo vẽ và thể hiện đường ranh giới thửa đất trên GCN QSDđất.

Điều 45.     Cấp GCN QSDđất ở cho HGĐ, cá nhân trong T.hợp thửa đất ở có vườn, ao

 1. DT đất ở đối với HGĐ, cá nhân đã được cấp GCN QSDđất trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định sau:
  a) DT đất ở là DT ghi trên GCN QSDđất đã cấp;
  b) T.hợp người SD đất có nhu cầu chuyển mục đích SD đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì DT đất ở được xác định lại theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của NĐ này; HGĐ, cá nhân không phải nộp tiền SD đất đối với phần DT chênh lệch giữa DT đất ở được xác định lại và DT đất ở ghi trên GCN QSDđất;
  c) T.hợp Nhà nước thu hồi đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì DT đất ở được xác định lại theo quy định tại điểm b khoản này và người bị thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ở đối với DT đất ở đã được xác định lại.
  2. T.hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được SD trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ DT đất đó được xác định là đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai; T.hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì DT đất ở được xác định không quá năm (05) lần hạn mức DT giao đất ở của tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai nhưng tổng DT không vượt quá DT đất mà HGĐ, cá nhân đang SD; phần DT đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng SD đất.
  3. T.hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được SD từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì DT đất ở được xác định theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 87 của Luật Đất đai.

Điều 46.     Cấp GCN QSDđất đối với đất xây dựng nhà chung cư, nhà tập thể

 1. Đất xây dựng nhà chung cư và các công trình trực tiếp phục vụ nhà chung cư thuộc chế độ đồng QSDcủa những người sở hữu căn hộ chung cư; T.hợp nhà chung cư và các công trình trực tiếp phục vụ nhà chung cư cho thuê thì QSDđất thuộc chủ sở hữu nhà chung cư.
  2. Việc cấp GCN QSDđất cho nhà chung cư theo quy định sau:
  a) Chủ đầu tư SD đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà chung cư được cấp GCN QSDđất;
  b) T.hợp toàn bộ nhà chung cư thuộc QSHữu của một chủ sở hữu hoặc nhóm các chủ sở hữu là tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì GCN QSDđất được cấp mới hoặc chỉnh lý để giao cho chủ sở hữu hoặc nhóm chủ sở hữu nhà chung cư đó;
  c) T.hợp chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà chung cư bán căn hộ của nhà chung cư thì người mua căn hộ của nhà chung cư được cấp GCN QSDđất với hình thức SD đất là SD chung; GCN QSDđất đã cấp cho chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà chung cư được chỉnh lý cho phù hợp với hình thức SD đất là SD chung.
  3. Việc cấp GCN QSDđất đối với đất để xây dựng các công trình trực tiếp phục vụ nhà chung cư hoặc cho nhiều nhà chung cư thì được cấp riêng cho chủ sở hữu công trình hoặc tổ chức quản lý công trình; T.hợp không có chủ sở hữu hoặc không có tổ chức quản lý công trình thì giao cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất quản lý DT đất có công trình.
  4. Việc cấp GCN QSDđất đối với đất xây dựng nhà tập thể được quy định như sau:
  a) Đất xây dựng nhà tập thể bao gồm đất để xây dựng nhà tập thể, đất sân, vườn và đất xây dựng công trình trực tiếp phục vụ sinh hoạt của người sống trong nhà tập thể;
  b) Nhà tập thể thuộc sở hữu của tổ chức kinh tế để bố trí chỗ ở cho người lao động hoặc nhà tập thể của tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu để bố trí chỗ ở cho học viên thì GCN QSDđất được cấp cho tổ chức đó;
  c) Nhà công vụ của các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức thì GCN QSDđất được cấp cho cơ quan, tổ chức đó.
  5. Không cấp GCN QSDđất đối với đất SD làm sân, vườn, nơi vui chơi công cộng hoặc các công trình công cộng khác phục vụ chung cho nhiều nhà chung cư, nhà tập thể, nhà công vụ mà giao cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất quản lý.

Điều 47.     Cấp GCN QSDđất cho người có nhà ở thuộc sở hữu chung

 1. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thoả thuận phân chia toàn bộ DT đất thành từng thửa đất SD riêng thì GCN QSDđất được cấp theo từng thửa đất đó.
  2. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thoả thuận phân chia phần DT đất SD riêng và có phần DT SD chung thì GCN QSDđất cấp cho từng chủ sở hữu nhà; trên GCN QSDđất phải ghi phần DT đất SD chung và phần DT đất SD riêng.
  3. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu không tự thoả thuận phân chia DT đất SD riêng thì GCN QSDđất cấp cho từng chủ sở hữu nhà; trên GCN QSDđất phải ghi DT đất là SD chung.

Điều 48.     Cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất

Việc xem xét cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất được thực hiện theo quy định sau:
1. HGĐ, cá nhân đang SD đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà không có tranh chấp thì DT đất có giấy tờ được cấp GCN QSDđất, trừ T.hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có QĐ thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. HGĐ, cá nhân đang SD đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai được cấp GCN QSDđất đối với phần DT đất không có giấy tờ khi có đủ các điều kiện sau:
a) Đất không có tranh chấp;
b) Đất đã được SD trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch SD đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt; T.hợp đất được SD sau thời điểm quy hoạch, kế hoạch SD đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch đó. Thời điểm SD đất do UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận;
c) T.hợp SD đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải nộp tiền SD đất theo quy định của CP về thu tiền SD đất.
3. HGĐ, cá nhân đang SD đất mà trước đây Nhà nước đã có QĐ quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý thì HGĐ, cá nhân đó được tiếp tục SD, được cấp GCN QSDđất và không phải nộp tiền SD đất.

Điều 49.     Cấp GCN QSDđất cho tổ chức sự nghiệp, DNNN đang SD đất nông nghiệp

 1. Các tổ chức sự nghiệp, DNNN (trong Điều này gọi chung là tổ chức) tự rà soát, kê khai việc SD đất và báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất và cơ quan cấp trên là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, Tổng công ty nhà nước.
  2. Tổ chức sự nghiệp, DNNN có trách nhiệm lập quy hoạch SD đất chi tiết căn cứ vào kết quả rà soát hiện trạng SD đất; đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển DNNN theo quy định của CP; quy hoạch, kế hoạch SD đất của địa phương đã được xét duyệt; quy hoạch phát triển ngành.
  Nội dung quy hoạch SD đất chi tiết phải xác định rõ DT từng loại đất được giữ lại SD, phương án SD đất, thời hạn SD đất, DT đất bàn giao cho địa phương.
  3. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt quy hoạch SD đất chi tiết của tổ chức SD đất tại địa phương.
  4. Căn cứ vào quy hoạch chi tiết SD đất đã được xét duyệt, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với DT đất mà tổ chức được giữ lại SD.
  5. DT đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết dứt điểm để xác định người SD đất.
  6. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc xác định cụ thể ranh giới, mốc giới SD đất, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDđất cho tổ chức SD đất.
  7. Việc xử lý đối với đất không thuộc quy hoạch chi tiết SD đất của tổ chức sự nghiệp, DNNN SD đất nông nghiệp và đất nông nghiệp của tổ chức bị giải thể được thực hiện theo quy định của CP.

Điều 50.     Cấp GCN QSDđất đối với đất SD cho kinh tế trang trại

 1. UBND xã, phường, thị trấn rà soát hiện trạng SD đất và báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh đối với đất SD cho kinh tế trang trại mà chưa được cấp GCN QSDđất theo nội dung sau:
  a) Hiện trạng SD đất so với hồ sơ địa chính và quy hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt;
  b) Kết quả đầu tư sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối của trang trại;
  c) DT đất được Nhà nước giao, cho thuê; nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, nhận góp vốn của HGĐ, cá nhân khác; nhận khoán của tổ chức.
  2. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã, phường, thị trấn và quy hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ xử lý, cấp GCN QSDđất theo quy định sau:
  a) HGĐ, cá nhân SD đất nông nghiệp cho kinh tế trang trại mà SD đất không đúng mục đích; tự ý xây dựng nhà ở, công trình SD vào mục đích kinh doanh phi nông nghiệp, các công trình kiến trúc khác thì phải tự khắc phục, tháo dỡ công trình để SD đất đúng mục đích đã được xác định; T.hợp không tự khắc phục, tháo dỡ thì UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc thu hồi đất;
  b) HGĐ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được Nhà nước giao đất mà đã SD để làm kinh tế trang trại thì được tiếp tục SD trong thời hạn còn lại đối với DT đất không vượt quá hạn mức quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai; đối với DT đất vượt hạn mức thì xử lý theo quy định tại Điều 67 của Luật Đất đai;
  c) HGĐ, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được Nhà nước giao đất mà đã SD để làm kinh tế trang trại thì phải chuyển sang thuê đất; thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất;
  d) HGĐ, cá nhân SD đất để làm kinh tế trang trại do được Nhà nước cho thuê đất hoặc do nhận khoán của tổ chức, nhận góp vốn của HGĐ, cá nhân khác thì được tiếp tục SD theo hợp đồng đã ký kết;
  đ) HGĐ, cá nhân SD đất để làm kinh tế trang trại do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 71 của Luật Đất đai.
  3. DT đất quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này (trừ T.hợp nhận khoán của tổ chức) mà có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là không có tranh chấp thì được cấp GCN QSDđất.

Điều 51.     Cấp GCN QSDđất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 1. Các tổ chức đang SD đất đã được Nhà nước giao để xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp mà chưa được cấp GCN QSDđất phải tự rà soát, kê khai việc SD đất và báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất và cơ quan cấp trên trực tiếp.
  2. Trên cơ sở báo cáo của tổ chức, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất kiểm tra thực tế SD đất và QĐ xử lý, cấp GCN QSDđất đối với từng T.hợp cụ thể theo quy định sau:
  a) DT đất đã được Nhà nước giao mà nay đang SD đúng mục đích thì được tiếp tục SD và được cấp GCN QSDđất;
  b) DT đất không SD, SD không đúng mục đích, DT đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; DT đất đã cho các tổ chức khác, HGĐ, cá nhân thuê hoặc mượn SD; DT đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thu hồi;
  c) Đất ở thì bàn giao cho UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh nơi có đất quản lý; T.hợp người SD đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt thì được cấp GCN QSDđất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của CP về thu tiền SD đất;
  d) DT đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết dứt điểm để xác định người SD đất.

Điều 52.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do doanh nghiệp đang SD làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh

 1. Doanh nghiệp đang SD đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chưa được cấp GCN QSDđất phải tự rà soát, kê khai việc SD đất và báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất.
  2. Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất kiểm tra thực tế và QĐ xử lý, cấp GCN QSDđất đối với từng T.hợp cụ thể theo quy định sau:
  a) DT đất đã được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng QSDhợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền SD đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền SD đất đã nộp cho Nhà nước không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang SD đúng mục đích thì được tiếp tục SD và được cấp GCN QSDđất;
  b) DT đất đã được Nhà nước giao không thu tiền SD đất, nhận chuyển nhượng QSDhợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền SD đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền SD đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang SD đúng mục đích nhưng chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất; T.hợp lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền SD đất thì phải nộp tiền SD đất;
  c) DT đất không SD, SD không đúng mục đích, DT đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; DT đất đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc mượn SD, liên doanh liên kết trái pháp luật thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thu hồi;
  d) Đất ở thì bàn giao cho UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để quản lý; T.hợp đất ở phù hợp với quy hoạch SD đất đã được xét duyệt thì người SD đất ở được cấp GCN QSDđất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của CP về thu tiền SD đất;
  đ) DT đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết dứt điểm để xác định người SD đất.
  3. DT đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp phải lập phương án sản xuất, kinh doanh trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt; mục đích SD đất, thời hạn SD đất phải được xác định trong phương án sản xuất, kinh doanh. Sau khi phương án sản xuất, kinh doanh được xét duyệt thì doanh nghiệp được cấp GCN QSDđất.

Điều 53.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do hợp tác xã đang SD

 1. Hợp tác xã đang SD đất mà chưa được cấp GCN QSDđất phải tự rà soát, kê khai việc SD đất và báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất.
  2. Trên cơ sở báo cáo của hợp tác xã, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất kiểm tra thực tế và QĐ xử lý, cấp GCN QSDđất đối với từng T.hợp cụ thể theo quy định sau:
  a) DT đất đã được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng QSDhợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền SD đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền SD đất đã nộp cho Nhà nước không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đất do xã viên góp vào hợp tác xã đang SD đúng mục đích thì được tiếp tục SD và được cấp GCN QSDđất;
  b) DT đất đã được Nhà nước giao không thu tiền SD đất, nhận chuyển nhượng QSDhợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền SD đất và tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền SD đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang được SD đúng mục đích nhưng chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất; T.hợp lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền SD đất thì phải nộp tiền SD đất.
  Đối với DT đất của hợp tác xã nông nghiệp xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối thì được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất;
  c) DT đất không SD, SD không đúng mục đích, DT đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; DT đất đã cho tổ chức, cá nhân khác thuê hoặc mượn SD, liên doanh liên kết trái pháp luật thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ thu hồi;
  d) Đất ở thì bàn giao cho UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để quản lý; T.hợp đất ở phù hợp với quy hoạch SD đất đã được xét duyệt thì người SD đất ở được cấp GCN QSDđất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của CP về thu tiền SD đất;
  đ) DT đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết dứt điểm để xác định người SD đất.
  3. DT đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì hợp tác xã phải lập phương án SD đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ về mục đích SD đất, thời hạn SD đất và cấp GCN QSDđất.

Điều 54.     Cấp GCN QSDđất đối với đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh

Việc cấp GCN QSDđất đối với đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ bảo vệ thực hiện theo quy định sau:
1. Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh độc lập thì GCN QSDđất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.
2. Đất có di tích lịch sử – văn hoá mà di tích lịch sử – văn hoá đó thuộc sở hữu của tư nhân thì GCN QSDđất được cấp cho chủ sở hữu tư nhân.
3. Đất có di tích lịch sử – văn hoá của cộng đồng dân cư thì GCN QSDđất được cấp cho cộng đồng dân cư
4. T.hợp di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh là một khu vực rộng, có các loại đất khác xen kẽ thì không cấp GCN QSDđất cho toàn bộ khu di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh mà cấp GCN QSDđất cho từng người SD các loại đất trong khu vực.
Người SD đất phải tuân theo các quy định về bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Điều 55.     Cấp GCN QSDđất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang SD

 1. Cơ sở tôn giáo đang SD đất có chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động mà chưa được cấp GCN QSDđất phải tự rà soát, kê khai việc SD đất và báo cáo UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. theo các nội dung sau:
  a) Tổng DT đất đang SD và ranh giới thửa đất theo hiện trạng SD;
  b) DT đất mà cơ sở tôn giáo đã cho tổ chức, HGĐ, cá nhân mượn, ở nhờ, thuê;
  c) DT đất mà cơ sở tôn giáo đã mượn, đã nhận tặng cho của tổ chức, HGĐ, cá nhân;
  d) DT đất đã bị người khác lấn, chiếm;
  đ) DT đất mà cơ sở tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để mở rộng cơ sở tôn giáo;
  e) DT đất mở rộng cơ sở tôn giáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
  2. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất kiểm tra thực tế, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất và QĐ xử lý theo quy định sau:
  a) DT đất mà tổ chức, HGĐ, cá nhân đã SD ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì căn cứ vào nhu cầu SD đất của cơ sở tôn giáo và tổ chức, HGĐ, cá nhân đó để giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi về SD đất của các bên phù hợp với thực tế;
  b) DT đất mà tổ chức, HGĐ, cá nhân đã SD từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì giải quyết như đối với T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác quy định tại Điều 113 của NĐ này;
  c) DT đất mở rộng cơ sở tôn giáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết dứt điểm để xác định người SD đất.
  3. DT đất của cơ sở tôn giáo sau khi đã xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều này và có đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Đất đai thì cơ sở tôn giáo được cấp GCN QSDđất.

Điều 56.     Ủy quyền cấp GCN QSDđất

UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp GCN QSDđất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong các T.hợp sau:
1. Người SD đất đã có QĐ giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa được cấp GCN QSDđất; có QĐ giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế; có văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDđất phù hợp với pháp luật; có kết quả hoà giải tranh chấp đất đai được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. công nhận; có QĐ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; có văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; có thoả thuận về xử lý QSDđất đã thế chấp, bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật; có QĐ hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, có bản án hoặc QĐ của Toà án nhân dân, QĐ của cơ quan thi hành án đã được thi hành.
2. Người SD đất thực hiện ĐK biến động về SD đất khi hợp thửa, tách thửa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của NĐ này mà thửa đất trước khi hợp thửa, tách thửa đã được cấp GCN QSDđất.
3. Người SD đất được cấp lại hoặc cấp đổi GCN QSDđất thuộc T.hợp quy định tại điểm e khoản 5 Điều 41 của NĐ này.
4. Cấp đổi GCN QSDđất đối với các loại GCN QSDđất đã cấp theo pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại khoản 6 Điều 41 của NĐ này.

