QUYẾT ĐỊNH của Bộ Tài chính số 77/2005/QĐ-BTC

Download
QUYẾT ĐỊNH

của Bộ Tài chính số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005

Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH­­

– Căn cứ  Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

– Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

– Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành ba (03) tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây:

– Tiêu chuẩn số 02:

TĐGVN 02 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

– Tiêu chuẩn số 05:

TĐGVN 05 – Quy trình thẩm định giá tài sản.

– Tiêu chuẩn số 06:

TĐGVN 06 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản.

Điều 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Quyết định này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tá