Điều 57.     Thẩm quyền chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất

Thẩm quyền chỉnh lý biến động về SD đất quy định tại khoản 4 Điều 41 của NĐ này được quy định như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất đã cấp đối với T.hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 4 Điều 41 của NĐ này mà sau chỉnh lý biến động người SD đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất đã cấp đối với T.hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 4 Điều 41 của NĐ này mà sau chỉnh lý biến động người SD đất là HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở.
3. Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất đã cấp đối với T.hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 của NĐ này mà sau chỉnh lý biến động người SD đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
4. Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về SD đất trên GCN QSDđất đã cấp đối với T.hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 của NĐ này mà sau chỉnh lý biến động người SD đất là HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở.

Điều 58.     Thống kê, kiểm kê đất đai

 1. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai được SD vào các mục đích sau:
  a) Đánh giá hiện trạng SD đất, làm căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch SD đất, làm cơ sở để kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SD đất;
  b) Làm tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành và các địa phương;
  c) Công bố trong niên giám thống kê quốc gia;
  d) Phục vụ nhu cầu SD dữ liệu về đất đai trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và các nhu cầu khác.
  2. Việc thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Đất đai; không thực hiện thống kê đất đai trong năm thực hiện kiểm kê đất đai.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công việc thống kê, kiểm kê đất đai; biểu mẫu SD để thống kê, kiểm kê đất đai; nội dung bản đồ hiện trạng SD đất thể hiện số liệu kiểm kê đất đai.
  4. Thời điểm thống kê, kiểm kê đất đai được quy định như sau:
  a) Thời điểm thống kê đất đai hàng năm là ngày 01 tháng 01 năm sau;
  b) Thời điểm kiểm kê đất đai là ngày 01 tháng 01 năm cuối của kỳ kế hoạch SD đất.
  5. Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo số liệu thống kê đất đai được quy định như sau:
  a) UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai của địa phương lên UBND cấp trên trực tiếp trước ngày 15 tháng 01 năm sau;
  b) UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai của địa phương lên UBND cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 01 năm sau;
  c) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai của địa phương lên Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 năm sau;
  d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai của cả nước lên CP trước ngày 15 tháng 3 năm sau.
  6. Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo số liệu kiểm kê đất đai được quy định như sau:
  a) UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của địa phương lên UBND cấp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 4;
  b) UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của địa phương lên UBND cấp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 6;
  c) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của địa phương lên Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8;
  d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cả nước lên CP trước ngày 31 tháng 10.

Chương VI     QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 59.     Đất được tham gia thị trường bất động sản

 1. Đất mà tài sản gắn liền với đất và QSDđất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm:
  a) Đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên được Nhà nước giao không thu tiền SD đất đối với HGĐ, cá nhân;
  b) Đất nông nghiệp do HGĐ, cá nhân đang SD ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đã được Nhà nước công nhận QSDđất;
  c) Đất nông nghiệp được Nhà nước giao có thu tiền SD đất đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài;
  d) Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;
  đ) Đất ở được Nhà nước giao cho HGĐ, cá nhân để làm nhà ở; đất ở được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; đất ở được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở;
  e) Đất ở do HGĐ, cá nhân đang SD vào mục đích làm nhà ở đã được Nhà nước công nhận QSDđất;
  g) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất SD vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được Nhà nước giao có thu tiền SD đất đối với tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài;
  h) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất SD vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;
  i) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất SD vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh do HGĐ, cá nhân, tổ chức kinh tế đang SD đã được Nhà nước công nhận QSDđất.
  2. Đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tài sản gắn liền với đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm:
  a) Đất trồng cây lâu năm có vườn cây, đất rừng sản xuất có rừng, đất làm muối và đất nuôi trồng thuỷ sản đã đầu tư hạ tầng;
  b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất SD vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh mà đã đầu tư hạ tầng hoặc có công trình gắn liền với đất.
  3. Người nhận tài sản gắn liền với đất thuộc T.hợp quy định tại khoản 2 Điều này được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất đã ký kết.
  4. Khi hết thời hạn SD đất, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDđất; người nhận QSDđất từ người khác quy định tại khoản 1 Điều này; người nhận tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước từ người khác quy định tại khoản 2 Điều này nếu có nhu cầu gia hạn SD đất thì đều được xem xét gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của NĐ này.

Điều 60.     Nội dung hoạt động của thị trường QSDđất trong thị trường bất động sản

Nội dung hoạt động của thị trường QSDđất trong thị trường bất động sản bao gồm:
1. Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền SD đất cho HGĐ, cá nhân.
2. Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc theo giá do Nhà nước quy định.
3. HGĐ, cá nhân chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất.
4. Tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại QSDđất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất.
5. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài cho thuê, cho thuê lại QSDđất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất
6. Tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng.
7. HGĐ, cá nhân, tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài bán, cho thuê, tặng cho tài sản gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất; cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài để thừa kế tài sản gắn liền với đất.
8. Người VN định cư ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật Đất đai mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở; được tặng cho, nhận thừa kế QSDđất và tài sản gắn liền với đất.
9. Tổ chức sự nghiệp, tổ chức kinh tế được phép hoạt động các dịch vụ hỗ trợ thị trường bất động sản về ĐK QSDđất, ĐK giao dịch bảo đảm, đo đạc lập BĐĐC; cung cấp thông tin đất đai, giới thiệu địa điểm đầu tư; định giá và thẩm định giá đất, bất động sản; nhận thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất, bất động sản; tổ chức sàn giao dịch về QSDđất, bất động sản; đấu giá QSDđất, bất động sản, đấu thầu dự án có SD đất; chứng khoán bất động sản.

Điều 61.     Các T.hợp đấu giá và không đấu giá QSDđất

 1. Đấu giá QSDđất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan đến QSDđất, trừ các T.hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Không đấu giá QSDđất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan đến QSDđất trong các T.hợp sau:
  a) Các T.hợp SD đất quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật Đất đai;
  b) T.hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền SD đất;
  c) T.hợp người SD đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích SD đất;
  d) T.hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá không thành.

Điều 62.     Đấu giá QSDđất, đấu thầu dự án có SD đất đối với quỹ đất được SD để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

 1. Việc SD quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:
  a) Đấu giá QSDđất tạo nguồn vốn bằng tiền để SD trực tiếp cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
  b) Đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá QSDđất để tạo vốn xây dựng công trình đó trong cùng một gói thầu.
  2. T.hợp SD hình thức đấu giá QSDđất tạo nguồn vốn bằng tiền để SD trực tiếp cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  a) Việc đấu giá QSDđất và đấu thầu xây dựng công trình được tiến hành độc lập;
  b) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. phải xác định rõ mục đích và cơ cấu SD đất đối với đất đưa ra đấu giá.
  3. T.hợp SD hình thức đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá QSDđất để tạo vốn xây dựng công trình đó trong cùng một gói thầu thì được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  a) Thang điểm để chấm thầu xây dựng công trình và thang điểm để chấm đấu giá QSDđất được xây dựng riêng;
  b) UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. phải xác định rõ mục đích và cơ cấu SD đất đối với đất đưa ra đấu giá;
  c) Khi SD đất trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải lập dự án và dự án phải được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.
  4. Trình tự, thủ tục đấu giá QSDđất, đấu thầu công trình có SD đất được thực hiện theo quy chế do Thủ tướng CP ban hành.
  5. Hàng năm, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được SD quỹ đất để tạo vốn và DT khu đất được SD để tạo vốn thực hiện các dự án đó.

Điều 63.     QSDđất của DNNN khi cổ phần hoá

 1. QSDđất của DNNN do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận QSDđất là tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp phải được tính giá trị vào giá trị tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hoá.
  2. Giá trị QSDđất được xác định để đưa vào giá trị tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hoá phải sát với giá chuyển nhượng QSDđất thực tế trên thị trường nhưng không thấp hơn giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tại thời điểm cổ phần hoá.
  3. Khi cổ phần hoá DNNN, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm rà soát lại quỹ đất doanh nghiệp đang SD, xử lý và cấp GCN QSDđất theo quy định tại Điều 49 và Điều 52 của NĐ này.

Điều 64.     Đăng ký các giao dịch bảo đảm về QSDđất

 1. ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất gồm các T.hợp sau:
  a) ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất;
  b) ĐK thay đổi nội dung đã ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất;
  c) ĐK sửa chữa sai sót trong nội dung ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất;
  d) ĐK huỷ hoặc xoá kết quả ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất;
  đ) ĐK kết quả về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất.
  2. Người yêu cầu ĐK là một trong các đối tượng sau:
  a) Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bằng QSDđất;
  b) Bên bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh bằng QSDđất;
  c) Bên thế chấp mới hoặc bên nhận thế chấp mới trong T.hợp thay đổi một trong các bên quy định tại điểm a khoản này;
  d) Bên bảo lãnh mới hoặc bên nhận bảo lãnh mới trong T.hợp thay đổi một trong các bên quy định tại điểm b khoản này;
  đ) Người được một trong các bên tham gia hợp đồng thế chấp, bảo lãnh  uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
  3. Cơ quan thực hiện ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất là Văn phòng ĐK QSDđất.
  4. Nguyên tắc ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất được quy định như sau:
  a) Các ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất được ĐK theo nội dung trong đơn và hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh.
  Các bên tham gia hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh phải chịu trách nhiệm về nội dung ĐK;
  b) Cơ quan thực hiện ĐK phải ĐK chính xác theo đúng nội dung đơn và hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh;
  c) ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất được ghi nhận trong hồ sơ địa chính và trên GCN QSDđất mà không cấp GCN khác về ĐK giao dịch bảo đảm;
  d) Thông tin về ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất được cung cấp cho mọi tổ chức, cá nhân có yêu cầu;
  đ) Việc ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
  5. Giá trị QSDđất trong giao dịch bảo đảm được xác định theo quy định sau:
  a) Giá trị QSDđất trong T.hợp HGĐ, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền SD đất thì được xác định theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định mà không khấu trừ giá trị QSDđất đối với thời gian đã SD;
  b) Giá trị QSDđất đối với T.hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì do các bên tham gia giao dịch bảo đảm thoả thuận.
  6. Người yêu cầu ĐK, người yêu cầu cung cấp thông tin về ĐK giao dịch bảo đảm về QSDđất phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 65.     Xử lý QSDđất đang cho thuê, đang thế chấp, bảo lãnh, góp vốn khi Nhà nước thu hồi đất

 1. Đất đang cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đất đai thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng QSDđất bị chấm dứt. Bên thuê đất, bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh, bên nhận góp vốn được người bị thu hồi đất bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.
 2. Đất đang cho thuê, góp vốn bằng QSDđất không hình thành pháp nhân mới mà thuộc T.hợp bị thu hồi theo quy định tại các khoản 3, 4, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng QSDđất bị chấm dứt và việc thu hồi đất thực hiện theo quy định sau:
 3. a) T.hợp bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng QSDđất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước thu hồi đất. Bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng QSDđất phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về dân sự;
 4. b) T.hợp bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng QSDđất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất mà thu hồi giá trị QSDđất. Bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng QSDđất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương đương với giá trị QSDđất tính theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tại thời điểm nộp tiền và phải bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về dân sự.
 5. Đất đang thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất mà thuộc T.hợp bị thu hồi theo quy định tại các khoản 3, 4, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất; hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng QSDđất bị chấm dứt và việc hoàn trả khoản vay được xử lý theo quy định sau:
 6. a) T.hợp thế chấp thì bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật về dân sự;
 7. b) T.hợp bảo lãnh thì bên được bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; nếu bên được bảo lãnh không có khả năng hoàn trả khoản vay thì bên bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo quy định của pháp luật về dân sự.
 8. Đất do người SD đất là cá nhân cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất không hình thành pháp nhân mới mà cá nhân đó chết nhưng không có người thừa kế thì Nhà nước thu hồi đất; hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng QSDđất bị chấm dứt và QSDđất được giải quyết như sau:
 9. a) T.hợp thuê đất thì bên thuê đất được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất đã ký kết;
 10. b) T.hợp góp vốn bằng QSDđất thì bên nhận góp vốn được tiếp tục SD đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng góp vốn đã ký kết;
 11. c) T.hợp thế chấp bằng QSDđất thì UBND đã cấp GCN QSDđất tổ chức đấu giá QSDđất để hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo hợp đồng thế chấp đã ký kết; nếu giá trị QSDđất đã thế chấp được xác định thông qua đấu giá nhỏ hơn khoản vay thì bên nhận thế chấp chỉ được nhận khoản tiền tương đương với giá trị QSDđất đã thế chấp;
 12. d) T.hợp bảo lãnh bằng QSDđất thì bên được bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; nếu bên được bảo lãnh không có khả năng hoàn trả khoản vay thì UBND đã cấp GCN QSDđất tổ chức đấu giá QSDđất để hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh đã ký kết, nếu giá trị QSDđất đã bảo lãnh được xác định thông qua đấu giá nhỏ hơn khoản vay thì bên nhận bảo lãnh chỉ được nhận khoản tiền tương đương với giá trị QSDđất đã bảo lãnh.

Điều 66.     Sàn giao dịch về QSDđất, tài sản gắn liền với đất

 1. Sàn giao dịch về QSDđất, tài sản gắn liền với đất là nơi thực hiện các hoạt động sau:
 2. a) Giới thiệu người có nhu cầu chuyển quyền hoặc nhận chuyển QSDđất, tài sản gắn liền với đất;
 3. b) Giới thiệu người có nhu cầu thuê, cho thuê, cho thuê lại QSDđất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất, tài sản gắn liền với đất;
 4. c) Giới thiệu địa điểm đầu tư, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch SD đất, giá đất, tình trạng pháp lý của QSDđất và tài sản gắn liền với đất, các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất;
 5. d) Tổ chức phiên giao dịch về QSDđất, tài sản gắn liền với đất;

đ) Tổ chức đấu giá QSDđất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu.

 1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có ĐK kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn dịch vụ trong quản lý, SD đất đai; dịch vụ bán đấu giá bất động sản được tổ chức sàn giao dịch về QSDđất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 67.     Quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đất đai

 1. Thông tin đất đai bao gồm thông tin về thửa đất, QSDđất, tài sản gắn liền với đất và tình trạng thực hiện các quyền của người SD đất được cung cấp công khai cho người có yêu cầu.
 2. Văn phòng ĐK QSDđất là cơ quan duy nhất được cung cấp thông tin có giá trị pháp lý về thửa đất và người SD đất.
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đất đai.

Chương VII     CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 68.     Chế độ SD đất nông nghiệp khác

 1. Đất nông nghiệp khác quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 của NĐ này được Nhà nước cho thuê đối với HGĐ, cá nhân; được Nhà nước giao không thu tiền SD đất đối với HGĐ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã, phường, thị trấn nơi có đất; được Nhà nước giao có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế sản xuất nông nghiệp.

Người SD đất đối với đất trồng cây hàng năm mà không phải là đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất được ĐK chuyển mục đích SD đất sang đất nông nghiệp khác kèm theo phương án sản xuất trên đất nông nghiệp khác. T.hợp chuyển mục đích SD đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp khác được quy định như sau:
 2. a) Thời hạn giao đất đối với HGĐ, cá nhân là năm mươi (50) năm;
 3. b) Thời hạn cho thuê đất đối với HGĐ, cá nhân là không quá năm mươi (50) năm;
 4. c) Thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế là thời hạn được xác định trong dự án nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Đất đai.
 5. Thời hạn SD đất nông nghiệp khác đối với T.hợp chuyển mục đích SD từ đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là thời hạn SD đất của loại đất trước khi chuyển mục đích SD.
 6. Hạn mức giao đất nông nghiệp khác cho HGĐ, cá nhân được tính trong hạn mức giao đất quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật Đất đai và Điều 69 của NĐ này.

Điều 69.     Hạn mức giao đất nông nghiệp

 1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của mỗi HGĐ, cá nhân không quá ba (03) ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, TP. trực thuộc TW. thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá hai (02) ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, TP. trực thuộc TW. khác.
 2. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi HGĐ, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều này.
 3. Đối với DT đất nông nghiệp của HGĐ, cá nhân đang SD ở ngoài xã, phường, thị trấn nơi ĐK hộ khẩu thường trú thì HGĐ, cá nhân được tiếp tục SD, nếu là đất được giao không thu tiền SD đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi HGĐ, cá nhân.

Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền SD đất cho HGĐ, cá nhân gửi thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi HGĐ, cá nhân đó ĐK hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

 1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa SD cho HGĐ, cá nhân đưa vào SD theo quy hoạch nhưng không quá hạn mức giao đất quy định tại khoản 5 Điều 70 của Luật Đất đai.
 2. DT đất nông nghiệp của HGĐ, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho QSDđất, nhận góp vốn bằng QSDđất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 70.     Giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối cho HGĐ, cá nhân

 1. HGĐ, cá nhân đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được tiếp tục SD theo thời hạn giao đất còn lại.
 2. Những địa phương chưa thực hiện việc giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối cho HGĐ, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất lập phương án đề nghị UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh giao đất nông nghiệp cho nhân khẩu có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối thường trú tại địa phương kể cả những người đang làm nghĩa vụ quân sự.

UBND xã, phường, thị trấn xem xét, đưa vào phương án giao đất cho HGĐ, cá nhân có nhu cầu SD đất nông nghiệp để sản xuất thuộc các đối tượng sau:

 1. a) Những người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là cư trú lâu dài tại địa phương nhưng chưa có hộ khẩu thường trú;
 2. b) Những HGĐ, cá nhân trước đây hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nay không có việc làm;
 3. c) Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân và bộ đội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất, tinh giản biên chế hưởng trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm về sống thường trú tại địa phương;
 4. d) Con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sống tại địa phương đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm.
 5. Việc giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối cho HGĐ, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 6. a) Trên cơ sở hiện trạng, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định nông thôn;
 7. b) Đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, tránh manh mún ruộng đất.

Điều 71.     Giải quyết T.hợp đã giao đất nông nghiệp vượt hạn mức

Căn cứ vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và quy định tại Điều 69 của NĐ này, UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các HGĐ, cá nhân có DT đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức và báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để cho thuê theo quy định sau:

 1. HGĐ SD DT đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 thì được tiếp tục SD theo thời hạn bằng một phần hai thời hạn giao đất quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, sau đó chuyển sang thuê đất.
 2. HGĐ SD DT đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã chuyển sang thuê đất thì được tiếp tục thuê đất theo thời hạn còn lại của thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất; T.hợp chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất đó.
 3. Cá nhân SD DT đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004; thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất đó.

Điều 72.     SD đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

 1. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, tổ chức quản lý rừng đặc dụng được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, tổ chức quản lý rừng đặc dụng thực hiện việc giao khoán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định của CP.

 1. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, tổ chức quản lý rừng đặc dụng có các quyền và nghĩa vụ sau:
 2. a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật Đất đai;
 3. b) Được kết hợp SD đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
 4. Tổ chức, HGĐ, cá nhân được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ nơi chưa có tổ chức quản lý rừng phòng hộ và đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.
 5. Tổ chức, HGĐ, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vùng đệm của rừng đặc dụng để SD vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc kết hợp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của vùng đệm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.
 6. Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng phòng hộ theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng thì được giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng; có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 73.     Giao khoán đất SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong DNNN

Việc giao khoán đất SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được quy định như sau:

 1. Bên giao khoán là DNNN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp để SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
 2. Bên nhận khoán là tổ chức, HGĐ, cá nhân được nhận khoán để SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
 3. Quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán, bên nhận khoán được thực hiện theo quy định của CP.

Điều 74.     Đất nông nghiệp SD vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn

 1. Quỹ đất nông nghiệp SD vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được SD vào các mục đích sau:
 2. a) Để xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.;
 3. b) Để bồi thường cho người có đất được SD để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;
 4. c) Để xây dựng nhà tình nghĩa.
 5. Đối với DT đất chưa SD vào các mục đích quy định tại khoản 1 Điều này thì UBND xã, phường, thị trấn cho HGĐ, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để nhận thầu. Thời hạn SD đất đối với mỗi lần thuê không quá năm (05) năm.

Điều 75.     Đất SD cho kinh tế trang trại

 1. Đất SD cho kinh tế trang trại của HGĐ, cá nhân quy định tại Điều 82 của Luật Đất đai bao gồm:
 2. a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất ươm cây giống, nuôi con giống;
 3. b) Đất làm đường đi, kênh mương trong nội bộ trang trại;
 4. c) Đất xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, muối; đất làm sân phơi, làm nhà kho; đất xây dựng cơ sở dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; đất xây dựng nhà để nghỉ cho người lao động và người bảo vệ trang trại;
 5. HGĐ, cá nhân SD đất nông nghiệp cho kinh tế trang trại phải SD đất đúng mục đích đã được xác định; T.hợp chuyển đổi mục đích SD các loại đất thì phải lập phương án sản xuất, kinh doanh gắn với việc SD đất trình UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh xét duyệt, phải ĐK chuyển mục đích SD đất và nộp tiền SD đất theo quy định của pháp luật.

Điều 76.     Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư SD

 1. Cộng đồng dân cư thuộc các dân tộc thiểu số đang SD đất nông nghiệp phù hợp với phong tục tập quán thì được tiếp tục SD.
 2. Cộng đồng dân cư thuộc các dân tộc thiểu số có nhu cầu SD đất  nông nghiệp để bảo tồn bản sắc dân tộc thì được UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh xem xét giao đất và không thu tiền SD đất.
 3. Thời hạn giao đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai.
 4. Cộng đồng dân cư SD đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được cấp GCN QSDđất.
 5. Cộng đồng dân cư thuộc các dân tộc thiểu số SD đất nông nghiệp có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được SD kết hợp để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; không được chuyển sang SD vào mục đích khác.

Điều 77.     Đất có mặt nước nội địa thuộc địa phận nhiều tỉnh, TP. trực thuộc TW.

 1. Bộ Thủy sản QĐ thành lập Ban Quản lý để quản lý, khai thác hồ, đầm thuộc địa phận nhiều tỉnh, TP. trực thuộc TW..
 2. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ giao đất có mặt nước hồ, đầm thuộc địa phương cho Ban Quản lý.
 3. Ban Quản lý được giao khoán cho tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân SD DT mặt nước để nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thuỷ sản hoặc kết hợp với du lịch sinh thái.
 4. Người SD DT mặt nước để nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thuỷ sản phải bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Chương VIII     CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Điều 78.     Thời hạn SD đất phi nông nghiệp khác

Thời hạn SD đất phi nông nghiệp khác quy định tại điểm e khoản 5 Điều 6 của NĐ này được quy định như sau:

 1. Thời hạn là ổn định lâu dài đối với các T.hợp sau:
 2. a) Đất có các công trình thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hoá nghệ thuật và các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh mà các công trình đó không gắn liền với đất ở;
 3. b) Đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này mà được Nhà nước giao cho các đơn vị sự nghiệp công.
 4. Thời hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Đất đai đối với các T.hợp sau:
 5. a) Đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động tại trang trại ở nông thôn;
 6. b) Đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng kho, nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất thuộc khu vực đô thị mà không phải là đất Nhà nước giao cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 79.     Hạn mức giao đất ở cho HGĐ, cá nhân

Hạn mức giao đất ở cho HGĐ, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai chỉ áp dụng khi Nhà nước giao đất ở cho HGĐ, cá nhân kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 và T.hợp được Nhà nước cấp GCN QSDđất quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai.

Điều 80.     Đất ở có vườn, ao và đất nông nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư

 1. Người SD đất ở có vườn, ao thuộc T.hợp quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai khi được cấp GCN QSDđất thì phải nộp tiền SD đất theo quy định tại khoản 6 Điều 50 của Luật Đất đai đối với DT được xác định là đất ở.
 2. Đối với phần DT đất đã xây dựng nhà ở mà vượt DT được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai thì phần DT vượt hạn mức đó được xác định là đất ở và phải nộp tiền SD đất, được cấp GCN QSDđất.
 3. T.hợp người SD đất ở đã được cấp GCN QSDđất hoặc đất ở đã được xác định theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đai mà có nhu cầu mở rộng DT đất ở thì phải xin phép chuyển mục đích SD đất và phải nộp tiền SD đất, trừ T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 45 của NĐ này.

T.hợp mở rộng DT đất ở tại khu dân cư đô thị thì ngoài việc xin phép chuyển mục đích SD đất, nộp tiền SD đất còn phải phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều này.

 1. Sau khi đã xác định DT đất ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phần DT đất còn lại được xác định theo hiện trạng SD đất.
 2. Căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị đã được xét duyệt, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tỷ lệ DT được xây dựng nhà ở trên thửa đất ở có vườn, ao phù hợp với cảnh quan đô thị.

Người SD đất nông nghiệp có vườn, ao để làm nhà ở thì phải xin phép chuyển mục đích SD đất và phải nộp tiền SD đất.

UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ DT được xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản này và nhu cầu thực tế của người SD đất để xem xét, QĐ cho phép chuyển mục đích SD đất.

 1. Đất nông nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư quy định tại khoản 4 Điều này là nguồn bổ sung cho đất ở.

Điều 81.     Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện

 1. Người mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán do người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện thì được cấp GCN QSDđất ổn định lâu dài.
 2. Nhà đầu tư nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền SD đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước theo quy định sau:
 3. a) Tiền SD đất được tính theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tại thời điểm nộp tiền chênh lệch;
 4. b) Đối với nhà biệt thự thì số tiền chênh lệch phải nộp tại thời điểm bán nhà;
 5. c) Đối với nhà chung cư thì số tiền chênh lệch phải nộp chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự án.

Điều 82.     Đất SD để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn

 1. DT đất phải thu hồi để chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn phải được thể hiện trong quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết, phải được xác định cụ thể và công bố công khai tại điểm dân cư nơi có đất bị thu hồi tại thời điểm và theo thời hạn công bố quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết quy định tại Điều 27 của NĐ này.

Đối với quy hoạch mở rộng hoặc xây dựng mới các tuyến đường giao thông đô thị và khu dân cư nông thôn thì phải xác định rõ DT đất SD để làm đường và DT đất hai bên đường sẽ thu hồi để khai thác quỹ đất, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.

 1. DT đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn nhưng chưa có QĐ thu hồi để thực hiện quy hoạch thì người đang SD đất được tiếp tục SD theo đúng mục đích đã được xác định, không được chuyển mục đích SD đất, không được xây dựng mới hoặc mở rộng các công trình hiện có; T.hợp có nhu cầu sửa chữa thì phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về xây dựng đối với khu vực đất đã quy hoạch.

Điều 83.     Đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh

 1. Đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh là các loại đất quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 89 của Luật Đất đai và đất thuộc các khu vực mà CP giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và SD.
 2. Đất do đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, SD nhưng không thuộc loại đất được quy định tại khoản 1 Điều này thì không thuộc đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh.
 3. Người SD đất quốc phòng, an ninh được quy định như sau:
 4. a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là người SD đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân trừ T.hợp quy định tại điểm c khoản này; đất làm căn cứ quân sự; đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; đất thuộc các khu vực mà CP giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và SD;
 5. b) Các đơn vị trực tiếp SD đất là người SD đất đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; đất làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí; đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;
 6. c) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, TP. trực thuộc TW.; Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh; Công an tỉnh, TP. trực thuộc TW.; Công an huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người SD đất đối với đất xây dựng trụ sở.
 7. Đất SD vào mục đích quốc phòng, an ninh phải được SD đúng mục đích đã được xác định. Đối với DT đất không SD hoặc SD không đúng mục đích thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. thông báo cho đơn vị SD đất để đưa đất vào SD đúng mục đích; sau 12 tháng kể từ ngày được thông báo, nếu đơn vị SD đất không khắc phục để đưa đất vào SD đúng mục đích thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. thu hồi để giao cho người khác SD.
 8. T.hợp chuyển mục đích SD đất trong nội bộ đất quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được xét duyệt thì đơn vị SD đất phải xin chuyển mục đích SD đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 9. Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang SD nhưng không thuộc quy hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được xét duyệt thì phải bàn giao cho địa phương quản lý.

Đối với DT đất do HGĐ cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân SD làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt thì người SD đất ở được cấp GCN QSDđất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Đối với đất SD vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì phải do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh SD và phải chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất hoặc thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an xét duyệt; mục đích SD đất và thời hạn SD đất phải được xác định trong phương án sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được cấp GCN QSDđất.

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm DT đất đang có tranh chấp để xác định người SD đất.

Điều 84.     Đất khu công nghiệp

 1. Khu công nghiệp được thành lập trên đất mà trước đó Nhà nước đã giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh thì người SD đất được lựa chọn hình thức SD như sau:
 2. a) Tiếp tục giữ nguyên hình thức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài đã được Nhà nước cho thuê đất nếu có nhu cầu thì được chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất;
 3. b) Thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Số tiền SD đất, tiền thuê đất mà người SD đất đã trả trước cho Nhà nước được tính vào số tiền mà doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải nộp cho Nhà nước và khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền thuê kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo thoả thuận giữa hai bên.
 4. Người có nhu cầu SD đất trong khu công nghiệp được nhận chuyển nhượng QSDđất, thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định sau:
 5. a) Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân được nhận chuyển nhượng QSDđất hoặc thuê đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất;
 6. b) Người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất;
 7. c) Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được Nhà nước cho thuê đất.
 8. Người có nhu cầu SD đất trong khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất theo quy định sau:
 9. a) Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất;
 10. b) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất.
 11. Người SD đất trong khu công nghiệp, kể cả T.hợp thuê lại đất được cấp GCN QSDđất.
 12. Thời hạn SD đất trong khu công nghiệp theo thời hạn của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

T.hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn SD đất còn lại của khu công nghiệp thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn SD đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn SD đất không quá bảy mươi (70) năm và phải nộp tiền SD đất hoặc tiền thuê đất đối với phần DT đất được gia hạn SD.

 1. Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. căn cứ vào hiện trạng các khu dân cư tại địa phương, nhu cầu nhà ở của người lao động làm việc trong khu công nghiệp để bố trí quỹ đất cho khu chung cư, các công trình văn hoá, xã hội, dịch vụ ngoài khu công nghiệp phục vụ đời sống của người lao động làm việc trong khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Điều 85.     Đất khu công nghệ cao

 1. Ban Quản lý khu công nghệ cao lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết chung cho toàn khu công nghệ cao và trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất xét duyệt.

UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao đất một lần cho Ban Quản lý khu công nghệ cao để tổ chức xây dựng, phát triển khu công nghệ cao theo quy hoạch đã được xét duyệt. Ban Quản lý khu công nghệ cao được giao lại đất theo hình thức giao đất không thu tiền SD đất, giao đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Ban Quản lý khu công nghệ cao giao lại đất, cho thuê đất theo quy định sau:
 2. a) Giao đất không thu tiền SD đất đối với tổ chức, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài; cho thuê đất miễn nộp tiền thuê đất đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất trong khu công nghệ cao để xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ cao; để xây dựng khu đào tạo, khu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; để xây dựng khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử, hình thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Người được giao đất không thu tiền SD đất, người thuê đất được miễn nộp tiền thuê đất có quyền bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đối với tài sản đã đầu tư trên đất; không được quyền chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đối với QSDđất;

 1. b) Giao đất có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài để xây dựng kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao, nhà xưởng, cơ sở dịch vụ công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ dân sinh, xây dựng nhà ở để cho thuê.
 2. Người SD đất trong khu công nghệ cao được nhận chuyển nhượng QSDđất, thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng theo quy định sau:
 3. a) T.hợp doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng được giao đất có thu tiền SD đất thì tổ chức kinh tế, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng QSDđất, thuê đất; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê đất;
 4. b) T.hợp doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng được Ban Quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất thì người có nhu cầu SD đất trong khu công nghệ cao được thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng.
 5. Người SD đất trong khu công nghệ cao phải SD đất đúng mục đích được ghi trong QĐ giao lại đất hoặc trong hợp đồng thuê đất.
 6. Tổ chức, cá nhân được Ban Quản lý khu công nghệ cao giao lại đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được quyền cho thuê nhà ở đã xây dựng.

Điều 86.     Đất khu kinh tế

 1. Ban Quản lý khu kinh tế lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết theo quy định tại khoản 8 Điều 15 của NĐ này trong đó xác định rõ ranh giới SD đất giữa khu phi thuế quan, khu thuế quan và trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có đất xét duyệt.

Sau khi quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của khu kinh tế đã được xét duyệt, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. chỉ đạo thực hiện việc thu hồi đất đối với DT đất được quy hoạch để xây dựng khu phi thuế quan và các khu công nghiệp thuộc khu thuế quan; thu hồi đất theo kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt đối với DT đất còn lại thuộc khu thuế quan.

 1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế để tổ chức xây dựng khu kinh tế theo quy định sau:
 2. a) Giao đất một lần cho Ban Quản lý khu kinh tế để xây dựng khu phi thuế quan; khu công nghiệp thuộc khu thuế quan của khu kinh tế;
 3. b) Giao đất theo kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt của khu kinh tế đối với DT đất còn lại phải thu hồi thuộc khu thuế quan.
 4. Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với DT đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi để giao cho mình trước khi giao lại đất, cho thuê đất. Ban Quản lý khu kinh tế được giao đất có thu tiền SD đất, giao đất không thu tiền SD đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu SD đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn SD đất để sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế là không quá bảy mươi (70) năm.

 1. Ban Quản lý khu kinh tế QĐ mức thu tiền SD đất, tiền thuê đất, mức miễn, giảm tiền SD đất, tiền thuê đất theo từng dự án nhằm bảo đảm khuyến khích đầu tư trên cơ sở giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ đối với T.hợp giao lại đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá QSDđất hoặc đấu thầu dự án có SD đất.
 2. Người SD đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, kết cấu hạ tầng, được sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và có các quyền, nghĩa vụ tương ứng với hình thức được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 3. Ban Quản lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết, giao lại đất, cho thuê đất đối với đất đã thu hồi; các nhiệm vụ khác về quản lý đất đai trong khu kinh tế do cơ quan hành chính các cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 87.     Đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

 1. Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý DT đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT); nhà đầu tư không phải trả tiền SD đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng công trình theo dự án được xét duyệt và có trách nhiệm bảo toàn DT đất được giao quản lý, SD theo đúng mục đích đã ghi trong dự án.

Thời hạn chuyển giao dự án phải thực hiện đúng theo thời hạn ghi trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc thời hạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kéo dài thời hạn chuyển giao. T.hợp quá thời hạn phải chuyển giao mà nhà đầu tư chưa chuyển giao thì phải thuê đất của Nhà nước, thời điểm thuê đất được tính từ thời điểm kết thúc thời gian xây dựng công trình theo dự án đã được xét duyệt.

 1. Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); nhà đầu tư được miễn, giảm tiền SD đất, tiền thuê đất theo quy định của CP.
 2. Người nhận chuyển giao công trình để SD và khai thác thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giao để quản lý DT đất có công trình đó theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 88.     Đất cụm công nghiệp nhỏ, làng nghề

 1. UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh chỉ đạo việc lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết đồng thời với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, cụm công nghiệp nhỏ, làng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.
 2. Đất nông nghiệp trong làng nghề truyền thống được ưu tiên SD vào mục đích mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và cơ sở xử lý chất thải; khi chuyển mục đích SD đất phải được phép của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh, người SD đất được miễn, giảm tiền SD đất theo quy định của CP.
 3. Chế độ SD đất trong cụm công nghiệp nhỏ được thực hiện như chế độ SD đất trong khu công nghiệp quy định tại Điều 90 của Luật Đất đai và Điều 84 của NĐ này.

Điều 89.     Đất SD cho hoạt động khoáng sản

 1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất; T.hợp thăm dò khoáng sản không ảnh hưởng đến việc SD đất hoặc khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng lớp đất mặt hoặc không ảnh hưởng đến mặt đất thì không phải thuê đất.
 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu SD đất làm mặt bằng để chế biến khoáng sản được lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất; nhận chuyển QSDđất, thuê đất của tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân khác.
 3. UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất và có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì việc cấp phép được thực hiện đồng thời với việc QĐ cho thuê đất.

T.hợp UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất mà không có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì việc QĐ cho thuê đất được thực hiện sau khi người có nhu cầu SD đất đã được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

 1. Người SD đất cho hoạt động khoáng sản phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác để không gây thiệt hại cho người SD đất trong khu vực và xung quanh; khi kết thúc việc thăm dò, khai thác khoáng sản, người SD đất có trách nhiệm trả lại đất đúng với trạng thái được quy định trong hợp đồng thuê đất.

Điều 90.     Đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm

 1. Việc SD đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải tận dụng các loại đất đồi, gò không canh tác, đất bãi hoang, đất lòng sông hoặc ao, hồ cần khơi sâu, đất ven sông ngòi không sản xuất nông nghiệp, đất đê bối không còn SD, đất do cải tạo đồng ruộng.
 2. Nghiêm cấm SD những loại đất sau đây để khai thác làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm:
 3. a) Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ bảo vệ;
 4. b) Đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình.
 5. Căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền QĐ cho thuê đất SD vào mục đích khai thác làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm bao gồm:
 6. a) Giấy ĐK kinh doanh ngành nghề sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm hoặc giấy phép đầu tư sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 7. b) Nhu cầu SD đất phù hợp với dự án đầu tư hoặc năng lực sản xuất của cơ sở sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm;
 8. c) Quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt.
 9. Trong quá trình SD đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm, người SD đất phải áp dụng các biện pháp công nghệ thích hợp để khai thác SD đất hợp lý, tiết kiệm; phải thực hiện các biện pháp cần thiết để không gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống của những người SD đất xung quanh và không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Điều 91.     Đất SD vào mục đích công cộng

 1. Người SD đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thì được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất hoặc cho thuê đất, được miễn, giảm tiền SD đất, tiền thuê đất theo quy định của CP.
 2. Người SD đất xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh thì được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất.
 3. Nhà nước giao đất để quản lý mà không cấp GCN QSDđất trong các T.hợp sau:
 4. a) Đất để xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, bến phà; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm;
 5. b) Đất SD vào mục đích công cộng giao cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý.
 6. Các T.hợp SD đất vào mục đích xây dựng công trình công cộng không thuộc quy định tại khoản 3 Điều này thì người SD đất được cấp GCN QSDđất.

Điều 92.     Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

 1. Đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền QĐ mà công trình không SD lớp đất mặt thì chỉ phải thuê đất trong thời gian thi công xây dựng công trình.
 2. Căn cứ vào quy định về phạm vi của hành lang bảo vệ công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND nơi có công trình xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thể và trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. nơi có công trình phê duyệt; đồng thời thông báo cho UBND các cấp nơi có công trình biết để phối hợp bảo vệ hành lang an toàn công trình.
 3. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh, UBND xã, phường, thị trấn nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có công trình để quản lý.
 4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng SD đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:
 5. a) T.hợp SD đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc T.hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người SD đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị UBND cấp có thẩm quyền để QĐ thu hồi đất đó. Người có đất bị thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố theo quy định của pháp luật.

T.hợp việc SD đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người SD đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

 1. b) T.hợp SD đất không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang SD đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục SD đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình.
 2. c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp GCN QSDđất theo quy định tại các Điều 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 và 55 của NĐ này, trừ T.hợp phải di dời hoặc thu hồi mà đã có QĐ di dời hoặc QĐ thu hồi đất.

Người được cấp GCN QSDđất chỉ được SD đất theo quy định tại điểm b khoản này.

 1. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình. T.hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, bị chiếm, SD trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn nơi có hành lang bảo vệ an toàn công trình để xử lý.
 2. Chủ tịch UBND các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm sau:
 3. a) Phát hiện và xử lý kịp thời những T.hợp lấn, chiếm, SD trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm;
 4. b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc công bố mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình;
 5. c) T.hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, SD trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình tại địa phương thì Chủ tịch UBND các cấp phải liên đới chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

Điều 93.     Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh

 1. Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ bảo vệ phải được quản lý nghiêm ngặt theo quy định sau:
 2. a) Đối với di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh do tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý thì người quản lý chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

T.hợp đất bị lấn, bị chiếm hoặc chủ sở hữu di tích SD đất không đúng mục đích, trái pháp luật thì UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời;

 1. b) Đối với di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì UBND xã, phường, thị trấn nơi có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý DT đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

T.hợp đất bị lấn, bị chiếm, SD không đúng mục đích, SD trái pháp luật thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

 1. Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh bị lấn, bị chiếm, SD không đúng mục đích xảy ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì chủ sở hữu di tích, tổ chức hoặc UBND xã, phường, thị trấn được giao quản lý di tích có trách nhiệm báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để xử lý dứt điểm.
 2. Việc chuyển mục đích SD đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh sang SD vào mục đích khác phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt và phải thực hiện theo quy định sau:
 3. a) Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hoá – Thông tin xếp hạng thì trước khi UBND cấp có thẩm quyền QĐ cho phép chuyển mục đích SD đất phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin;
 4. b) Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ bảo vệ thì trước khi UBND cấp có thẩm quyền QĐ cho phép chuyển mục đích SD đất phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW..

Điều 94.     Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

 1. Việc bố trí khu đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất của địa phương.
 2. Ủỷ ban nhân dân tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định tiêu chuẩn, định mức SD đất mai táng bảo đảm tiết kiệm đất; tổ chức và có chính sách khuyến khích việc an táng người chết không SD đất.
 3. Nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa riêng trái với quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt.

Chương IX     QUẢN LÝ VÀ ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

Điều 95.     Quản lý đất chưa SD

UBND các cấp có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa SD và việc đưa đất chưa SD vào SD tại địa phương theo quy định sau:

 1. Khi thống kê, kiểm kê đất đai thì đất chưa SD được chia thành ba (03) loại gồm đất bằng chưa SD, đất đồi núi chưa SD, núi đá không có rừng cây.

Đối với mỗi loại đất cần xác định rõ DT đất mà Nhà nước chưa đưa vào SD nhưng đang bị bao chiếm trái pháp luật.

 1. Khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai cần xác định rõ DT đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận QSDđất nhưng đang trong tình trạng hoang hoá để thu hồi, bổ sung vào quỹ đất chưa SD của địa phương.
 2. Khi lập quy hoạch SD đất phải xác định rõ quỹ đất chưa SD sẽ được đưa vào SD trong kỳ quy hoạch đó; khi lập kế hoạch SD đất phải xác định rõ tiến độ hàng năm đưa đất chưa SD vào SD.

Điều 96.     Biện pháp đưa đất chưa SD vào SD theo kế hoạch SD đất đã được xét duyệt

 1. Giao đất không thu tiền SD đất đối với đất chưa SD tại vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng ít dân cho đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị thanh niên xung phong, tổ chức kinh tế để khai hoang đưa vào SD.
 2. Giao đất không thu tiền SD đất đối với đất chưa SD cho HGĐ, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp tại địa phương mà chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất để cải tạo, SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối theo hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 4 Điều 69 của NĐ này.

T.hợp vượt hạn mức giao đất theo quy định tại khoản 4 Điều 69 của NĐ này thì HGĐ, cá nhân phải thuê đất đối với DT đất vượt hạn mức.

 1. Cho thuê đất chưa SD đối với HGĐ, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương và các địa phương khác để cải tạo, SD vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
 2. Giao đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất chưa SD đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp.
 3. Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa SD vào SD cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Nhà nước có chính sách miễn, giảm tiền SD đất, tiền thuê đất đối với T.hợp giao đất, cho thuê đất chưa SD để cải tạo đưa vào SD.

Điều 97.     Đất tự khai hoang, đất chưa SD bị bao chiếm

 1. HGĐ, cá nhân đang SD đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch SD đất đã được xét duyệt, không có tranh chấp, SD đất có hiệu quả thì được Nhà nước công nhận QSDđất đối với DT đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 70 của Luật Đất đai; T.hợp vượt hạn mức thì được tính thêm hạn mức quy định tại khoản 5 Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 4 Điều 69 của NĐ này; nếu vượt hạn mức đã tính thêm thì phải chuyển sang thuê đất đối với DT vượt hạn mức. Tất cả các T.hợp nêu tại khoản này được cấp GCN QSDđất.
 2. HGĐ, cá nhân đang SD đất phi nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận QSDđất và cấp GCN QSDđất thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 50 của Luật Đất đai.
 3. Tổ chức đang SD đất nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận QSDđất và cấp GCN QSDđất thực hiện theo quy định tại Điều 49 của NĐ này.
 4. Tổ chức đang SD đất phi nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận QSDđất và cấp GCN QSDđất thực hiện theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của NĐ này.
 5. T.hợp đất chưa SD bị bao chiếm nhưng không đầu tư cải tạo để đưa vào SD thì Nhà nước thu hồi đất.

Chương X     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 98.     Thời điểm được thực hiện các quyền của người SD đất

 1. Thời điểm người SD đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất do Nhà nước giao có thu tiền SD đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích SD phải nộp tiền SD đất được quy định như sau:
 2. a) T.hợp người SD đất không được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì chỉ được thực hiện các quyền của người SD đất kể từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 3. b) T.hợp người SD đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền QĐ cho chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cho ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì được thực hiện các quyền của người SD đất kể từ khi có QĐ đó;
 4. c) T.hợp người SD đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì được thực hiện các quyền của người SD đất kể từ khi có QĐ giao đất, cho phép chuyển mục đích SD đất, ký hợp đồng thuê đất.
 5. Thời điểm HGĐ, cá nhân được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất nông nghiệp do Nhà nước giao không thu tiền SD đất được xác định từ khi QĐ giao đất có hiệu lực thi hành.
 6. Thời điểm người SD đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất chuyển hình thức thuê đất sang hình thức giao đất được xác định từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 7. Thời điểm người SD đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với T.hợp được miễn nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật được xác định từ khi có QĐ giao đất, ký hợp đồng thuê đất.
 8. Thời điểm người thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán và cho thuê được chuyển nhượng QSDđất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 101 của NĐ này.

Điều 99.     Nhận QSDđất

 1. Người nhận QSDđất được quy định như sau:
 2. a) HGĐ, cá nhân được nhận QSDđất nông nghiệp thông qua chuyển đổi QSDđất quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật Đất đai và Điều 102 của NĐ này;
 3. b) Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân được nhận QSDđất thông qua nhận chuyển nhượng QSDđất trừ T.hợp quy định tại Điều 103 của NĐ này; người VN định cư ở nước ngoài được nhận QSDđất thông qua nhận chuyển nhượng QSDđất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 4. c) Tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận QSDđất thông qua nhận tặng cho QSDđất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 và khoản 6 Điều 113 của Luật Đất đai trừ T.hợp quy định tại Điều 103 của NĐ này;
 5. d) Tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận QSDđất thông qua nhận thừa kế QSDđất;

đ) Người VN định cư ở nước ngoài thuộc T.hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai được nhận QSDđất ở thông qua mua nhà ở, nhận thừa kế nhà ở, được tặng cho nhà ở gắn liền với QSDđất ở;

 1. e) Tổ chức kinh tế là pháp nhân mới được hình thành thông qua góp vốn bằng QSDđất được nhận QSDđất từ người tham gia góp vốn;
 2. g) Tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài được nhận QSDđất thông qua việc Nhà nước giao đất;
 3. h) Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận QSDđất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất;
 4. i) Tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận QSDđất thông qua việc Nhà nước công nhận QSDđất đối với đất đang được SD ổn định;
 5. k) Tổ chức, HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận QSDđất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; QĐ hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; QĐ hoặc bản án của Toà án nhân dân, QĐ thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDđất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách QSDđất phù hợp với pháp luật đối với HGĐ hoặc nhóm người có QSDđất chung;
 6. l) Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo QĐ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận QSDđất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập.
 7. Người nhận chuyển QSDđất phải SD đất đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn SD đất.
 8. HGĐ, cá nhân được nhận chuyển nhượng QSDđất tại nơi ĐK hộ khẩu thường trú và tại địa phương khác trừ T.hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 103 và Điều 104 của NĐ này.

Tổ chức kinh tế có nhu cầu SD đất để sản xuất, kinh doanh thì được nhận chuyển nhượng QSDđất tại nơi ĐK kinh doanh và tại địa phương khác trừ T.hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 103 của NĐ này.

Người nhận chuyển nhượng QSDđất quy định tại khoản này được cấp GCN QSDđất mà không phụ thuộc vào điều kiện về nơi ĐK hộ khẩu, nơi ĐK kinh doanh.

Điều 100.     Điều kiện nhận chuyển nhượng QSDđất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 1. Tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân được nhận chuyển nhượng QSDđất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau:
 2. a) Mục đích SD DT đất nhận chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
 3. b) Được UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích SD đất, xác định thời hạn SD đất đồng thời với việc xét duyệt nhu cầu SD đất theo những căn cứ quy định tại Điều 30 của NĐ này;
 4. c) Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển mục đích SD đất theo quy định tại Điều 36 của Luật Đất đai và quy định của CP về thu tiền SD đất.
 5. Đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà người SD đất đã nhận chuyển nhượng QSDđất nông nghiệp trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành nhưng trong QĐ xét duyệt dự án hoặc trong QĐ cho phép chuyển mục đích SD đất chưa xác định thời hạn SD đất thì thời hạn SD đất là 50 năm kể từ ngày QĐ cho phép chuyển mục đích SD đất có hiệu lực thi hành.

Điều 101.     Điều kiện để chuyển nhượng QSDđất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê

 1. Tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê chỉ được phép chuyển nhượng QSDđất đối với DT đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án được xét duyệt; T.hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở có dự án thành phần thì được phép chuyển nhượng QSDđất sau khi đã hoàn thành việc đầu tư theo dự án thành phần của dự án đầu tư được xét duyệt; không cho phép chuyển nhượng QSDđất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.
 2. T.hợp người thực hiện dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện dự án thì Nhà nước thu hồi đất; phần còn lại của tiền SD đất, tiền thuê đất, giá trị đã đầu tư trên đất thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất được giải quyết theo quy định tại Điều 35 của NĐ này.

Điều 102.     T.hợp được chuyển đổi QSDđất nông nghiệp

HGĐ, cá nhân SD đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho QSDđất hợp pháp từ người khác thì được chuyển đổi QSDđất nông nghiệp đó cho HGĐ, cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

HGĐ, cá nhân chuyển đổi QSDđất nông nghiệp theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa” thì không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển QSDđất, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

Điều 103.     T.hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDđất

 1. Tổ chức, HGĐ, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDđất đối với T.hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho QSDđất.
 2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng QSDđất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của HGĐ, cá nhân, trừ T.hợp được chuyển mục đích SD đất theo quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được xét duyệt.
 3. HGĐ, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDđất chuyên trồng lúa nước.
 4. HGĐ, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDđất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng; trong khu vực rừng phòng hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó.

Điều 104.     T.hợp HGĐ, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho QSDđất có điều kiện

 1. HGĐ, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền SD đất, đất ở được miễn tiền SD đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở, nếu được Nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất nông nghiệp không thu tiền SD đất, đất ở được miễn tiền SD đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho QSDđất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai.
 2. HGĐ, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho QSDđất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản cho HGĐ, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
 3. HGĐ, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho QSDđất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho HGĐ, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

Điều 105.     T.hợp đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển QSDđất

Việc xử lý DT đất nông nghiệp do HGĐ, cá nhân nhận chuyển QSDđất vượt hạn mức theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo quy định sau:

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi HGĐ, cá nhân nhận chuyển QSDđất mà không có hộ khẩu thường trú có trách nhiệm thông báo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi HGĐ, cá nhân ĐK hộ khẩu thường trú về DT đất nông nghiệp nhận chuyển QSDđất tại địa phương.
 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi HGĐ, cá nhân ĐK hộ khẩu thường trú có trách nhiệm tính tổng DT đất nông nghiệp nhận chuyển QSDđất để xác định DT đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển QSDđất và báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ.
 3. Đối với DT đất nông nghiệp nhận chuyển QSDđất mà vượt hạn mức nhận chuyển QSDđất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì việc chuyển sang thuê đất thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quy định về hạn mức nhận chuyển QSDđất thì DT đất nông nghiệp của HGĐ, cá nhân do nhận chuyển quyền không phải chuyển sang thuê đất.

 1. Đối với DT đất nông nghiệp của HGĐ do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế mà vượt hạn mức SD đất theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 và đã chuyển sang thuê đất nhưng không vượt hạn mức nhận chuyển QSDđất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì không phải chuyển sang thuê đất đó kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004; thời hạn SD đất là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất.

Trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quy định về hạn mức nhận chuyển QSDđất thì DT đất nông nghiệp của HGĐ do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế không phải chuyển sang thuê đất.

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi ĐK hộ khẩu thường trú của người nhận chuyển QSDđất vượt hạn mức có trách nhiệm thông báo cho người đó biết DT đất nông nghiệp phải chuyển sang thuê; người nhận chuyển QSDđất vượt hạn mức nhận chuyển quyền được quyền lựa chọn thửa đất chuyển sang thuê.

Điều 106.     Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDđất

 1. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDđất phi nông nghiệp hợp pháp từ tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân do được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất hoặc từ HGĐ, cá nhân được Nhà nước công nhận QSDđất được quy định như sau:
 2. a) T.hợp tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng QSDđất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không phải nộp tiền SD đất, không phải chuyển sang thuê đất và có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;
 3. b) T.hợp tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng QSDđất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDphải chuyển sang thuê đất và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai; nếu tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền SD đất thì phải nộp tiền SD đất theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;
 4. c) Thời hạn SD đất là thời hạn còn lại của thời hạn SD đất trước khi nhận chuyển nhượng đối với T.hợp đất trước khi nhận chuyển nhượng được SD có thời hạn; thời hạn SD đất là ổn định lâu dài đối với T.hợp đất trước khi nhận chuyển nhượng được SD ổn định lâu dài.
 5. Tổ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng QSDđất nông nghiệp kèm theo chuyển mục đích SD đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được quy định như sau:
 6. a) T.hợp tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích SD đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không phải nộp tiền SD đất, không phải chuyển sang thuê đất và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;
 7. b) T.hợp tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích SD đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tổ chức kinh tế phải chuyển sang thuê đất và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai; nếu tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền SD đất thì phải nộp tiền SD đất đối với loại đất đã chuyển mục đích SD theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;
 8. c) Thời hạn SD đất là thời hạn của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 107.     Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp là pháp nhân mới được hình thành do góp vốn bằng QSDđất

 1. Doanh nghiệp được hình thành do các bên là tổ chức, HGĐ, cá nhân trong nước góp vốn bằng QSDđất thì không phải chuyển sang thuê đất, có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai trong các T.hợp sau:
 2. a) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn do được Nhà nước giao có thu tiền SD đất mà tiền SD đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
 3. b) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn do nhận chuyển nhượng QSDđất không phải là đất thuê của Nhà nước mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
 4. c) Đất của HGĐ, cá nhân góp vốn mà không phải là đất thuê của Nhà nước.
 5. Doanh nghiệp được hình thành do liên doanh giữa tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài với tổ chức kinh tế trong nước góp vốn bằng QSDđất thuộc T.hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì doanh nghiệp liên doanh không phải chuyển sang thuê đất, có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai.
 6. DNNN được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà được SD giá trị QSDđất như ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, không phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để góp vốn liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì doanh nghiệp liên doanh không phải thuê đất và có quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai. Giá trị QSDđất là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp liên doanh.
 7. Người VN định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất góp vốn bằng QSDđất với tư cách là tổ chức kinh tế trong nước vào liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì doanh nghiệp liên doanh không phải chuyển sang thuê đất, có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai.
 8. Doanh nghiệp liên doanh mà bên VN góp vốn bằng QSDđất nay chuyển thành doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thì doanh nghiệp một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài phải thuê đất của Nhà nước, có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 119 của Luật Đất đai.

Điều 108.     Quyền của doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất của HGĐ, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài

 1. Doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất của HGĐ, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thì được tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê đất đã ký kết và phải SD đất theo đúng mục đích đã được xác định.
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi hiệu quả SD đất đối với T.hợp doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thuê đất của HGĐ, cá nhân như mô hình thử nghiệm và tổng kết để báo cáo CP.

Điều 109.     QSDđất của hợp tác xã khi bị giải thể, phá sản

Việc giải quyết đất của hợp tác xã khi bị giải thể, phá sản được thực hiện theo quy định sau:

 1. Đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền SD đất; được Nhà nước cho thuê; được Nhà nước giao có thu tiền SD đất, mua tài sản gắn liền với QSDđất hoặc nhận chuyển nhượng QSDđất hợp pháp từ người khác mà tiền SD đất, tiền mua tài sản, tiền nhận chuyển nhượng QSDđất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì Nhà nước thu hồi đất đó;
 2. Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền SD đất, mua tài sản gắn liền với QSDđất hoặc nhận chuyển nhượng QSDđất hợp pháp từ người khác mà tiền SD đất, tiền mua tài sản, tiền nhận chuyển nhượng QSDđất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất do xã viên góp QSDvào hợp tác xã thì Nhà nước không thu hồi đất đó, QSDđất là tài sản của hợp tác xã và được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên.

Điều 110.     Quyền của người SD đất xây dựng nhà chung cư

 1. Tổ chức kinh tế SD đất được Nhà nước giao không thu tiền SD đất hoặc được Nhà nước giao có thu tiền SD đất, do nhận chuyển QSDđất mà tiền SD đất, tiền đã trả cho việc nhận QSDđất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt có các quyền và nghĩa vụ sau:
 2. a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật Đất đai;
 3. b) Bán, tặng cho, cho thuê căn hộ của nhà chung cư;
 4. c) Thế chấp, bảo lãnh bằng các căn hộ của nhà chung cư không thuộc T.hợp quy định tại điểm b khoản này;
 5. d) Giá trị QSDđất xây dựng nhà chung cư không được tính vào giá căn hộ của nhà chung cư khi bán, cho thuê; QSDđất không được SD để thế chấp, bảo lãnh, góp vốn.
 6. Tổ chức kinh tế SD đất được Nhà nước giao có thu tiền SD đất hoặc nhận chuyển QSDđất mà tiền SD đất, tiền đã trả cho việc nhận QSDđất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; người VN định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao có thu tiền SD đất để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt có các quyền và nghĩa vụ sau:
 7. a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật Đất đai;
 8. b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;
 9. c) Giá trị QSDđất xây dựng nhà chung cư được tính vào giá căn hộ của nhà chung cư khi bán, cho thuê.
 10. HGĐ, cá nhân nhận QSDđất thông qua chuyển nhượng QSDđất để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.
 11. Người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt có các quyền và nghĩa vụ sau:
 12. a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Đất đai;
 13. b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 81 của NĐ này.

Điều 111.     Quyền và nghĩa vụ của nhóm người SD đất mà QSDđất là tài sản chung

 1. Nhóm người SD đất gồm nhiều thành viên là tổ chức kinh tế, HGĐ, cá nhân mà QSDđất là tài sản chung có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 2. a) T.hợp các thành viên của nhóm chỉ gồm HGĐ, cá nhân thì nhóm người SD đất có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của HGĐ, cá nhân quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai;
 3. b) T.hợp trong nhóm có thành viên là tổ chức kinh tế thì nhóm người SD đất có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai.
 4. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người SD đất quy định tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:
 5. a) T.hợp QSDđất của nhóm mà phân chia được theo phần thì từng thành viên của nhóm được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với phần DT đất thuộc quyền SD;
 6. b) T.hợp QSDđất của nhóm mà không chia được theo phần thì do người đại diện của nhóm thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Từng thành viên của nhóm được uỷ nhiệm cho người đại diện của nhóm để thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại điểm a khoản này theo quy định của pháp luật về dân sự;

 1. c) Khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm quy định tại điểm b khoản này, người đại diện phải có văn bản đồng ý của tất cả các thành viên của nhóm kèm theo GCN QSDđất đã cấp cho các thành viên của nhóm.

Điều 112.     Giải quyết T.hợp Nhà nước đã mượn đất của HGĐ, cá nhân

 1. Cơ quan nhà nước đã mượn đất của HGĐ, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 116 của Luật Đất đai là cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước, của Đảng CSVN, MTTQ VN và các tổ chức chính trị – xã hội.
 2. HGĐ, cá nhân đã cho cơ quan nhà nước mượn đất mà giấy tờ về QSDđất, giấy tờ cho mượn đất chỉ còn lưu tại cơ quan nhà nước thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ đang lưu giữ để HGĐ, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 của Luật Đất đai.
 3. T.hợp cơ quan nhà nước đã mượn đất ở gắn với nhà ở của HGĐ, cá nhân trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì giải quyết theo quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 4. Việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất mới được tính theo giá đất do UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. quy định.
 5. Việc giải quyết trả lại đất mà Nhà nước đã mượn của HGĐ, cá nhân được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 113.     Giải quyết T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác

 1. Việc giải quyết T.hợp HGĐ, cá nhân mượn, thuê đất ở gắn liền với nhà ở của HGĐ, cá nhân khác mà nay trên đất đó còn nhà ở hoặc không còn nhà ở; HGĐ, cá nhân mượn, thuê đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh có nhà xưởng hoặc không còn nhà xưởng của HGĐ, cá nhân khác được thực hiện khi có các điều kiện sau:
 2. a) HGĐ, cá nhân cho mượn, cho thuê đất phải có GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai;
 3. b) Có văn bản thoả thuận về việc mượn đất, thuê đất.
 4. Việc giải quyết T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng như sau:
 5. a) QSDđất là tài sản của người cho mượn, cho thuê đất;
 6. b) Nhà xưởng sản xuất, kinh doanh gắn liền với đất là tài sản của người cho mượn, cho thuê nhà xưởng;
 7. c) QSDđất; nhà xưởng sản xuất, kinh doanh gắn liền với đất; nhà ở gắn liền với đất không thuộc danh sách các T.hợp đã thực hiện các chính sách cải tạo của Nhà nước về đất đai, nhà ở, nhà xưởng;
 8. d) Việc giải quyết đối với QSDđất, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh gắn liền với đất được thực hiện như đối với nhà ở gắn liền với đất quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.
 9. T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác mà không có văn bản thoả thuận về việc mượn đất, thuê đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, nay tự nguyện trả lại đất đã mượn, đã thuê thì việc trả lại đất phải được UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ công nhận.

Điều 114.     Giải quyết T.hợp tổ chức mượn đất, thuê đất hoặc cho mượn đất, cho thuê đất

 1. T.hợp bên mượn đất, thuê đất là tổ chức không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 112 của NĐ này thì việc giải quyết được thực hiện như việc giải quyết đối với T.hợp HGĐ, cá nhân mượn đất, thuê đất của HGĐ, cá nhân khác quy định tại Điều 113 của NĐ này.
 2. T.hợp bên cho mượn đất, cho thuê đất là tổ chức thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 51, điểm c khoản 2 Điều 52 và điểm c khoản 2 Điều 53 của NĐ này.

Điều 115.     Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất

 1. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc SD đất quy định tại Điều 2 của NĐ này.
 2. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất quy định tại khoản 1 Điều này được ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật về dân sự.
 3. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người SD đất quy định tại khoản 2 Điều này phải bằng văn bản.

Đối với HGĐ, cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.

Chương XI     TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Mục 1     Thủ tục hành chính áp dụng chung khi người SD đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ

Điều 116.     Thực hiện thủ tục hành chính trong T.hợp người SD đất chưa được cấp GCN QSDđất

Người SD đất có một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được giải quyết theo quy định sau:

 1. T.hợp thu hồi toàn bộ thửa đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền QĐ thu hồi thửa đất và thu hồi giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.
 2. T.hợp thực hiện thủ tục hành chính đối với toàn bộ thửa đất, trừ T.hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và cấp GCN QSDđất theo quy định tại các Điều 135, 136 và 137 của NĐ này khi thực hiện bước đầu tiên của thủ tục hành chính có liên quan đến GCN QSDđất.
 3. T.hợp thực hiện thủ tục hành chính đối với một phần thửa đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc tách thửa theo quy định tại Điều 145 của NĐ này; thực hiện trình tự, thủ tục hành chính đối với từng thửa đất và trao GCN QSDđất cho người được SD các thửa đất sau khi tách thửa.

Điều 117.     Thực hiện thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất đối với một phần thửa đất

 1. T.hợp thửa đất đã được cấp GCN QSDđất thì thực hiện như sau:
 2. a) Người SD đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDđất, góp vốn bằng QSDđất mà hình thành pháp nhân mới và cho thuê, cho thuê lại QSDđất trong khu công nghiệp thì trong hồ sơ khi thực hiện các quyền phải nêu rõ phần DT cần tách thửa;
 3. b) Người SD đất thực hiện quyền cho thuê QSDđất không thuộc T.hợp cho thuê đất trong khu công nghiệp, thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất, góp vốn bằng QSDđất mà không hình thành pháp nhân mới nếu có nhu cầu tách thửa thì lập hồ sơ tách thửa trước khi thực hiện quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 145 của NĐ này;
 4. c) Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục hành chính đối với việc tách thửa theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của NĐ này trước khi thực hiện thủ tục hành chính đối với việc thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất đối với phần thửa đất mà người SD đất có nhu cầu và trao GCN QSDđất cho người được SD phần DT đất còn lại.

T.hợp người SD đất thực hiện các quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu tách thửa thì Văn phòng ĐK QSDđất thực hiện ĐK vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất.

 1. T.hợp thửa đất chưa được cấp GCN QSDđất thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 116 của NĐ này.

Điều 118.     Thu hồi GCN QSDđất hoặc giấy tờ về QSDđất trong T.hợp Nhà nước thu hồi đất

 1. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đất đai hoặc QĐ thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành đối với T.hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc có trách nhiệm thông báo cho người có đất bị thu hồi nộp GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 2. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này, người có đất bị thu hồi phải nộp GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) cho cơ quan tài nguyên và môi trường đã gửi thông báo.
 3. T.hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người có đất bị thu hồi không thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng ĐK QSDđất và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất biết những T.hợp chưa thu hồi được GCN QSDđất.

Điều 119.     Việc chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với hợp đồng hoặc văn bản khi người SD đất thực hiện các quyền

 1. Hợp đồng hoặc giấy tờ khi người SD đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn theo quy định sau:
 2. a) Đối với tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước;
 3. b) Đối với HGĐ, cá nhân thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;
 4. c) T.hợp thực hiện các quyền của người SD đất mà một bên tham gia thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này và bên còn lại thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản này thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
 5. T.hợp thực hiện các quyền của người SD đất mà bên tham gia có yêu cầu chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm chứng thực hợp đồng hoặc giấy tờ.
 6. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận của công chứng nhà nước và chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với hợp đồng hoặc văn bản khi người SD đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất.

Điều 120.     Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người SD đất trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và SD đất đai

 1. Nghĩa vụ tài chính về tiền SD đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất do cơ quan thuế xác định căn cứ vào số liệu địa chính của Văn phòng ĐK QSDđất cung cấp.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chính do Văn phòng ĐK QSDđất gửi đến, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng ĐK QSDđất về mức nghĩa vụ tài chính mà người SD đất phải thực hiện; Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thông báo mức nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho người phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc thông qua cơ quan tài nguyên và môi trường đối với T.hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc thông qua UBND xã, thị trấn nơi có đất đối với T.hợp hồ sơ nộp tại UBND xã, thị trấn. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất, cơ quan tài nguyên và môi trường, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho người phải thực hiện nghĩa vụ tài chính để nộp tiền vào kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 1. Phí và lệ phí có liên quan đến quản lý, SD đất đai mà người SD đất phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, SD đất do Văn phòng ĐK QSDđất xác định theo quy định của pháp luật, thông báo và hướng dẫn người SD đất nộp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 121.     Thời gian thực hiện thủ tục hành chính

 1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm quy định thời hạn cụ thể để thực hiện các bước của thủ tục hành chính trong quản lý, SD đất đai mà trong NĐ này chưa quy định thời hạn cụ thể của mỗi bước thủ tục.

UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh được quyền quy định thời hạn thực hiện các bước ngắn hơn so với thời hạn quy định trong NĐ này.

 1. Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, SD đất đai có thể được tăng thêm nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với mỗi T.hợp.
 2. T.hợp phải trích đo địa chính đối với nơi chưa có BĐĐC khi thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, SD đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính có thể được tăng thêm nhưng không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với mỗi T.hợp.

Điều 122.     Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, SD đất đai

 1. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết đối với các T.hợp xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích SD đất, xin gia hạn SD đất quy định tại các Điều 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135 và 141 của NĐ này được thực hiện như sau:
 2. a) Việc nộp hồ sơ thực hiện theo quy định cụ thể tại từng Điều;
 3. b) T.hợp đủ điều kiện và đã được giải quyết thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp có thẩm quyền QĐ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao QĐ kèm theo bản chính GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý cho người SD đất đã nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc gửi UBND xã, phường, thị trấn để trao cho người SD đất đã nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn; gửi bản lưu GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý, một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN QSDđất, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trao GCN QSDđất;

 1. c) T.hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận không giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc gửi UBND xã, phường, thị trấn để trả lại cho người đã nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trả lại cho người đã nộp hồ sơ và thông báo rõ lý do.

 1. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết đối với các T.hợp SD đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 128 và Điều 142 của NĐ này được thực hiện theo quy định sau:
 2. a) Hồ sơ nộp tại Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;
 3. b) T.hợp đủ điều kiện giải quyết theo QĐ của Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất có trách nhiệm gửi GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế; gửi bản lưu GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý, một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc;
 4. c) T.hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ.
 5. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết đối với các T.hợp xin cấp GCN QSDđất và ĐK biến động về SD đất quy định tại các Điều 129, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 và 157 của NĐ này được thực hiện theo quy định sau:
 6. a) Nộp tại Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư SD đất tại phường và người VN định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở; nộp tại UBND xã, thị trấn đối với HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư SD đất tại xã, thị trấn.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

 1. b) T.hợp đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền QĐ hoặc chấp thuận, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi bản chính GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý đến Văn phòng ĐK QSDđất nơi đã nhận hồ sơ hoặc gửi thông qua Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cho UBND xã, thị trấn đối với T.hợp nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn; gửi bản lưu GCN QSDđất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý, GCN QSDđất đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với T.hợp người SD đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với T.hợp người SD đất là HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với QSDđất ở; gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN QSDđất, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trao hoặc trả lại GCN QSDđất;

 1. c) T.hợp không đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận không giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK QSDđất hoặc gửi UBND xã, thị trấn để trả lại cho người đã nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trả lại cho người đã nộp hồ sơ và thông báo rõ lý do.

 1. T.hợp thu hồi đất quy định tại các Điều 130, 131 và 132 của NĐ này thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thu hồi xong GCN QSDđất theo quy định tại Điều 118 của NĐ này, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi bản sao QĐ thu hồi đất, bản chính GCN QSDđất đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có), bản thông báo danh sách những T.hợp không thu hồi được GCN QSDđất cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc và gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.
 2. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết đối với T.hợp chuyển đổi QSDđất nông nghiệp quy định tại Điều 147 của NĐ này được thực hiện theo quy định sau:
 3. a) Hồ sơ nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;
 4. b) T.hợp đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi bản chính GCN QSDđất đối với thửa đất chuyển đổi cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất; gửi bản lưu giấy GCN QSDđất đối với thửa đất chuyển đổi và GCN QSDđất đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc;
 5. c) T.hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trả lại hồ sơ.

Mục 2     Trình tự thủ tục hành chính trong quản lý đất đai

Điều 123.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với HGĐ, cá nhân

 1. Việc giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho HGĐ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối được thực hiện theo phương án do UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất lập và trình UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh xét duyệt. Trình tự, thủ tục giao đất được thực hiện theo quy định sau:
 2. a) UBND xã, phường, thị trấn lập phương án giải quyết chung cho tất cả các T.hợp được giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương gồm có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng, đại diện của MTTQ VN, đại diện của Hội Nông dân, trưởng các điểm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn giao đất) để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các T.hợp được giao đất;
 3. b) Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất, UBND xã, phường, thị trấn hoàn chỉnh phương án giao đất, niêm yết công khai danh sách các T.hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xét duyệt;
 4. c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc hoàn thành việc đo đạc lập BĐĐC, lập hồ sơ địa chính; trình UBND cùng cấp QĐ giao đất và cấp GCN QSDđất;

Thời gian thực hiện các bước công việc quy định tại điểm này không quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

 1. Việc giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với HGĐ, cá nhân được thực hiện theo quy định sau:
 2. a) HGĐ, cá nhân nộp đơn xin giao đất, thuê đất tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về DT đất SD.

Đối với T.hợp xin giao đất, thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh thẩm định và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường;

 1. b) UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất, thuê đất về nhu cầu SD đất của HGĐ, cá nhân đối với T.hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 2. c) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; T.hợp đủ điều kiện thì làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 3. d) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các T.hợp xin giao đất, thuê đất, xác minh thực địa khi cần thiết, trình UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ giao đất, cho thuê đất và cấp GCN QSDđất; ký hợp đồng thuê đất đối với T.hợp được thuê đất.
 4. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 124.     Trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở đối với HGĐ, cá nhân tại nông thôn không thuộc T.hợp phải đấu giá QSDđất

 1. HGĐ, cá nhân có nhu cầu SD đất để làm nhà ở nộp đơn xin giao đất tại UBND xã nơi có đất.
 2. Việc giao đất được quy định như sau:
 3. a) UBND xã căn cứ vào quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt, lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 của NĐ này xem xét, đề xuất ý kiến đối với phương án giao đất; niêm yết công khai danh sách các T.hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất gửi Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ được lập hai (02) bộ gồm tờ trình của UBND xã về việc giao đất làm nhà ở; danh sách kèm theo đơn xin giao đất làm nhà ở của HGĐ, cá nhân; ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã;
 4. b) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ;  T.hợp đủ điều kiện thì làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 5. c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh QĐ giao đất và cấp GCN QSDđất;
 6. d) Căn cứ vào QĐ giao đất, UBND xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa.
 7. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không quá bốn mươi (40) ngày làm việc (không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng ĐK QSDđất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 125.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

 1. Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất liên hệ với cơ quan được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao nhiệm vụ thoả thuận địa điểm hoặc tổ chức phát triển quỹ đất nơi có đất để được giới thiệu địa điểm SD đất.
 2. Sau khi có văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định, người xin giao đất, thuê đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; hồ sơ gồm có:
 3. a) Đơn xin giao đất, thuê đất;
 4. b) Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;
 5. c) QĐ dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; T.hợp dự án đầu tư của tổ chức không SD vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu SD đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của NĐ này;
 6. d) T.hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; T.hợp SD đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có QĐ hoặc ĐK kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

đ) Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.

 1. Việc giao đất, cho thuê đất được quy định như sau:
 2. a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC (đối với các dự án SD đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng như đê điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu, đường dẫn khí thì được dùng bản đồ địa hình được thành lập mới nhất có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 để thay thế BĐĐC), trích sao hồ sơ địa chính;
 3. b) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 4. c) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ giao đất, cho thuê đất và cấp GCN QSDđất; ký hợp đồng thuê đất đối với T.hợp được thuê đất; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.
 5. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 126.     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

 1. Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất liên hệ với cơ quan được UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao nhiệm vụ thoả thuận địa điểm để được giới thiệu địa điểm SD đất.
 2. Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 125 của NĐ này.
 3. Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo trình tự quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 130 của NĐ này và quy định của CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 4. Việc giao đất, cho thuê đất sau khi đã giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của NĐ này.
 5. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 4 Điều này không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày giải phóng xong mặt bằng và Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 127.     Trình tự, thủ tục giao đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh

 1. Đơn vị vũ trang nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 83 của NĐ này xin giao đất để SD vào mục đích quốc phòng, an ninh nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin giao đất;
 3. b) Trích sao QĐ đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc SD đất hoặc QĐ phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
 4. c) Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm.
 5. Việc giao đất được quy định như sau:
 6. a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và gửi một (01) bộ hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; hướng dẫn UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 7. b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
 8. c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ giao đất và cấp GCN QSDđất;
 9. d) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường QĐ thu hồi đất, giao đất, GCN QSDđất đối với T.hợp đủ điều kiện; thông báo cho UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;

đ) Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo trình tự quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 130 của NĐ này và quy định của CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

 1. e) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

Điều 128.     Trình tự, thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

 1. Người xin giao lại đất, thuê đất nộp hai (02) bộ hồ sơ; hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin giao lại đất, thuê đất;
 3. b) Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 4. c) Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 5. Việc giao lại đất, cho thuê đất được quy định như sau:
 6. a) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; T.hợp đủ điều kiện thì làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC; QĐ giao lại đất hoặc ký hợp đồng thuê đất; thông báo cho người SD đất biết để nộp tiền SD đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; gửi QĐ giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục BĐĐC hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp GCN QSDđất;
 7. b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được QĐ giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất; gửi GCN QSDđất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;
 8. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người SD đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao GCN QSDđất.

Điều 129.     Trình tự, thủ tục đối với T.hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền SD đất

 1. Người thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn ĐK chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất;
 3. b) Hợp đồng thuê đất và GCN QSDđất.
 4. Việc chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất được quy định như sau:
 5. a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra; đối với T.hợp đủ điều kiện thì làm trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 6. b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người SD đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý GCN QSDđất.
 7. T.hợp người SD đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất kết hợp với việc chuyển mục đích SD đất thì phải thực hiện thủ tục chguyển mục đích SD đất trước khi thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền SD đất.

Điều 130.     Trình tự thu hồi đất đối với T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đất đai

 1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch SD đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm giao cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu vực đất thu hồi đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính để gửi cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
 2. T.hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch SD đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư thì UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.
 3. T.hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. xét duyệt.
 4. Sau khi phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng được xét duyệt, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh nơi có đất bị thu hồi thông báo trước ít nhất chín mươi (90) ngày đối với T.hợp thu hồi đất nông nghiệp và một trăm tám mươi (180) ngày đối với T.hợp thu hồi đất phi nông nghiệp cho người đang SD đất biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 5. Trước khi hết thời gian thông báo ít nhất là hai mươi (20) ngày, Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình QĐ thu hồi đất lên UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ. QĐ thu hồi đất phải bao gồm nội dung thu hồi DT đất cụ thể đối với từng thửa đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD và nội dung thu hồi đất chung cho tất cả các thửa đất do HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư SD.
 6. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất QĐ thu hồi đất, QĐ xét duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

T.hợp trên khu đất thu hồi có DT đất do HGĐ, cá nhân đang SD thì trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được QĐ về thu hồi đất của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW., UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm QĐ thu hồi DT đất cụ thể đối với từng thửa đất do HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư SD.

 1. Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với T.hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch SD đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư; UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với T.hợp thu hồi đất để giao hoặc cho thuê thực hiện dự án đầu tư.
 2. Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. QĐ giao đất cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý hoặc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Điều 131.     Trình tự thu hồi đất đối với các T.hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai

 1. Việc thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất mà tiền SD đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu SD đất; người SD đất tự nguyện trả lại đất được thực hiện như sau:
 2. a) T.hợp người SD đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì gửi văn bản trả lại đất và GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; T.hợp người SD đất là HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư thì gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất;
 3. b) Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong T.hợp xét thấy cần thiết; trình UBND cùng cấp QĐ thu hồi đất;
 4. c) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc QĐ thu hồi đất.
 5. Việc thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền SD đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất mà tiền SD đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản được thực hiện như sau:
 6. a) Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được QĐ giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa trong T.hợp xét thấy cần thiết; trình UBND cùng cấp QĐ thu hồi đất;
 7. b) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường QĐ thu hồi đất.

Điều 132.     Trình tự thu hồi đất đối với các T.hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

 1. Việc thu hồi đất đối với các T.hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
 2. a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của thanh tra, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết; trình UBND cùng cấp QĐ thu hồi đất;
 3. b) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc QĐ thu hồi đất; chỉ đạo xử lý để xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 4. Việc thu hồi đất đối với T.hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
 5. a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng tử hoặc QĐ tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế, trình UBND cùng cấp QĐ thu hồi đất;
 6. b) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường QĐ thu hồi đất.
 7. Việc thu hồi đất đối với T.hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
 8. a) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn SD đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp QĐ thu hồi đất;
 9. b) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc QĐ thu hồi đất.

Điều 133.     Trình tự, thủ tục ĐK chuyển mục đích SD đất đối với T.hợp không phải xin phép

 1. Người SD đất có nhu cầu chuyển mục đích SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Tờ khai ĐK chuyển mục đích SD đất theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Người SD đất được chuyển mục đích SD đất sau hai mươi (20) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ T.hợp Văn phòng ĐK QSDđất có thông báo không được chuyển mục đích SD đất do không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai.
 5. Việc ĐK chuyển mục đích SD đất được quy định như sau:
 6. a) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; T.hợp ĐK chuyển mục đích SD đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do; T.hợp ĐK chuyển mục đích SD đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào tờ khai ĐK và chuyển hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp để chỉnh lý GCN QSDđất;
 7. b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý GCN QSDđất.
 8. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá mười tám (18) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng ĐK QSDđất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất đã chỉnh lý.

Điều 134.     Trình tự, thủ tục chuyển mục đích SD đất đối với T.hợp phải xin phép

 1. Người xin chuyển mục đích SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với HGĐ, cá nhân; hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin chuyển mục đích SD đất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với T.hợp người xin chuyển mục đích SD đất là tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
 5. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch SD đất đối với T.hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch SD đất chi tiết; chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính.
 6. Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 7. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp QĐ cho chuyển mục đích SD đất; chỉnh lý GCN QSDđất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với T.hợp thuê đất.
 8. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất đã chỉnh lý.

Điều 135.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất tại xã, thị trấn

 1. HGĐ, cá nhân nộp tại UBND xã, thị trấn nơi có đất một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin cấp GCN QSDđất;
 3. b) Một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Văn bản uỷ quyền xin cấp GCN QSDđất (nếu có).
 5. Việc cấp GCN QSDđất được quy định như sau:
 6. a) UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp GCN QSDđất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; T.hợp người đang SD đất không có giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì thẩm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm SD đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch SD đất đã được xét duyệt; công bố công khai danh sách các T.hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN QSDđất tại trụ sở UBND xã, thị trấn trong thời gian mười lăm (15) ngày; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các T.hợp xin cấp GCN QSDđất; gửi hồ sơ đến Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 7. b) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp GCN QSDđất đối với T.hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDđất và ghi ý kiến đối với T.hợp không đủ điều kiện; T.hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDđất thì làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với T.hợp người SD đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ những T.hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN QSDđất kèm theo trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 8. c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp QĐ cấp GCN QSDđất; ký hợp đồng thuê đất đối với T.hợp được Nhà nước cho thuê đất;
 9. d) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các T.hợp xin cấp GCN QSDđất và thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày UBND xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.
 10. Đối với T.hợp cấp GCN QSDđất cho trang trại thì trước khi cấp GCN QSDđất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải thực hiện rà soát hiện trạng SD đất theo quy định tại Điều 50 của NĐ này.

Điều 136.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho HGĐ, cá nhân đang SD đất tại phường

 1. HGĐ, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin cấp GCN QSDđất;
 3. b) Một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Văn bản uỷ quyền xin cấp GCN QSDđất (nếu có).
 5. Việc cấp GCN QSDđất được quy định như sau:
 6. a) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; T.hợp người đang SD đất không có giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc và thời điểm SD đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch SD đất đã được xét duyệt; công bố công khai danh sách các T.hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN QSDđất tại Văn phòng ĐK QSDđất trong thời gian mười lăm (15) ngày; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các T.hợp xin cấp GCN QSDđất; xác nhận vào đơn xin cấp GCN QSDđất đối với những T.hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDđất và ghi ý kiến đối với T.hợp không đủ điều kiện; T.hợp đủ điều kiện cấp GCN QSDđất thì làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với T.hợp người SD đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ những T.hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN QSDđất kèm theo trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 7. b) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp QĐ cấp GCN QSDđất; ký hợp đồng thuê đất đối với T.hợp được Nhà nước cho thuê đất;
 8. c) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoản này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các T.hợp xin cấp GCN QSDđất và thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng ĐK QSDđất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 137.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho tổ chức đang SD đất

 1. Tổ chức đang SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin cấp GCN QSDđất;
 3. b) Một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Văn bản uỷ quyền xin cấp GCN QSDđất (nếu có);
 5. d) Báo cáo tự rà soát hiện trạng SD đất theo quy định tại các    Điều 49, 51, 52, 53 và 55 của NĐ này.

T.hợp tổ chức đang SD đất chưa thực hiện việc tự rà soát hiện trạng SD đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định tại các Điều 49, 51, 52, 53 và 55 của NĐ này;

đ) QĐ của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. về việc xử lý đất của tổ chức đó (nếu có).

 1. Việc cấp GCN QSDđất được quy định như sau:
 2. a) Căn cứ vào QĐ của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. về việc xác định DT đất mà tổ chức được tiếp tục SD, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với T.hợp tổ chức SD đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp GCN QSDđất đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 3. b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất đối với T.hợp được uỷ quyền; trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất đối với T.hợp không được uỷ quyền; ký hợp đồng thuê đất đối với T.hợp được Nhà nước cho thuê đất;
 4. c) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoản này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng ĐK QSDđất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

Điều 138.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

 1. Đơn vị vũ trang nhân dân đang SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin cấp GCN QSDđất;
 3. b) QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;
 4. c) Văn bản ủy quyền xin cấp GCN QSDđất (nếu có);
 5. d) Bản sao QĐ của Thủ tướng CP phê duyệt quy hoạch SD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội  biên phòng, trên địa bàn tỉnh, TP. trực thuộc TW. mà có tên đơn vị xin cấp GCN QSDđất hoặc QĐ giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã SD ổn định và không có tranh chấp.
 6. Việc cấp GCN QSDđất được quy định như sau:
 7. a) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC (chỉ đo bao ranh giới thửa đất, không đo vẽ công trình quốc phòng, an ninh, công trình kiến trúc trên khu đất), trích sao hồ sơ địa chính; gửi trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp GCN QSDđất đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 8. b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất đối với T.hợp được ủy quyền; trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất đối với T.hợp không được uỷ quyền;
 9. c) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường GCN QSDđất;
 10. d) Trong thời hạn không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi GCN QSDđất cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc để trao GCN QSDđất cho đơn vị được cấp GCN QSDđất.

Điều 139.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho người trúng đấu giá QSDđất, trúng đấu thầu dự án có SD đất

 1. Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá QSDđất, đấu thầu dự án có SD đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá QSDđất, trúng đấu thầu dự án có SD đất theo quy định của pháp luật về đấu giá QSDđất;
 3. b) Trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC;
 4. c) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
 5. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp.
 6. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất theo uỷ quyền; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất; cơ quan tài nguyên và môi trường gửi GCN QSDđất đã ký cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc để trao cho người trúng đấu giá, đấu thầu.

Điều 140.     Trình tự, thủ tục cấp GCN QSDđất cho người nhận QSDđất thuộc T.hợp quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 của NĐ này

 1. Người nhận QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Một trong các loại văn bản gồm biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; QĐ hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trÝch lôc bản án hoặc QĐ của Toà án nhân dân, QĐ thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDđất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách QSDđất phù hợp với pháp luật đối với HGĐ hoặc nhóm người có QSDđất chung; QĐ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật;
 3. b) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
 4. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp.
 5. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất theo uỷ quyền; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất.

Điều 141.     Trình tự, thủ tục gia hạn SD đất đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài SD đất; HGĐ, cá nhân SD đất phi nông nghiệp; HGĐ, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

 1. Trước khi hết hạn SD đất sáu (06) tháng, người SD đất có nhu cầu gia hạn SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với HGĐ, cá nhân; hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin gia hạn SD đất đối với HGĐ, cá nhân hoặc đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài xin gia hạn SD đất không vượt quá mười hai (12) tháng;
 3. b) Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài xin gia hạn SD đất trên mười hai (12) tháng.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện xét duyệt dự án bổ sung đối với T.hợp dự án SD vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không SD vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất nông nghiệp mà không SD vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

 1. Việc gia hạn được quy định như sau:
 2. a) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác định nhu cầu SD đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt; trình UBND cùng cấp QĐ gia hạn; chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính;
 3. b) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 4. c) Người SD đất có trách nhiệm nộp GCN QSDđất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với T.hợp được gia hạn SD đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;
 5. d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn SD đất trên GCN QSDđất đối với T.hợp được gia hạn SD đất;

đ) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người SD đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

 1. Đối với những T.hợp không đủ điều kiện được gia hạn SD đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của NĐ này.

Điều 142.     Trình tự, thủ tục gia hạn SD đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

 1. Trước khi hết hạn SD đất sáu (06) tháng, người SD đất có nhu cầu tiếp tục SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin gia hạn SD đất;
 3. b) Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với T.hợp xin gia hạn SD đất trên mười hai (12) tháng.

T.hợp dự án SD vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện.

T.hợp dự án không SD vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do Ban Quản lý khu công nghệ cao hoặc Ban Quản lý khu kinh tế thực hiện.

 1. Việc gia hạn được quy định như sau:
 2. a) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn SD đất, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét, QĐ gia hạn giao lại đất, gia hạn hợp đồng thuê đất; thông báo cho người được gia hạn SD đất biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 3. b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ sau ngày hết thời hạn SD đất, người SD đất có trách nhiệm nộp GCN QSDđất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với T.hợp được gia hạn SD đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao hoặc Ban Quản lý khu kinh tế;
 4. c) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN và chứng từ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm nộp cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền chỉnh lý GCN QSDđất;
 5. d) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN và chứng từ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn SD đất trên GCN QSDđất và gửi cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;

đ) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCN, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm trao GCN QSDđất đã chỉnh lý cho người SD đất được gia hạn SD đất.

 1. Đối với những T.hợp không đủ điều kiện được gia hạn SD đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của NĐ này.

Điều 143.     Trình tự, thủ tục ĐK biến động về SD đất do đổi tên, giảm DT thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

 1. Người SD đất có nhu cầu ĐK biến động về SD đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn xin ĐK biến động về SD đất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc ĐK biến động về SD đất.
 5. Việc ĐK biến động SD đất được quy định như sau:
 6. a) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin ĐK biến động; làm trích đo địa chính thửa đất đối với T.hợp có thay đổi về DT thửa đất do sạt lở tự nhiên thì phải thực hiện trích đo địa chính thửa đất), trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin ĐK biến động đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;
 7. b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý GCN QSDđất.

Điều 144.     Trình tự, thủ tục cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất

 1. Người SD đất có nhu cầu cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất;
 3. b) GCN QSDđất trong T.hợp cấp đổi.
 4. Việc cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất được quy định như sau:
 5. a) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất; gửi trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi GCN QSDđất đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;
 6. b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký GCN QSDđất theo uỷ quyền; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp ký GCN QSDđất;
 7. c) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoản này không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng ĐK QSDđất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người SD đất nhận được GCN QSDđất.

T.hợp xin cấp lại do mất GCN QSDđất thì Văn phòng ĐK QSDđất được thêm thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó mười (10) ngày để thẩm tra nội dung của GCN QSDđất đã bị mất và ba mươi (30) ngày để niêm yết thông báo về GCN QSDđất đã mất tại Văn phòng ĐK QSDđất và tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Điều 145.     Trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

 1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:
 2. a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người SD đất đối với T.hợp người SD đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất hoặc QĐ thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi một phần thửa đất hoặc một trong các loại văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 của NĐ này khi thực hiện đối với một phần thửa đất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người SD đất được thực hiện như sau:
 5. a) Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với HGĐ, cá nhân;
 6. b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;
 7. c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;
 8. d) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDđất đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, trình UBND cùng cấp xem xét và ký GCN QSDđất cho thửa đất mới; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDđất đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và ký GCN QSDđất cho thửa đất mới trong T.hợp được uỷ quyền hoặc trình UBND cùng cấp xem xét và ký GCN QSDđất cho thửa đất mới trong T.hợp không được uỷ quyền;

đ) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc GCN QSDđất đối với thửa đất mới, trừ T.hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền;

 1. e) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày GCN được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao bản chính GCN QSDđất đối với thửa đất mới cho người SD đất; gửi bản lưu GCN QSDđất đã được ký, bản chính GCN QSDđất đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; gửi thông báo biến động về SD đất cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.
 2. Việc tách thửa, hợp thửa trong T.hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc trong các T.hợp quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 41 của NĐ này được thực hiện như sau:
 3. a) Căn cứ QĐ thu hồi đất hoặc một trong các loại văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 của NĐ này, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ tách thửa, hợp thửa quy định tại khoản 1 Điều này;
 4. b) Thực hiện việc tách thửa, hợp thửa theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này.

Mục 3     Trình tự thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người SD đất

Điều 146.     Hợp đồng về QSDđất

 1. Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại QSDđất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho QSDđất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất; văn bản thừa kế QSDđất do các bên liên quan lập nhưng không trái với quy định của pháp luật về dân sự.
 2. Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại QSDđất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho QSDđất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất thuộc QSDchung của HGĐ phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong HGĐ đó thống nhất và ký tên hoặc có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
 3. Hợp đồng chuyển nhượng, thuê, thuê lại QSDđất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho QSDđất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất thuộc QSDchung của nhóm người SD đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm thống nhất và ký tên hoặc có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
 4. Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại QSDđất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho QSDđất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất có hiệu lực kể từ thời điểm ĐK tại Văn phòng ĐK QSDđất. Thứ tự ưu tiên thanh toán nghĩa vụ liên quan đến QSDđất được xác định theo thứ tự ĐK tại Văn phòng ĐK QSDđất.

Hiệu lực của di chúc hoặc biên bản chia thừa kế, văn bản cam kết tặng cho QSDđất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 147.     Trình tự, thủ tục chuyển đổi QSDđất nông nghiệp của HGĐ, cá nhân

 1. T.hợp chuyển đổi theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa” thì thực hiện theo quy định sau:
 2. a) Các HGĐ, cá nhân SD đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi QSDđất nông nghiệp; nộp văn bản thoả thuận kèm theo GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 3. b) UBND xã, phường, thị trấn lập phương án chuyển đổi QSDđất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 4. c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án và chỉ đạo Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;
 5. d) Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;

đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và trình UBND cùng cấp QĐ;

 1. e) UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký GCN QSDđất đối với các thửa đất chuyển đổi và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 2. Việc chuyển đổi QSDđất nông nghiệp giữa hai HGĐ, cá nhân được thực hiện như sau:
 3. a) HGĐ, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi QSDđất nông nghiệp nộp một (01) bộ hồ sơ gồm hợp đồng chuyển đổi QSDđất, GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDđất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 5. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN.

Điều 148.     Trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSDđất

 1. Bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng chuyển nhượng QSDđất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Việc chuyển nhượng QSDđất được thực hiện như sau:
 5. a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN;
 6. b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 7. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao GCN QSDđất cho người nhận chuyển nhượng QSDđất.

Điều 149.     Trình tự, thủ tục ĐK cho thuê, cho thuê lại QSDđất

 1. Bên cho thuê, cho thuê lại QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng thuê, thuê lại QSDđất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thực hiện thủ tục ĐK cho thuê, cho thuê lại QSDđất vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN;
 5. Trình tự, thủ tục cho thuê, cho thuê lại đất quy định tại Điều này không áp dụng đối với T.hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp.

Điều 150.     Trình tự, thủ tục xoá ĐK cho thuê, cho thuê lại QSDđất

 1. Sau khi hợp đồng thuê, thuê lại QSDđất hết hiệu lực, người đã cho thuê, cho thuê lại QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất;
 3. b) GCN QSDđất.
 4. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thực hiện xoá ĐK cho thuê, cho thuê lại trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất.

Điều 151.     Trình tự, thủ tục thừa kế QSDđất

 1. Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, QĐ giải quyết tranh chấp về thừa kế QSDđất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với T.hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Việc ĐK thừa kế được thực hiện như sau:
 5. a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN;
 6. b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên nhận thừa kế QSDđất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 7. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên nhận thừa kế QSDđất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao GCN QSDđất.

Điều 152.     Trình tự, thủ tục tặng cho QSDđất

 1. Bên được tặng cho QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc QĐ tặng cho QSDđất của tổ chức;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Việc tặng cho QSDđất được thực hiện như sau:
 5. a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN;
 6. b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên được tặng cho QSDđất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 7. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên được tặng cho thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSDđất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trao GCN QSDđất.

Điều 153.     Trình tự, thủ tục ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất

 1. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng, các bên tham gia thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất phải nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng QSDđất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất thực hiện ĐK thế chấp, ĐK bảo lãnh vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN.
 5. Việc ĐK thay đổi nội dung đã ĐK thế chấp, đã ĐK bảo lãnh bằng QSDđất; sửa chữa sai sót trong nội dung ĐK thế chấp, ĐK bảo lãnh bằng QSDđất được thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với việc ĐK thế chấp, ĐK bảo lãnh bằng QSDđất quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 154.     Trình tự, thủ tục ĐK xoá ĐK thế chấp, bảo lãnh bằng QSDđất

 1. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, bên đã thế chấp, bên đã bảo lãnh bằng QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Xác nhận của Bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng QSDđất hoặc Bản xác nhận của Bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ;
 3. b) GCN QSDđất.
 4. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của người xin xoá ĐK thế chấp, xoá ĐK bảo lãnh; thực hiện việc xoá ĐK thế chấp, xoá ĐK bảo lãnh trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất.
 5. Trình tự, thủ tục đối với việc ĐK huỷ ĐK thế chấp, ĐK huỷ ĐK bảo lãnh bằng QSDđất; ĐK kết quả về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSDđất, ĐK kết quả về việc xử lý tài sản bảo lãnh bằng QSDđất được thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với việc xoá ĐK thế chấp, xoá ĐK bảo lãnh bằng QSDđất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 155.     Trình tự, thủ tục ĐK góp vốn bằng QSDđất

 1. Bên góp vốn bằng QSDđất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng góp vốn bằng QSDđất;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
 4. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện ĐK góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý GCN QSDđất hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN.

Điều 156.     Trình tự, thủ tục xoá ĐK góp vốn bằng QSDđất

 1. Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng QSDđất hoặc cả hai bên nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng chấm dứt góp vốn;
 3. b) GCN QSDđất.
 4. T.hợp xoá ĐK góp vốn mà trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý GCN QSDđất (do không thay đổi thửa đất) thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện xoá ĐK góp vốn trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý GCN QSDđất.
 5. T.hợp xoá ĐK góp vốn mà trước đây khi góp vốn đã cấp GCN QSDđất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) thì thực hiện như sau:
 6. a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 7. b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉnh lý GCN QSDđất (đối với T.hợp không thay đổi thửa đất) hoặc thu hồi GCN QSDđất đã cấp cho pháp nhân mới (đối với T.hợp có thay đổi thửa đất); T.hợp bên góp vốn là tổ chức kinh tế, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà thời hạn SD đất chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn thì ký GCN QSDđất để cấp cho bên đã góp vốn và gửi cho Văn phòng ĐK QSDđất trực thuộc; T.hợp bên góp vốn là HGĐ, cá nhân mà thời hạn SD đất chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn thì gửi GCN QSDđất đã thu hồi của pháp nhân mới cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất;
 8. c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và trình UBND cùng cấp QĐ cấp giấy nhận QSDđất cho HGĐ, cá nhân đã góp vốn mà thời hạn SD đất chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn;
 9. d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký GCN QSDđất.
 10. T.hợp thời hạn SD đất kết thúc cùng lúc với chấm dứt góp vốn nếu bên góp vốn có nhu cầu tiếp tục SD đất thì lập thủ tục xin gia hạn SD đất theo quy định tại Điều 141 và Điều 142 của NĐ này; nếu bên góp vốn không xin gia hạn hoặc không được gia hạn SD đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của NĐ này.

Điều 157.     Trình tự, thủ tục ĐK nhận QSDđất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDđất

 1. Tổ chức đã thực hiện việc xử lý QSDđất đã thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất hoặc kê biên bán đấu giá QSDđất để thi hành án theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp thay người  được nhận QSDđất một (01) bộ hồ sơ gồm có:
 2. a) Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng QSDđất hoặc QĐ kê biên bán đấu giá QSDđất của cơ quan thi hành án;
 3. b) GCN QSDđất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDđất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
 4. c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 5. d) Văn bản về kết quả đấu giá trong T.hợp đấu giá QSDđất.
 6. Việc ĐK nhận QSDđất được thực hiện như sau:
 7. a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSDđất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;
 8. b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý GCN QSDđất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSDđất đối với T.hợp phải cấp mới GCN.

Điều 158.     Trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

 1. Trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho nhà ở, công trình kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm thuộc sở hữu của người SD đất gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng nhà ở, công trình kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm thuộc sở hữu của người SD đất gắn liền với đất được thực hiện theo trình tự chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất quy định tại các Điều 148, 149, 151, 152, 153 và 155 của NĐ này.
 2. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quyền mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

Chương XII     GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 159.     Hoà giải tranh chấp đất đai

 1. Các bên tranh chấp đất đai phải chủ động gặp gỡ để tự hoà giải, nếu không thoả thuận được thì thông qua hoà giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp đất đai.
 2. T.hợp các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để hoà giải. Việc hoà giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hoà giải thành hoặc hoà giải không thành của UBND xã, phường, thị trấn.

Biên bản hoà giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

 1. Đối với T.hợp hoà giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, chủ SD đất thì UBND xã, phường, thị trấn gửi biên bản hoà giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với T.hợp tranh chấp đất đai giữa HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các T.hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cùng cấp QĐ công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới GCN QSDđất.

Điều 160.     Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về QSDđất

Tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có GCN QSDđất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan hành chính để được giải quyết. Cơ quan hành chính các cấp giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau:

 1. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

T.hợp không đồng ý với QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.; QĐ giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. là QĐ giải quyết cuối cùng.

 1. Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau hoặc giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư.

T.hợp không đồng ý với QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; QĐ giải quyết tranh chấp đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là QĐ giải quyết cuối cùng.

Điều 161.     Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về QSDđất

Tranh chấp đất đai trong T.hợp các bên tranh chấp không có GCN QSDđất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau:

 1. Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình SD đất do các bên tranh chấp đưa ra.
 2. Ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn do UBND xã, phường, thị trấn thành lập gồm có:
 3. a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là Chủ tịch Hội đồng;
 4. b) Đại diện của MTTQ VN xã phường, thị trấn;
 5. c) Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc đối với khu vực nông thôn;
 6. d) Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình SD đối với thửa đất đó;

đ) Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

 1. Thực tế DT đất mà các bên tranh chấp đang SD ngoài DT đất đang có tranh chấp và bình quân DT đất cho một nhân khẩu tại địa phương.
 2. Sự phù hợp của hiện trạng SD thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt.
 3. Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước.
 4. Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất.

Điều 162.     Các QĐ hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại

 1. QĐ hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại bao gồm:
 2. a) QĐ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích SD đất;
 3. b) QĐ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
 4. c) Cấp hoặc thu hồi GCN QSDđất;
 5. d) QĐ gia hạn thời hạn SD đất.
 6. Hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 163.     Trình tự giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính của UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh

 1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có QĐ hành chính trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có hành vi hành chính trong khi giải quyết công việc về quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với QĐ hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh.
 2. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 1. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh mà người khiếu nại không đồng ý với QĐ giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW..

T.hợp khiếu nại đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. thì Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. QĐ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. là QĐ giải quyết cuối cùng, phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 1. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại.

Điều 164.     Trình tự giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.

 1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có QĐ hành chính trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có hành vi hành chính trong giải quyết công việc về quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với QĐ hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW..
 2. Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

QĐ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 1. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có QĐ giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. mà người khiếu nại không đồng ý với QĐ giải quyết đó thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân.
 2. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại.

Điều 165.     Việc giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai không thuộc T.hợp quy định tại Điều 162 của NĐ này

Việc giải quyết khiếu nại đối với QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai không thuộc T.hợp quy định tại Điều 162 của NĐ này được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương XIII     PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ

Mục 1     Nguyên tắc xử lý vi phạm, hình thức kỷ luật và biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất đối với người quản lý

Điều 166.     Đối tượng bị xử lý vi phạm

 1. Người đứng đầu tổ chức, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền QĐ về quản lý đất đai mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.
 2. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính, xã, phường, thị trấn có hành vi vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.
 3. Người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý trong các T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của NĐ này mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất được giao để quản lý.

Điều 167.     Nguyên tắc xử lý vi phạm

 1. Mọi vi phạm phải được phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời. Việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm gây ra phải được khắc phục theo quy định của NĐ này và quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Hình thức kỷ luật được áp dụng độc lập; biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất được áp dụng kèm theo hình thức kỷ luật đối với những hành vi vi phạm có quy định biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất được quy định trong NĐ này.

Hình thức, mức độ kỷ luật được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm, nhân thân của người có hành vi vi phạm.

 1. Các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ có liên quan đến quản lý đất đai mà không thuộc các T.hợp  quy định tại Mục 2 của Chương này thì bị xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất phải do người có thẩm quyền QĐ.
 3. Một hành vi vi phạm chỉ áp dụng một hình thức kỷ luật.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì từng người vi phạm đều bị xử lý.

Một người cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

 1. Thời hạn xử lý kỷ luật trong lĩnh vực quản lý đất đai là ba (03) tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; T.hợp hành vi vi phạm có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để thẩm tra, xác minh thì thời hạn được xem xét kéo dài nhưng không quá sáu (06) tháng, trừ T.hợp quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.

Trong thời hạn xử lý kỷ luật mà cá nhân có hành vi vi phạm mới thuộc các hành vi quy định trong NĐ này hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử lý kỷ luật thì thời hạn được tính lại kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm mới hoặc từ ngày chấm dứt hành vi cố tình trốn tránh, cản trở việc xử lý kỷ luật.

 1. T.hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều 168.     Hình thức kỷ luật, biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất

 1. Các hình thức kỷ luật bao gồm:
 2. a) Khiển trách;                        b) Cảnh cáo;                c) Hạ bậc lương;         d) Hạ ngạch;

đ) Cách chức;              e) Buộc thôi việc.

 1. Các biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất bao gồm:
 2. a) Buộc bồi thường cho Nhà nước, cho người bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra;
 3. b) Buộc hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Mục 2     Hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm đối với người quản lý

Điều 169.     Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính

 1. Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Làm sai lệch sơ đồ vị trí, bảng tọa độ, biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính;
 3. b) Cắm mốc địa giới hành chính sai vị trí trên thực địa.
 4. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 5. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch;
 6. b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 170.     Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch SD đất

 1. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch SD đất bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Không công bố hoặc chậm công bố quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt; không công bố hoặc chậm công bố việc điều chỉnh hoặc huỷ bỏ kế hoạch SD đất; làm mất, làm sai lệch bản đồ quy hoạch SD đất chi tiết;
 3. b) Cắm mốc chỉ giới quy hoạch SD đất chi tiết sai vị trí trên thực địa;
 4. c) Để xảy ra việc xây dựng, đầu tư bất động sản trái quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt.
 5. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 6. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức;
 7. b) Có hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách hoặc cảnh cáo, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức, tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 171.     Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất

 1. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng vị trí và DT đất trên thực địa;
 3. b) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SD đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt.
 4. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 5. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức, tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc;
 6. b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ ngạch hoặc cách chức; do cố ý thì bị cách chức; tái phạm do cố ý thì bị buộc thôi việc.

Điều 172.     Vi phạm quy định về thu hồi đất

 1. Vi phạm quy định về thu hồi đất bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 39 của Luật Đất đai; không công khai phương án bồi thường, tái định cư;
 3. b) Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, DT, mức bồi thường cho người có đất bị thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất; xác định sai vị trí và DT đất bị thu hồi trên thực địa;
 4. c) Thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng đối tượng; không đúng với quy hoạch SD đất chi tiết, kế hoạch SD đất chi tiết đã được xét duyệt.
 5. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 6. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo, cố ý thì bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch;
 7. b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách hoặc cảnh cáo, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức, tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc;
 8. c) Có hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ ngạch; cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức; tái phạm do cố ý thì bị buộc thôi việc.

Điều 173.     Vi phạm quy định về trưng dụng đất

 1. Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, DT, mức bồi thường, thời hạn bồi thường cho người có đất bị trưng dụng;
 3. b) Trưng dụng đất không đúng các T.hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 của NĐ này.
 4. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 5. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách, tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì bị hạ bậc lương, tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức;
 6. b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 174.     Vi phạm quy định về quản lý đất được Nhà nước giao để quản lý

 1. Vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Để xảy ra tình trạng người được pháp luật cho phép SD đất tạm thời mà SD đất sai mục đích;
 3. b) SD đất sai mục đích;
 4. c) Để đất bị lấn, bị chiếm, bị thất thoát.
 5. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 6. a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì bị khiển trách hoặc cảnh cáo; tái phạm thì bị hạ bậc lương;
 7. b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì bị cảnh cáo; tái phạm thì bị hạ ngạch hoặc cách chức;
 8. c) Có hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; tái phạm thì bị hạ ngạch hoặc cách chức.

Điều 175.     Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và SD đất

 1. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và SD đất bao gồm các hành vi sau:
 2. a) Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi;
 3. b) Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung, gây phiền hà đối với người xin làm các thủ tục hành chính;
 4. c) Giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự quy định, trì hoãn việc giao các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký cho người xin làm thủ tục hành chính;
 5. d) Giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ so với thời hạn quy định;

đ) Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật đã đủ điều kiện để thực hiện;

 1. e) Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền;
 2. g) QĐ, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ không đúng quy định gây thiệt hại hoặc tạo điều kiện cho người xin làm thủ tục hành chính gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;
 3. h) Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ.
 4. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
 5. a) Có hành vi quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức;
 6. b) Có hành vi quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc;
 7. c) Có hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ ngạch hoặc cách chức;
 8. d) Có hành vi quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều này thì bị cảnh cáo hoặc hạ ngạch; tái phạm thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc;

đ) Có hành vi quy định tại điểm h khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị khiển trách hoặc cảnh cáo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thì bị cách chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 176.     Áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất

Ngoài các hình thức kỷ luật quy định tại khoản 2 các Điều 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 175 của NĐ này, người có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 các Điều 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 175 của NĐ này còn bị áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất quy định tại NĐ số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.

Mục 3     Thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật đối với người quản lý

Điều 177.     Thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật

 1. Thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định chung về phân cấp quản lý cán bộ.
 2. Trình tự xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất được thực hiện theo quy định tại NĐ số 96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức và NĐ                                số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.
 3. T.hợp đã xử lý kỷ luật nhưng xét thấy để cán bộ, công chức ở vị trí công tác đã bị vi phạm không có lợi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí cán bộ, công chức làm công việc khác.
 4. Trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức mà phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 178.     Quyền của người bị xử lý kỷ luật

 1. Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại về QĐ xử lý kỷ luật; có quyền tố cáo hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn của người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại khoản 1 Điều 177 của NĐ này.
 2. Việc giải quyết khiếu nại QĐ xử lý kỷ luật, tố cáo đối với truờng hợp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 179.     Xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người quản lý xảy ra trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành

 1. Các hành vi vi phạm mà đã bị xử lý trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng quy định của NĐ này.
 2. Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành mà được phát hiện và chưa bị xử lý thì xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Mục 4     Phát hiện, xử lý các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 180.     Tổ chức việc tiếp nhận phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

 1. UBND và cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm công bố công khai số điện thoại riêng, hòm thư riêng, địa điểm riêng để tiếp nhận phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai; đối với những cơ quan nhà nước có điều kiện thì tổ chức thêm việc tiếp nhận phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân thông qua hình thức gửi fax, thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các hình thức thông tin khác.
 2. UBND và cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp nhận ý kiến phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân; cán bộ tiếp nhận ý kiến phát hiện, kiến nghị có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết phát hiện, kiến nghị.
 3. Cơ quan nhà nước nhận được các phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì có trách nhiệm chuyển phát hiện, kiến nghị đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Đất đai.
 4. Tổ chức, công dân khi phát hiện các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai có quyền và trách nhiệm chuyển phát hiện, kiến nghị của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Đất đai.
 5. Tổ chức, công dân có thể gửi phát hiện, kiến nghị của mình đến các cơ quan thông tấn, báo chí; các cơ quan thông tấn, báo chí xem xét việc công bố công khai phát hiện, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Đất đai để giải quyết.

Điều 181.     Giải quyết phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Đất đai có trách nhiệm giải quyết các phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các  T.hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định sau:

 1. Xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức thực hiện công vụ có liên quan đến quản lý đất đai theo quy định tại NĐ này hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các T.hợp khác theo quy định tại NĐ của CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với T.hợp có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và thông báo cho người phát hiện, kiến nghị biết;
 2. Khắc phục những hậu quả do việc vi phạm gây ra.

Điều 182.     Trách nhiệm của cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và SD đất

 1. Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình SD đất tại địa phương để phát hiện kịp thời những T.hợp lấn, chiếm đất đai, không SD đất, SD đất không đúng mục đích, chuyển mục đích SD đất trái pháp luật, người SD đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ không đúng với quy định của pháp luật và các T.hợp khác có vi phạm hành chính trong quản lý và SD đất đai; trong thời hạn không quá một (01) ngày kể từ khi phát hiện sai phạm phải báo cáo bằng văn bản lên Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để xử lý, đồng gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 2. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên việc kiểm tra phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, SD đất không đúng mục đích, chuyển mục đích SD đất trái pháp luật, người SD đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ không đúng với quy định của pháp luật. Trong thời hạn không quá một (01) ngày kể từ khi phát hiện vi phạm hoặc được báo cáo có vi phạm thì phải tổ chức việc kiểm tra, lập biên bản, ra QĐ đình chỉ hành vi vi phạm, xử phạt hành chính theo thẩm quyền và yêu cầu tự khôi phục lại tình trạng SD đất ban đầu; nếu người có hành vi vi phạm không chấp hành QĐ đình chỉ thì ra QĐ cưỡng chế khôi phục lại tình trạng SD đất ban đầu và báo cáo bằng văn bản lên UBND cấp trên trực tiếp.

Chương XIV     ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 183.     Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP và UBND các cấp, người SD đất

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành NĐ này.
 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc CP, Chủ tịch UBND các cấp và người SD đất chịu trách nhiệm thi hành NĐ này.

Điều 184.     Thời hạn thống nhất thực hiện các giao dịch về QSDđất bằng GCN QSDđất

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 người SD đất phải có GCN QSDđất mới được thực hiện các quyền về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho QSDđất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDđất.

Điều 185.     Việc thành lập được Văn phòng ĐK QSDđất

 1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW. phải hoàn thành việc thành lập Văn phòng ĐK QSDđất đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại NĐ này trước ngày 01 tháng 7 năm 2005.
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý và SD đất đai trong thời gian Văn phòng ĐK QSDđất chưa được thành lập và trong T.hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường không có Văn phòng ĐK QSDđất.

Điều 186.     Hiệu lực thi hành

 1. NĐ này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 2. NĐ này thay thế các NĐ sau:
 3. a) NĐ số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho HGĐ, cá nhân SD ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 4. b) NĐ số 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 về quản lý và SD đất đô thị;
 5. c) NĐ số 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại VN;
 6. d) NĐ số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, SD đất quốc phòng, an ninh; NĐ số 69/2000/NĐ-CP ngày 20              tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý SD đất quốc phòng, an ninh;

đ) NĐ số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế QSDđất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị QSDđất; NĐ số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế QSDđất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị QSDđất;

 1. e) NĐ số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho HGĐ, cá nhân SD ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho HGĐ và cá nhân SD ổn định lâu dài;
 2. g) NĐ số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, HGĐ, cá nhân SD ổn định,  lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;
 3. h) NĐ số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; NĐ số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;
 4. i) NĐ số 68/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 về quy hoạch, kế hoạch SD đất đai.
 5. Bãi bỏ các quy định về quản lý và SD đất đai của các NĐ sau đây mà trái với quy định của NĐ này:
 6. a) Khoản 2 Điều 1; các Điều 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 20; quy định về ĐK đất ở và mẫu ĐK đất ở tại Điều 8; quy định về nghĩa vụ ĐK đất ở tại Điều 9 của NĐ số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 về QSHữu nhà ở và QSDđất ở tại đô thị;
 7. b) Quy định về việc cấp GCN QSHữu nhà ở và QSDđất ở cho người mua nhà tại Điều 10 của NĐ số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở;
 8. c) Quy định về ĐK đất đai tại khoản 1 Điều 9; quy định về thẩm quyền thu hồi đất đai tại khoản 2 Điều 14 của NĐ số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 về quản lý tài sản nhà nước;
 9. d) Các Điều 24, 25 và 26; quy định về đơn xin cấp GCN QSHữu nhà ở và QSDđất ở tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 của NĐ số 25/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 1999 về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập QSHữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

đ) Quy định về Nhà nước giao đất ổn định lâu dài và không thu tiền SD đất đối với các cơ sở ngoài công lập tại khoản 1 Điều 7 của NĐ số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao;

 1. e) Điểm d và điểm đ khoản 1, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 8; khoản 4 và khoản 5 Điều 25 của NĐ số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về ĐK giao dịch bảo đảm;
 2. g) Quy định về việc giữ nguyên giá trị QSDđất ghi trong giấy phép đầu tư khi cổ phần hoá doanh nghiệp liên doanh mà bên VN góp vốn bằng giá trị QSDđất tại khoản 3 Điều 9 của NĐ số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.
 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW. có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003, của NĐ này và các NĐ khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ.

Văn phòng CP có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thuộc CP rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan thuộc CP đã ban hành trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003, của NĐ này và các NĐ khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để Văn phòng CP sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ./.

 1. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI